Innlegg: Mer enn boliger

Lørdag hadde SVs Ruth Birkeland innlegget “Butikknedleggelser” i EUB. Idag har Knut Bakkehaug innlegget “Mer enn boliger” på trykk i EUB – som en kommentar til Birkeland. Hva kan gjøres for å styrke Sundet som sentrum – og unngå å bygge ned dyrket mark? Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Mer enn boliger

I innlegget “Butikknedleggelser” i EUB 17.01 gir SVs Ruth Birkeland politikerne skylden for at butikker i Sundet legger ned og flytter virksomheten sin til andre steder. Hun har noen poenger, men unnlater å nevne andre partiers innsats. I tillegg ser det ut til at Birkeland kun mener at boligbyggingen har betydning. Jeg vil gjerne utfylle bildet litt.

Butikkene må ha kunder for å overleve, og ser nok først og fremst på sin egen omsetning og kundegrunnlaget. Men det er også av interesse hvilke rammevilkår lokale folkevalgte legger for næringsdrivende. Er det et levende kulturliv som kan trekke publikum og dermed mulige kunder til sentrum? Bidrar politikerne til å opprettholde kulturlivet? Plasserer de folkevalgte institusjoner som skoler og annen kommunal virksomhet i sentrum? Hva gjør politikerne for å holde på statlig virksomhet som vinmonopol, lensmannskontor, NAV etc.? Den oppmerksomme leser vil naturligvis vite og huske at flertallet i kommunestyret (Ap og FrP for 2013, Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB for 2014, og Ap, Høyre og FrP for 2015) i denne sammenheng har bidratt til å forverre situasjonen for næringsdrivende i Sundet. Venstre stemte mot å kutte i kulturtilbudet i budsjettet både for 2013 og 2014. Det gjorde også SV.

Gjør politikerne noe for å styrke Sundet som sentrum? Venstre har foreslått å lage park på Sundtoppen, Servicesenter på Skjoldnestangen, ladestasjoner for elbiler, og utvide skjenketidene. I tillegg har Venstre siden før forrige valg jobbet for å få bygget ny skole til erstatning for Vilberg barneskole og – ungdomsskole.

Så til Birkelands hovedpoeng: Hvorfor etablerer nye innbyggere i Eidsvoll seg sør i kommunen? Svaret er at det er der det er regulert tomter for boliger. Både utbyggere og nye innbyggere velger disse. Hva kan de folkevalgte gjøre? Det viktigste redskapet er kommunens arealplan. Den skal snart opp til ny behandling. Det er lagt opp til en betydelig omregulering av areal til boliger i Sørbygda. Hvis kommunestyrets flertall sier ja til forslaget, vil veksten i kommunen fortsatt ledes sørover.

Venstre er opptatt av å beskytte landbruksjord, og etablere nye boliger i nærheten av kollektivknutepunkter. Vi mener at Sundet og Minnesund bør prioriteres. Fylket har sett seg ut Sundet og Råholt/Eidsvoll Verk som steder hvor storparten av befolkningsveksten i Eidsvoll skal komme. Det betyr at det blir vanskelig for Eidsvoll å få godkjent en arealplan som f.eks legger til rette for utvikling på Minnesund.

Venstre ser frem til et samarbeid med både SV og andre partier om konkrete forslag som bidrar til boligbygging rundt Sundet og Minnesund, og som skaper gode rammevilkår for både innbyggere og næringsliv.

Mvh Knut Bakkehaug,
leder Eidsvoll Venstre, kommunestyrerepresentant

(Innlegget stod på trykk i EUB 20.januar 2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**