Referat Årsmøte Melhus Venstre 19.01.15

Årsmøte 2014 Melhus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sted: Melhus Rådhus Dato: 19.01.2014 Tid: 18:00

Deltakere: Jan Frode Hatlen, Ludvik Rambraut, Kjersti Dalen Stæhli, Jim-Andre Stene, Anders Almås Rofstad,
Per Agnar Myhr, Ingvar Ree, Ingemund Jordanger, Lillian Thomassen

Referent: Lillian Thomassen

Saksnr. Innhold

1 Åpning og konstituering

Jan Frode Hatlen ble valgt til møteleder og Lillian Thomassen ble valgt til sekretær

2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent uten kommentarer.
Fremtidige årsmøter planlegges avholdt i januar i stedet for november.

3 Gjennomgang årsberetning og referat fra forrige årsmøte

Godkjent uten kommentarer.

4 Årsmelding for 2014

Utkast til årsmelding ble opplest av Jan Frode Hatlen og godkjent uten kommentarer.
Melhus Venstre har for øyeblikket 21 betalende medlemmer.

5 Regnskap for 2014

Regnskapet viser en saldo på 37.680,- pr. 30.12.2014 (rente for 2014 er ikke bokført).
Regnskapet er revidert og ble godkjent av årsmøtet.

6 Kontingent for 2015

Årsmøtet vedtok at kontingent til lokallaget fortsetter som før, dvs. kr. 150,-.

7 Valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med noen endringer. Vedtaket ble som følger:
Jim-Andre Stene valgt som styreleder for 1 år
Jan Frode Hatlen valgt som nytt styremedlem for 2 år
Anders Almås Rofstad valgt som styremedlem for 2 år

Øvrige styremedlemmer: Lillian Thomassen var ikke på valg.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å supplere styret med 1 person.
Ludvik Rambraut gjenvalgt som vara for 1 år.
Per Agnar Myhr valgt som revisor for 1 år.

Valgkomitéen har ingen innstilling til valgkomité. Årsmøtet gir styret mandat til å velge ny valgkomité eller foreslå annen løsning.

9 Innkomne saker
Ingen saker innkommet.

Møtet ble hevet kl. 19:00.
Styret i Melhus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**