Budsjettet: Se hvilke tekstforslag Venstre støtter

Venstre har gått gjennom tekstforslagene fremmet i budsjettet for 2015. Formannskapet behandler forslagene på sitt møte 27.januar. Venstre forteller i denne artikkelen hvilke av forslagene fra de andre partiene Venstre vil støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tidligere idag opplyste vi hvilke tekstforslag de ulike partiene fremmet i forbindelse med budsjettet for 2015, og rådmannens kommentarer til hvert enkelt forslag.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Nå offentliggjør Venstre hvilke forslag Venstre vil støtte når saken kommer til behandling i kommunestyret. Knut Bakkehaug, som er Venstres representant i kommunestyret, varsler at Venstre kommer til å kreve behandling av partiets tekstforslag når saken kommer opp i kommunestyret. Han begrunner dette med at det er en demokratisk rett å få stemt over sine forslag. De andre partiene må dermed avgjøre om de ønsker å oversende forslagene til administrasjonen for utredning, eller realitetsbehandle forslagene i kommunestyret for enten å vedta forslagene – eller stemme dem ned.

Positiv til kinodrift
Det foreligger hele fire forslag knyttet til kinodrift i Panorama, fra henholdsvis SP, SV, EDB og Høyre. Bakkehaug mener det er viktig å finne ut av muligheten for å få startet opp kinodrift, og at de fire partiene ideelt sett burde samordnet seg. Det eneste forslaget Venstre ikke vil støtte, kommer fra EDB: Bakkehaug begrunner dette med at finansieringsmåten ikke holder mål.

Overrasket over kommentar om ladestasjoner
Knut Bakkehaug er overrasket over rådmannens kommentar til Venstres forslag om ladestasjoner for elbiler. Han mener rådmannen problematiserer mer enn nødvendig, og henviser til at på Råholt finnes det allerede slike ladestasjoner. Disse har kommet opp i forbindelse med det nye kjøpesenteret.

Oversikten nedenfor viser hvilke forslag Venstre kommer til å støtte:

Forslag 1 (SP) — støttes ikke, grunnet igangsatt utredning, jfr rådmannens kommentar

Forslag 2 (SP) — støttes

Forslag 3 (SV) — støttes

Forslag 4 (SV) — støttes

Forslag 5 (SV) — støttes ikke, fordi Venstre ikke anser det som en prioritert oppgave med størst mulig andel kommunale barnehageplasser.

Forslag 6 (SV) — støttes ikke. Venstre har annet opplegg i sitt budsjettforslag.

Forslag 7 (SV) — støttes ikke, fordi Venstre ikke anser det som en prioritert oppgave med størst mulig andel kommunale barnehageplasser.

Forslag 8 (KrF) — interessant idè. Ikke en kommunal oppgave, jfr. Rådmannens kommentar. Grunnen er heller ikke kommunal.

Forslag 9 (KrF) — støttes.

Forslag 10 KrF) — støttes. Dette har Venstre foreslått før.

Forslag 11 (KrF) — støttes ikke. Venstre prioriterer sine egne forslag om utvikling av Sundet.

Forslag 12 — 17 er Venstres forslag, og Venstre vi kreve disse realitetsbehandlet

Forslag 18 (EDB) — støttes ikke.

Forslag 19 (EDB) — støttes ikke.

Forslag 20 (EDB) — Støtter intensjonen i forslaget , men ikke finansieringen, jfr Venstres budsjettforslag.

Forslag 21 (EDB) — støtter ikke forslaget grunnet finansieringen.

Forslag 22 (H) — støttes. Rådmannens argumentasjon virker forutinntatt.

Forslag 23 (H) — støttes. Dette har Venstre tatt opp tidligere.

Forslag 24 (H) — støttes ikke.

Forslag 25 (H) — støttes.

Forslag 26 (H) — støttes. Det er naturlig å høre Eldrerådets syn i saker som har med eldre å gjøre.

Forslag 27 (H) — støttes ikke. Dette gjøres i dag av NAV. Man kunne foreslått aktivitetshus.

Forslag 28 (H) — støttes, selv om rådmannens kommentar tyder på at arbeidet er i gang.

Forslag 29 (H) — støttes, jfr. Støtte også til forslag 2 og 3 fra hhv. SP og SV (se over).

Forslag 30 (H) — støtter ikke forslaget, men intensjonen. Rådmannens kommentar viser at intensjonen er godt ivaretatt allerede.

Forslag 31 (H) — støttes ikke. Intensjonen er ivaretatt, jfr. Rådmannens kommentar.

Forslag 32 (FrP) — støttes ikke.

Forslag 33 (Frp) — støttes ikke. Intensjonen er god, men dette gjøres allerede av det kommunale boligkontoret.

Sakslisten til formannskapets møte finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**