Kommunereform også for Bergensregionen

Bergen Venstre vil utforske muligheten for å etablere en storkommune i Bergensregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøteuttalelse fra Bergen Venstre.

12. juni 2014 vedtok et flertall i Stortinget å gjennomføre en kommune- og regionreform i inneværende stortingsperiode. For Venstres var det i den forbindelse avgjørende å få slå fast at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå, og at fylkeskommunen skal erstattes med et regionalt folkevalgt nivå.

Det er 50 år siden forrige strukturreform. Fra 1994 til i dag har vi gått fra 435 til 428 kommuner. Fortsetter vi i samme tempo vil det ta over 600 år før vi klarer å halvere antall kommuner. Behovet for reform er åpenbart. Dagens kommuner har helt andre oppgaver og utfordringer i dag enn det en så for seg i 1964. Vi har ansvar for å gjøre kommunene i stand til å løse fremtidens utfordringer og å demme opp for den sentralisering og detaljstyringen av kommunene som vi ser i dag. Venstre vil styrke det lokale selvstyret og gi folk økt innflytelse over egen hverdag. Vi kjemper mot statlig detaljstyring og sentralisering av makt.

Mer makt og myndighet må flyttes ned til nye regioner og nye kommuner. Reformen må innebære en omfattende desentralisering av oppgaver og myndighet fra sentrale myndigheter. Venstre må sørge for at reformen blir en demokratireform, og ikke en forvaltningsreform. Kommune- og regionreformen må innebære at nye og større kommuner får nye og større oppgaver. Alle kommuner må imidlertid ikke bli tilført like mange oppgaver. Vi må tørre å ta et oppgjør med generalistkommuneprinsippet. Kommuner vil også i fremtiden være ulike og ha ulike forutsetninger for å løse ulike oppgaver.

Større kommuner gir mulighet for større fagmiljø og flytting av flere oppgaver. Større bykommuner vil kunne ta et større ansvar for kollektivtransporten, og det er nødvendig at kommunene tar et større ansvar lokalt dersom vi skal løse klimautfordringene. Det er anslått at kommunene som samfunnsutvikler og gjennom egen drift kan levere 20 % av Norges utslippsmål frem mot 2020 og enda mer i årene etter. Kommunene kan også spille en viktig rolle med hensyn til å sikre mer effektiv bruk av energi.

Med større fagmiljø kunne en også overført flere miljøoppgaver fra fylkesmennene og til kommunene. Utredningskompetansen i kommunene vil kunne styrkes i større kommuner. Det gir lokalpolitikerne et bedre grunnlag for beslutninger. Behovet for å flytte oppgaver ut til interkommunale selskap blir mindre, og muligheten til å påta seg flere oppgaver blir større. Flere og større fagmiljø vil med dette bidra til å styrke lokaldemokratiet.

Andre oppgaver større bykommuner potensielt kan ta på seg er ansvar for NAV og arbeidsmarkedstiltak, Husbankens virkemidler, voksenopplæring og språkopplæring, forebygging, rehabilitering og rusomsorg eller videregående opplæring.

En reell desentralisering av makt og myndighet krever at vi også får desentralisert statlige arbeidsplasser og fagmiljø. For Venstre er utflytting av statlige arbeidsplasser en viktig del av reformarbeidet.

I forbindelse med regjeringens reformarbeid har Møreforskning lagt frem en rapport som skisserer ulike løsninger for kommune- og regionreform. Det såkalte «landsdelsregionalternativet» er det alternativet som åpner for mest overføring av statlig makt og myndighet til lokalt eller regionalt nivå. Dette alternativet innebærer at Norge deles inn i syv regioner og 80 regionkommuner med vesentlig mer lokal myndighet enn i dag. I denne modellen kan det bli aktuelt også å utvide dagens storbykommuner.

Venstres stortingsgruppe har sendt et notat til partiets lokale og regionale folkevalgte, hvor stortingsgruppen er positiv til dette alternativet. Bergen Venstre støtter forslaget om syv regioner, men ønsker ikke binde seg til et konkret tall på antall kommuner. Vi ønsker i midlertid en kraftig reduksjon i forhold til dagens antall.

Det er viktig at Bergen fungerer som en motor for resten av Vestlandet, og som en integrert del av en større vestlandsregion sammen med for eksempel Stavanger. Bergen og nabokommunene fungerer som en samlet region innenfor viktige områder som transport og samferdsel, boligpolitikken, arbeidsmarkedet, miljøpolitikken og deler av både utdannings- og sosialpolitikken.

De største politiske utfordringene våre stopper ikke ved kommunegrensene, selv ikke i Norges nest største by. Bergen Venstre ønsker derfor at Bergen kommune går i dialog med nabokommuner som Askøy, Osterøy, Samnanger, Os Fjell, Sund og Øygarden om muligheten for å etablere en større byregion i Bergensregionen. En forutsetning for en slik sammenslåing er at det opprettes en ordning med bydelsstyrer som kan motvirke sentralisering av makt i en ny storkommune.

Bergen Venstre vil:

– utforske muligheten for å etablere en storkommune i Bergensregionen
– at Bergen kommune, uansett størrelse, blir en del av en samlet region på Vestlandet

Vedtatt på Bergen Venstres årsmøte, 24. januar 2015.
Se også Knuser byrådets drøm om et stort bergensfylkebt.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**