Ansvarlig, grønn og balansert eierskapspolitikk

Torsdag blir eierskapsmeldingen ferdigbehandlet. KrF og Venstre har blitt enig med regjeringspartiene om at det ikke gis fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog. Det skal gjennomføres utredninger og reformer før det skal vurderes nye fullmakter. Fullmakten til nedsalg i Telenor blir vedtatt med forsikringer om at kritisk infrastruktur blir ivaretatt. Partiene er videre enige om å vente med å ta stilling til nedsalg i Flytoget inntil jernbanereformen er lagt frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre er opptatt av å kunne sikre en fremtidsrettet, balansert, grønn og ansvarlig eierskapspolitikk.

Terje Breivik

Terje Breivik
Foto: Bård Ek

– I Venstre er vi fornøyd med at det ikke blir snakk om enten helt eller delvis salg av Flytoget før regjeringen kommer med den lenge ventede jernbanereformen. Et eventuelt nedsalg må sees i sammenheng med denne. Vi har hele veien vært opptatt at statens eierskapsstrategi sikrer bærekraftige løsninger for fremtidens utfordringer på infrastruktur og klima, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Pål Farstad

Pål Farstad
Foto: Øivind Leren

– Det har også vært viktig for Venstre å sikre flertall for at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en utredning over hvilke reguleringer og virkemidler andre land har tatt i bruk for å beskytte selskaper av nasjonal og strategisk interesse før en eventuell fullmakt kan gis til å redusere statens eierandel i Kongsberg Gruppen ASA. Venstre er også tilfreds med at det nå blir gitt forsikringer om at hensynet til kritisk infrastruktur er ivaretatt om staten velger å selge seg ned i Telenor, sier Venstres medlem i næringskomiteen Pål Farstad. Staten skal fortsatt ha kontroll over infrastruktur, naturressurser, og teknologi og informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet.

Sak til Stortinget om Statsskog
Når det gjelder Statskog har regjeringen skrevet, både i regjeringserklæringen og i meldingen, at de ønsker å selge like mye skog som har blitt kjøpt opp de siste årene. Statskog hadde i 2010 et enormt oppkjøp av skogeiendommene til Borregaard og Orkla, på 1,1 millioner mål. Den rødgrønne regjeringen planla et arronderingssalg av omtrent 600.000 mål, som skal være ferdig i 2017. Nå pågår det et utredningsarbeid for å kartlegge hvilke modeller som kan fungere for nedsalg av de resterende 500.000.

Det er enighet om at Regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om privatisering av skogen til Statskog, og vi vil ta en vurdering av det når den saken kommer. Folks rett til å ferdes i skog og mark, og god tilgang på jakt- og fiskerettigheter, skal sikres.

FNs togradersmål
Venstre er opptatt av å kunne sikre en fremtidsrettet, balansert, grønn og ansvarlig eierskapspolitikk.

– For både Venstre og KrF har det vært viktig å fastslå at FNs togradersmål skal ligge til grunn for statens utøvelse av det statlige eierskapet og eierskapsstrategiene til selskaper hvor staten er en betydelig eier. Det har så langt ikke regjeringspartiene vært villig til å gå med på, sier Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**