Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei langs Folldalsveien til politisk behandling

Formannskapet behandlet planen på sitt møte 22. januar og planen skal til endelig behandling i Kommunestyret 29. januar. Venstre mener planen i hovedsak er god, men varaordfører Ola Eggset (bildet) la fram et forslag på vegne av Venstres gruppe hvor det ble påpekt enkelte svakheter i sikringstiltakene for fotgjengere og syklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ola Eggset

Foto: A.Wahl

Venstres forslag i Formannskapet:

A) Under forutsetning av at følgende endringer, som gjelder

a. Sikker kryssing av fylkesvei 681ved Gjelten bru må innarbeides, jfr blant annet høringsuttalelse fra FAU ved Plassen skole

b. Sammenkopling av gang- og sykkelvei langs Fv 681 med mulig framtidig gang- og sykkelvei langs Sølndalsveien utredes og synliggjøres i planen.

c. Plandokumentenes/kartgrunnlagets kvalitet: Dokumentene må på en bedre måte synliggjøre de trafikale løsningene med særlig vekt sikringstiltakene ved Steimokrysset hvor gang- og sykkelveiene langs henholdsvis RV 3/Fv 681 koples sammen samt at avkjøringene til parkering og gardsveier til oppsittere nord for fv 681 er hensyntatt. Tilsvarende tydeliggjøring i dokumentene gjøres for sikringstiltakene ved Gjelten bru.

innarbeides i planen, vil Alvdal formannskap anbefale kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for Fv. 29 Steimokrysset til Gjelten bru, Planid 201203 med

1. Planbeskrivelse med ROS-analyse datert august 14, originalstemplet
2. Reguleringsbestemmelse, ingen dato, originalstemplet
3. Plankart, 3 deler, datert 11.09.14

B) Planutkastet sendes tilbake til tiltakshaver for omarbeidelse før endelig behandling.

C) Alvdal kommune har et sterkt ønske om at tiltaket gjennomføres snarest mulig og legger til grunn anleggsstart i 2016. Kommunen vil bidra til endelig behandling av planen så snart som mulig.

Eggsets forslag falt med 5 mot Venstres 2 stemmer. Venstre varsler at et omsrbeidd endringsforslag for å ivareta bedre sikkerhet for myke trafikanter vil bli fremmet i Kommunestyremøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**