Venstre sikrer offensive klimatiltak

I dag har Stortinget gjort en rekke vedtak som gjør at kampen mot menneskeskapte klimaendringer forsterkes. På klimaområdet sikrer nå Venstre gjennomslag for flere viktige tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Stortinget har i dag tatt nye skritt for å redusere klimagassutslippene i Norge. Å endelig få på plass en tidsfrist for når kollektivtrafikken skal være utslippsfri er et stort skritt i riktig retning, sier Ola Elvestuen, Venstres nestleder og leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

I Oslo har man allerede vedtatt at all kollektivtrafikk skal være utslippsfri i 2020. Elvestuen er svært fornøyd med at vi nå også får et nasjonalt vedtak om når kollektivtrafikken skal være utslippsfri. Også vedtaket om lovforbud mot fossil oppvarming i 2020 og en plan for landstrøm er viktige vedtak som forsterker klimaforliket.

– Det er svært gledelig å se at det nå er flertall på Stortinget for nye, offensive klimatiltak. Norsk politikk har alltid vært preget av gode mål, men få virkemidler. Dette ser nå ut til endres, sier Elvestuen.

Vedtakene:
• Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag som forbyr bruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Regjeringen bes også vurdere å utvide forbudet til også å omfatte topplast.
• Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff.
• Stortinget ber regjeringen i samarbeid med havneeierne lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, herunder finansiering og virkemidler for å oppnå dette.
• Stortinget ber regjeringen utarbeide en statlig hydrogenstrategi, og sørge for at støtteordningene til hydrogen opprettholdes i Enova.
• Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan fossil energibruk i Norge kan erstattes med fornybare energikilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**