Ja til en offensiv havnestrategi på Haugalandet

Onsdag i denne uken la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen frem Nasjonal Havnestrategi. Hensikten med denne strategien er å styrke sjøtransportens konkurranseevne på bekostning av transport på vei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innlegget var på trykk i Haugesunds Avis 27.01.2015

Venstre har en klar målsetting om å øke andelen last fra vei til kjøl. Å overføre mer gods fra vei til sjø er et viktig grep for å sikre en mer miljøvennlig transportsektor. Nylig publiserte Statistisk sentralbyrå endelige tall for utslipp i Norge i 2013. Tallene viser at de samlede utslippene fra veitransport var på 10,1 millioner CO2-ekvivalenter, en liten økning fra året før, mens de samlede utslippene fra luftfart, sjøfart, fiske og lignende gikk ned med tre prosent fra året før til 7 millioner CO2-ekvivalenter. Sjøtransport er i dag den mest miljøvennlige måten å transportere varer på. I tillegg er det den transportsektoren som har størst kutt i utslipp takket være stor grad av innovasjonsvilje blant rederier og speditører.

Havneutvikling er viktig for å overføre last fra vei til sjø. Regjeringens Nasjonale Havnestrategi legger stor vekt på stamnetthavner. Trafikkhavnen på Husøy er stamnetthavn. Samferdselsministeren skriver at kommuner med stamnetthavn som legger frem planer for havneutvikling og havneprioritering vil bli vurdert i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. Målet er å stimulere til proaktive havner og havneeiere, og prioritere statlige infrastrukturmidler der det er lokalt engasjement.

Regjeringen vil også gjennom havnestrategien stimulere til større samarbeid mellom havner. Her må Karmsund Havnevesen så tidlig som mulig se på muligheter for samarbeid slik at vi kan være med å kjempe om stimuleringsmidler på opp til 10 millioner kroner.

Et annet viktig punkt i regjeringens strategi er liberalisering av havnekapital. I dag kan ikke kommunene ta ut utbytte fra havneselskapene. Tanken er at en liberalisering vil gi insentiver til en mer effektiv drift da mer bedriftsøkonomiske hensyn må legges til grunn. Vi mener det er usikkert om dette vil bli resultatet og det trengs derfor mer informasjon om markedssituasjonen for havnene før en slik liberalisering kan vurderes. Det viktigste er havner som drives effektivt.

Transportmarkedet har også et stort potensial for å legge om til et grønnere avgiftsregime. I dag er det betydelig flere gebyrer og avgifter å forholde seg til for et skip som går i nærskipsfart sammenlignet med lastebiler. Det er viktig at det lønner seg økonomisk å velge de mest miljøvennlige transportmåtene. Her kommer skipsfarten dårlig ut slik det er i dag. Vi synes det er synd at regjeringen nå har lagt incentivordning for godsoverføring på is da dette er et tiltak som i stor grad kunne overført mer gods fra sjø til vei.

Regjeringens havnestrategi er et skritt i riktig retning for å overføre gods fra vei til sjø, men det er fortsatt en vei å gå, og flere av tiltakene i strategien har en usikker effekt. Vi håper regjeringen nå begynner å ta på alvor det potensialet som ligger i å overføre gods fra vei til sjø. Her lokalt er det viktig at politikere, næringsliv og interesseorganisasjoner som Næringsforeningen og andre viser engasjement slik at Haugalandet kan bygge opp en fremtidsrettet havnestruktur som sikrer at vi er ledende på andel gods som tar sjøveien inn, ut eller via vår region.

May Britt Vihovde,

ordførerkandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**