Venstres tillegg til reguleringsplan vedtatt

Kommunestyret vedtok torsdag 29/1 forslaget til reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Steimokrysset til Gjelten bru. Venstre satte fram følgende tilleggsforslag som ble vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kommmunestyresak 2/15 – Reguleringslan – forslag fra Venstre

A) Kommunestyret vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for Fv. 29 Steimokrysset til Gjelten bru, Planid 201203 med

1. Planbeskrivelse med ROS-analyse datert august 14, originalstemplet
2. Reguleringsbestemmelse, ingen dato, originalstemplet
3. Plankart, 3 deler, datert 11.09.14 hvor følgende endringer hensyntas i planen:

a) Sikker kryssing av fylkesvei 29 ved Gjelten bru må innarbeides, jfr blant annet høringsuttalelse fra FAU ved Plassen skole
b) Sammenkopling av gang- og sykkelvei langs Fv 29 med mulig framtidig gang- og sykkelvei langs Sølndalsveien må synliggjøres i planen.
c) Busslommer på strekningen innarbeides
d) Dokumentene må på en bedre måte synliggjøre de trafikale løsningene med særlig vekt sikringstiltakene ved Steimokrysset hvor gang- og sykkelveiene langs henholdsvis RV 3/Fv 29 koples sammen samt at avkjøringene til parkering og gardsveier til oppsittere nord for fv 29 er hensyntatt.

B) Alvdal kommune har et sterkt ønske om at tiltaket gjennomføres snarest mulig og legger til grunn anleggsstart i 2016. Alvdal kommune kan, kan om ønskelig, bidra ved innarbeidelsen av overstående merknader. Kommunen antar overstående merknader kan innarbeides uten ytterligere behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**