Knerten familiebarnehage legges ikke ned – enda

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre fremmet i dag forslag om å bevare Knerten familiebarnehage uten forbehold eller tidsbegrensning. Imidlertid ble det flertall for et forslag fra H/KrF/SP/Ap om å fortsatt drifte Knerten familiebarnehage som i dag inntil det blir opprettet et tilsvarende antall plasser i andre barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Maria Serafia Fjellstad gav i sitt innlegg klar kritikk til Rådmannen for saksgangen i denne saken, samtidig som hun brukte tid på å snakke om det sakspapiret ikke omtalte: nemlig kvalitet i barnehagetilbud.

I mars 2014 kom Rådmannen første gang med forslag om nedleggelse av den kommunale familiebarnehagen. Denne består av i dag seks hjem med tre barn hver, hvor enheten har et baselokale med mulighet for felles treff og en førskolelærer i 60% stilling som server barnehagen. I mars 2014 ønsket Rådmannen kvikk prosess, og rask nedleggelse fra høsten 2014. Utvalg for oppvekst og kultur sendte saken tilbake med ønske om bedre saksfremlegg, og involvering av ansatte i familiebarnehagen. Til tross for dette dukket saken ikke opp på sakskartet igjen i løpet av 2014. Tvert imot dukket bare samme påstand fra Rådmannen opp i 2.tertialrapport høsten 2014; hvor Rådmannen fikk kritikk fra Fjellstad fra kommunestyrets talerstol: for å igjen planlegge utfra nedleggelse uten å ha fått dette politisk behandlet. Til tross for kritikken fortsatte Rådmannen å anta tilbudet nedlagt; for igjen i forslag til Virksomhetsplan var tilbudet tatt vekk fra høsten 2015. Posisjonspartiene gikk sammen om et tydelig forslag, som også ble vedtatt, hvor de krevde saken politisk behandlet i Utvalg for oppvekst og kultur og Partssammensatt utvalg FØR eventuell nedleggelse. Likevel ble saken fremmet direkte i Formannskapet. Fjellstad gav klart uttrykk for i sitt innlegg om at dette var kritikkverdig og uhørt.

Slik hun også sa i forbindelse med Virksomhetsplanen for 2015, synes Maria Serafia Fjellstad familiebarnehagene er et viktig tilbud å ta vare på. “Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene. Familiebarnehagene bør derfor fortsatt ha en plass i vår portefølje. Dét er et politisk spørsmål. De fleste velger oppstart i barnehage like etter foreldrepermisjonen, noe som gir en yngre barnegruppe enn tidligere. Ulike foreldre og ulike barn gir et samtidig behov for mangfoldighet i barnehagesektoren. Familiebarnehagene bidrar til nettopp det.” Fjellstad pekte på forskning som tyder på høyere stressnivå blant barn i større barnehager; og ønsket i saksfremlegget et større fokus på kvalitet, kvalitetsindikatorer og oppsummering av forskning på området. Hun understreket at hun selv, for sine barn, var svært godt fornøyd med deres tilbud i en av byens basebarnehager – samtidig som dette nettopp illustrerer hovedpoenget: valgfrihet og mangfold, framfor tvang og ensretting. Hun siterte fra foreldregruppa til Knerten; som understreket hvordan det nære og lille miljøet var godt for nettopp deres barn. I en situasjon hvor Harstad bygger bare store basebarnehager er det bare enda viktigere å ta vare på det diametralt motsatte tilbudet. Fjellstad fremmet derfor et forslag om å kontinuere uendret drift i den kommunale familiebarnehagen. Dette forslaget falt; mot Venstres to stemmer og Rødts ene stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**