Rogaland tar jordvern på alvor

Foto: Inger Lunde Dalen

Jordvern er viktig, særlig i en region som vår, der vekst i form av utbygging til bolig og næring stadig kommer i konflikt med Norges beste landbruksjord. Fylkesmannens administrasjon har de siste årene vært konsekvent og prioritert jordvernet vest for den såkalte «røde streken», det vil si E-39 / Motorveien, og dermed satt sterke begrensninger på Stavanger og Sandnes sine ønsker om å vokse vestover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fredrik Hultman Bjørgo

Foto: inger Lunde Dalen

Sandnes Venstre ønsker å berømme fylkesmannens konsekvente holdning i jordvernspørsmålet — noe som er svært gunstig for regionen på lengre sikt. I framtida vil kanskje norsk matproduksjon bli viktigere grunnet befolkningsvekst og klimaendringer, som kan føre til større global etterspørsel, dårligere muligheter for import, bedre klimatiske forhold for landbruk i Norge osv. Da er det viktig at vi ikke har bygget ned den beste matjorda vår. Praksisen i Rogaland er også viktig å holde fast på hvis jordvernet blir ytterligere utfordra av regjeringas forslag til ny konsesjonslovgivning, som åpner for at landbrukseiendommer i større grad skal omsettes på det frie markedet.

Fylkesmannen i Rogalands konsekvente holdning og praksis er et eksempel til etterfølgelse i andre storbyregioner som også opplever økende press på jordvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**