TELEMARK TRENGER NYE OG FLERE ARBEIDSPLASSER!

Uttalelse fra Telemark Venstres Årsmøte 08. februar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


TELEMARK TRENGER NYE OG FLERE ARBEIDSPLASSER!

Telemarkspolitikere i kommuner og på fylkesnivå må ha en klar strategi og langsiktig og samordnet plan for å vinne kampen om tilflytting og om etablering av nye arbeidsplasser. Venstre utfordrer kommuner til samarbeid om dette.

Kjernen i Venstres næringspolitikk er gode rammevilkår for alle deler av næringslivet.
For næringslivet i Telemark er de infrastrukturelle rammebetingelsene en utfordring. Både når det gjelder vei og jernbane har Telemark kommet i bakleksa på grunn av manglende statlig investeringsvilje gjennom flere tiår. For å få til en positiv nærings- og befolkningsutvikling i Telemark må de viktigste rammebetingelsene komme på plass. Da er en god infrastruktur for vei-, jernbane-, sjø-, og lufttransport helt grunnleggende.

NHOs Nærings-NM rangerer kommuner og regioner etter hvor næringslivet gjør det best og baserer seg på fire mål for næringsutvikling; nyetablering, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. Resultatet viser at Telemark sakter akterut innen arbeidsplassutvikling sammenlignet med nabofylker som Vestfold og Buskerud og landet forøvrig. Siden arbeidsplassetableringer er nært knyttet opp mot befolkningsutvikling, må disse to utviklingstrekk ses i sammenheng. Velfungerende infrastruktur, målrettet næringspolitikk og større forståelse for hva unge i etablererfase legger vekt på når de skal bosette seg, vil bli kritisk viktige områder for Telemark fremover.

Venstre vil:

• bygge ut helhetlige transportløsninger for godstransport i Telemark slik at vei, sjø og bane kombineres på en mest mulig kostnadseffektiv, energi- og miljømessig måte.

• satse på og tilrettelegge for produksjons – og industribedrifter med ambisjon om å lykkes i et større marked.

• satse der vi allerede har et fortrinn, det være seg kompetanse, teknologi eller naturressurser.

• forbedre rettighetene til selvstendig næringsdrivende knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie og pensjon

• fjerne arbeidsgiveravgiften de første tre årene for foretak med færre enn fem ansatte

• at Vegvesenets anbefaling om E134 som en av to nye hovedveier mellom øst- og vest vinner fram

• at statsbudsjettets nye såkornfond blir lagt til Telemark

• at Telemark prioriteres ved utflytting av statlige arbeidsplasser

• at Øst Telemark velges dersom nytt fengsel skal bygges i Østlandsregionen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**