Årsberetning for Sørum Venstre 2014

Bjørn Brodwall la frem Sørum Venstres årsberetningen for 2014 på årsmøtet 04.02.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Styret har hatt følgende sammensetning i 2014:

Bjørn Brodwall – leder
Jim Smestad – politisk nestleder
Else-Marit Sætaberget – organisatorisk nestleder
Elisabeth Myrstad – sekretær og økonomiansvarlig
Liv Østerberg – profilering og PR
Peter Aarhaug – representant for UV

Terje Tonstad varamedlem
– varamedlem

Antall betalende medlemmer for 2014: 17

Det løpende arbeidet i styret har vært preget av at man befinner seg i et mellomvalgsår. Vi manglet personellressurser til å kunne gjennomføre ønskete tiltak og aksjoner, men synes likevel vi klarte å formidle partiet lokalt på en ganske god måte. Arbeidet utenom ordinære styremøter har bestått i å forberede program for neste kommunevalgsperiode. Det er besluttet at programmet skal utformes som et hovedprogram som tar for seg overordnete fokusområder og at det i tillegg skal være programdel som tar for seg hver av kommunens tettsteder og enkelte sentrale politiske temaer som f.eks. skolepolitikk. Det er lagt opp til at programmet sluttbehandles i løpet av mars 2015. Programkomite består av Bjørn Brodwall, Jim Smestad, Else-Marit Sætaberget og Sebastian Straumsheim-Rønsen.

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i å få en liste som er mer representativ enn ved forrige kommunevalg, da vi hadde 12 personer på Venstres liste i Sørum. Nominasjonskomiteen har i løpet av 2014 fått 25 personer som har bekreftet at de vil stille på Venstres liste. Nominasjonskomiteen har bestått av Elisabeth Myrstad og Terje Tonstad.

Ved forrige kommunevalg fikk Venstre i Sørum 283 stemmer og 1 kommunestyrerepresentant. SP fikk 600 stemmer og 2 representanter. Hvis økning i antall personer som har bekreftet å ville stå på Venstres liste er representativ, vil det være realistisk å kunne øke antall kommunestyremedlemmer ved høstens valg.

Foruten 5 styremøter og arbeid i programkomite og nominasjonskomite i løpet av året, har det vært noen arbeidsmøter i forkant av kommunestyremøter og i forkant av budsjettbehandlingen.

Else-Marit og Bjørn har forberedt den kommunale budsjettbehandlingen i høst.
Som for tidligere år konsentrerte Venstre seg om mulige tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen for grunnskolene og for tiltak som vil kunne redusere den administrative belastningen på lærere. Som følge av innspill fra Solveig Schytz i forbindelse med Venstres alternative budsjett på Stortinget fikk vi en god fokusering i Romerikes Blad på jernbane og kollektivtrafikk. Den er blitt positivt lagt merke til. Else-Marit og Jim har også hatt innlegg i Romerike Blad og Indre Akershus Blad.

Som for tidligere år klarer Else-Marit å profilere Venstre på en god måte i flere saker i kommunestyret, og har i noen grad blitt referert på dette i Indre. Hun oppnår respekt i de fora der hun opptrer, men det er vanskelig å komme ut med info utenfor disse foraene.

Bjørn har på vegne av Sørum Venstre deltatt i Prosjektgruppe for Klima og Miljø, som er et utvalg under Sørum Næringsutvalg (SNU). SNU er et samarbeid mellom Sørum kommune og Sørum Næringsforum med sikte på å bedre vilkårene for næringsutvikling i kommunen. SNU ble opprettet etter forrige kommunevalg. Sørum Venstre var i utgangspunktet negativ til organiseringen som man mente var en sammenblanding av politikk og næringslivsinteresser fordi det ikke ble tatt en prinsipiell debatt om roller og ansvar før opprettelsen. Man fikk ikke medhold i slike synspunkter, men besluttet derfor å være med på prosjektet med intensjon om å være konstruktive og påvirke bl.a. til en klargjøring av dette skillet. FrP deltok ikke, og Høyre har etter hvert trukket seg fra dette arbeidet grunnet politisk uenighet, særlig knyttet til tettstedutvikling i Sørumsand. Venstre har i 2014 blitt spurt om å sitte i styret i SNU og har takket ja til det.

For styret

Bjørn Brodwall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**