Nytt fylkesvalgprogram

Rogaland Venstre har på fylkesårsmøtet i helgen vedtatt fylkesvalgprogrammet for 2015-2019. Hovedsakene i programmet er miljø og skole.
Vi vil jobbe målrettet for reduserte klimagassutslipp i Rogaland og for redusert frafall i den videregående skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bergesenhuset på Vibrandsøy

Foto: Trygve Eriksen Jr.

Venstre går til valg på at vi vil styrke kollektivtilbudet på Haugalandet. Vi har en veldig lav kollektivandel på Haugalandet, og det er derfor
helt nødvendig med et styrket kollektivtilbud for å få ned klimagassutslippene. Vi vil også sikre gode pendlerruter mellom Haugalandet, Nord-Jæren
og Ryfylke, støtte fortsatt utvikling av Helganes flyplass og opprette båttilbud til Vibrandsøy, som i dag er helt uten et rutebåttilbud. Samtidig vil vi
prioritere en forsert utbygging av fire felts ferjefri kyststamveg, E39, med Rogfast og arbeide for fortgang i opprustningen av E134 Haukeliveien.

Venstre vil legge til rette for den maritime næringen, ikke minst ved å bidra til god tilgang til kompetent arbeidskraft. Vi vil stimulere til at mer
trafikk av gods går over fra vei til sjø, bidra til mer miljøvennlig og sikker skipsfart, arbeide for landsstrøm i utvalgte havner og styrke den maritime
utdanningen på videregående nivå, fagskolenivå og høyere nivå.

Venstre vil bidra til et aktivt kultur- og idrettsliv i fylket. Vi vil blant annet beholde og styrke filmfestivalen i Haugesund, etablere nødvendige prøvelokaler
ved Haugesund teater og arbeide for videre utvikling av Vibrandsøy, hvor det er viktig å fullføre restaureringen av Bergesenhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**