Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet!

Behovet for kompetansestillinger er voksende og gjør seg gjeldende over hele landet. Dette gjelder både arbeidsplasser som krever høyere formell utdannelse og arbeidsplasser som krever fagutdanning. Nordland Venstre mener kompetansearbeidsplasser er avgjørende for verdiskapende aktivitet i distriktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I 2010 ble det oppnevnt et utvalg som ble bedt om å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser ble spredd over hele landet. Utvalget ga sin innstilling i NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Rapporten konkluderer blant annet at veksten i kompetansearbeidsplasser er ujevnt fordelt mellom sentrale strøk og andre regioner.

Utvalget mente at det er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, men at dette krever en betydelig innsats. En helhetlig og koordinert politikkutforming er nødvendig og må følges opp av gode og målrettete tiltak.

Fagarbeidere med høy kompetanse er en bærebjelke i det norske samfunnet. For å bidra til økt kompetanse i distriktene er man avhengig av å øke kvaliteten og gjennomføringsgraden på yrkesfag. Den yrkesfaglige utdanningen skal være en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. I dag opplever mange elever at det teoretiske har liten relevans for det fagbrevet de skal oppnå. For å øke kvaliteten og gjennomføringsgraden på yrkesfag må kombinasjonen mellom teori og praksis forbedres, samtidig som det må bli lettere å ansette lærlinger.

Nordland Venstre krever:
en konkret oppfølging av NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser — drivkraft for vekst i hele landet.
en distrikts- og regionalpolitikk som retter seg i sterkere grad inn mot etablering av kompetansearbeidsplasser i distriktene for å oppnå en jevnere geografisk fordeling.
at ny statlig virksomhet som hovedregel skal legges ut i regionene for å oppnå distrikts- og regionalpolitiske mål.
at det etableres flere regionale trainee-ordninger som virkemiddel for å rekruttere og beholde unge, nyutdannede arbeidstakere.
at det satses på tiltak som øker interesse for høyere utdanning hos ungdom fra distriktene som har lavest studietilbøyelighet.
at teoriopplæringen revurderes for hvert yrkesfag og at teoriundervisningen rettes mot selve fagutdanningen.
at arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**