Enklere å få hjelp for psykisk syke

Ketil Kjenseth
Ketil Kjenseth, Foto: Venstre, Foto: Venstre

Regjeringen, med støtte fra Venstre og Krf, går nå inn for å gi psykologer henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. – Jeg er veldig glad for dette forslaget og støtter det helhjertet, sier Venstres medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Jeg er særlig glad for at psykologer som jobber med barn, blant annet i PP-tjenesten og barnevernet i kommunene, blir omfattet av ordningen. Dette vil kunne sørge for et bedre tilbud til særlig barn og unge som trenger psykisk helsehjelp tidlig, sier Kjenseth.

Les også Aftenposten: Nå blir veien til hjelp enklere.

 - Et hovedformål med lovendringen er å gjøre veien til spesialisthelsetjenesten kortere for personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, sier Kjenseth.

– Et hovedformål med lovendringen er å gjøre veien til spesialisthelsetjenesten kortere for personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, sier Kjenseth.
Foto: Venstre

Forslaget innebærer at psykologer, uansett om de har offentlig avtale eller ikke, får mulighet til å henvise pasienter direkte til behandling eller utredning hos spesialist. I dag er det fastlegen som henviser.

– Jeg er særlig glad for at psykologer som jobber med barn, blant annet i PP-tjenesten og barnevernet i kommunene, blir omfattet av ordningen. Dette vil kunne sørge for et bedre tilbud til særlig barn og unge som trenger psykisk helsehjelp tidlig.

Ketil Kjenseth

Lavere terskel for hjelp
Det er et overordnet mål at mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer skal ha gode muligheter til å ta vare på egen helse.

– Et hovedformål med lovendringen er å gjøre veien til spesialisthelsetjenesten kortere for personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Hvis en psykolog i dag mener at en pasient har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, er praksis at pasienten må gå til fastlegen for å få en henvisning. Det er en terskel som mange vegrere seg for, sier Kjenseth.

Støtte i høringsrunde
Hovedgrepet i lovforslaget om at psykologer skal kunne skrive henvisninger, har fått solid støtte i høringsrunden. Flere instanser peker på at alle psykologer har tilstrekkelig kompetanse til å kunne skrive henvisninger. De har selvstendig behandlingsansvar, høy kompetanse på psykisk helse og rus og omfattende diagnostisk kompetanse. Flere har pekt på at for eksempel psykologer i PP-tjenesten og barnevernet bør omfattes av ordningen, siden disse har en nøkkelrolle i å se barn og unge som bør få hjelp.

De foreslåtte endringene i lov og forskrift antas å ha liten eller ingen betydning for omfanget av refusjoner.

– Det er liten grunn til å anta at henvisninger fra psykologer vil føre til økt press på spesialisthelsetjenesten. I dag er det vanlig praksis at pasienter hos psykolog som har behov for vurdering i spesialisthelsetjenesten henvises via fastlegen. Disse vil nå i stedet kunne få henvisningen direkte hos psykologen, og slipper å gå til fastlegen i tillegg. Dette betyr at ordningen først og fremst innebærer en forenkling, påpeker Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**