Venstre-gjennomslag for politi som setter folk først

Politibil
Dette er bildeteksten, Foto: (CC) Peter Fiskerstrand / Flickr.com

Etter lange forhandlinger presenterer Venstre og regjeringspartiene i dag en enighet om den nye politireformen. Venstre har bidratt til en reform som gir politifolk mer tid til å være politifolk, og som gir et politi som er der når du trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Politireformen gjør politiet bedre i stand til å løse de oppgavene som vi forventer at et moderne politi skal løse. Mange rene byråkratoppgaver blir flyttet til andre etater, og politifolk får mer tid til å drive med politiarbeid.

- Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert, sier Iselin Nybø.
– Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert, sier Iselin Nybø.

Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert.

  • Tydelige krav til responstid. Du skal slippe å vente i timevis på politiet når du trenger dem, uansett i hvilken landsdel du bor.
  • Hverdagskriminaliteten skal etterforskes skikkelig. Du skal bli tatt på alvor også når det gjelder sykkeltyveri eller innbrudd i garasjen.
  • Politiet skal ikke lenger henlegge saker når de vet hvem gjerningsmannen er uten at der særlige gode grunner til det.
  • Politiet skal bruke mer tid på, og bli flinkere til å forebygge kriminalitet, og de skal samarbeide mer med kommunene for å få det til.
  • Familievold og vold mot barn, både etterforskning og forebygging, skal prioriteres høyt.

Venstres krav i forhandlingene har vært et politi som er der når du trenger det, og som tar deg på alvor. Det har vi levert.

Iselin Nybø

 

Les også: Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for nærpolitireformen.

Venstre har bidratt til en reform som gir politifolk mer tid til å være politifolk, og som gir et politi som er der når du trenger det.

Et politi som skaper trygghet i hverdagen

Venstre har i avtalen med regjeringen sikret en tydelig prioritering av familievoldssaker og saker som handler om barn. Gjennom politireformen vil mer ressurser rettes mot etterforskning og forebygging i denne typen saker.

Arbeidet med å bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner skal heves til å få den statusen det fortjener.

Mer ressurser skal også rettes inn mot forebyggende arbeid, blant annet gjennom å bedre samarbeidet mellom politikontorene og den enkelte kommune. Venstre har vært opptatt av at politireformen skal være en nærpolitireform.

Vi har sikret at fremtidens politi blir mer tilstedeværende og synlig over hele landet, for å skape trygghet der folk bor.

Et politi som har riktig kunnskap i de vanskelige situasjonene

Venstre er opptatt av at politifolkene du møter har den kunnskapen de trenger, også i de vanskelige situasjonene. Gjennom politireformen vil det bli sterkere fagmiljø i de enkelte distriktene. Da blir spesialisert kunnskap om krevende politioppgaver, som seksuelle overgrep og menneskehandel, lett tilgjengelig over hele landet.

Samtidig vil en rekke arbeidsoppgaver som andre etater kan ha bedre forutsetninger for å løse bli flyttet bort fra politiet. Venstre har blant annet fått gjennomslag for en prøveordning med å flytte tungt berusede personer fra politiets glattceller til helsevesenet – både for å sikre bedre helseoppfølging for dem det gjelder, og for å frigi politiressurser til andre oppgaver.

Viktige gjennomslag for Venstre

Det er avgjørende for Venstre at vi får en distriktsstruktur på politiet som ivaretar geografi og lokale forhold på en god måte, samtidig som de har nok ressurser til å kunne løse alle oppgavene nærmest mulig innbyggerne. Vi trenger derfor en reform som sørger for desentralisering av politikraft og mer synlig politi i gatene.

  • Det blir 12 politidistrikter i Norge, ikke 6 som var foreslått i politianalysen.
  • Ingen lensmannskontor skal legges ned uten politisk behandling.
  • Vi får til en løsning i Finnmark som ivaretar sikkerhet og beredskap og som er tilpasset de spesielle forholdene i nordområdene.
  • En ubyråkratisk politistruktur bestående av to nivåer.
  • Enigheten mellom Venstre og regjeringspartiene skal videre til Stortinget, med sikte på en bredest mulig enighet der.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**