Ringerike Venstres årsberetning for 2014

Følgende ble valgt til styret i Ringerike Venstre på årsmøtet 22.01.14

 • Leder: Marianne Wethal (1år)
 • Nestleder: Ole Richard Mælingen (2år)
 • Sekretær: Mary Blikken Gravdahl (2 år)
 • Styremedlem: Florence Kamara (1år)
 • Styremedlem: Frode Haugseth (1 år)
 • Styremedlem: Olav Relling (1år)
 • Styremedlem: Knut Ridderhus (2 år)
 • Vara: Terje Bårdseng, Leif Jensen og Mattis Tangestuen

Valgkomité: Anne-Marit Lillestø, Ole-Gunnar Øhren og Helge Stiksrud.

Revisor: Leif Jensen.

Miljøpriskomité: Gjenvalgt leder: Ole-Gunnar Øhren RV . Øvrige medlemmer er Grethe Tollefsen (Ringerike kommune), Liv Skretteberg, Kristoffer Kristiansen (uavhengige) samt Anne Marit Lillestø RV som erstattet mangeårig medlem Kjetil Sudgarden.

Aktiviteter:

Ringerike Venstres Miljøpris

Årets miljøpris fra Ringerike Venstre ble lørdag 31.august tildelt Ringerike Skiforening. Prisutdeler Ole-Gunnar Øhren framhevet at lokalutvalget for gjør mye for å få barn og unge ut og i aktivitet. Det har blant annet en rekke arrangementer på Ringkollen, ikke bare om vinteren. Lokalutvalget kjører opp løyper og har lagt forholdene til rette for sykkeltraseer og rydding av stier. «Vi skal ha folk ut sa leder Erling Nygård i sin takketale, Prisen var et verk av kunstneren Thomas Klevjer.

Styremøter.

Det ble i 2014 avholdt 12 styremøter og flere arbeidsmøter..Godt oppmøte av styremedlemmer og kommunestyrerepresentanter på alle styremøter. Engasjement og iver preger alle møter.

Byutvikling har vært den røde tråd i 2014 og preget de aller fleste møter. Beslutning om et folkemøte med byutvikling som tema ble besluttet allerede på forrige årsmøtet oggjennomført 27. mai. Arbeidsgruppen ble nedsatt: Ole-Gunnar Øhren, Ole Richard Mælingen og Knut Ridderhus (med lokallagsleder som assosiert medlem). Etter stor innsats ble byutviklingsmøtet en suksess!. Vi anslår at ca 150 personer møtte i Metodistkirkens lokaler for å høre på foredragsholderne Jon Guttu (NIBR), Inger Kammerud (veivesenet, prosjektleder Ringerikspakka) , Gunnar Hallsteinsen (nå byplansjef i kommunen) og Cecilie Bjørlykke (Jernbaneverket).

Knut Ridderhus og Per Martin Nordli (fortidsminneforeningen), Lise Bye Jøntvedt og Jan Gustaf Eriksson fra Petersøyas venner holdt lengre innlegg. Avslutningsvis ble det besluttet å samle interesserte til et byutviklingsforum etter forslag fra Knut Ridderhus , interesserte tegnet seg på liste.

Ole-Gunnar Øhren varen utmerket møteleder!

Fremtiden til Petersøya vil prege diskusjonen om byens videre utvikling. I den forbindelse ble Petersøyas venner invitert til styremøtet i november. Marit Stubbråten begrunnet hvorfor byen trenger dette området- denne grønne lungen helt i bykjernen.

Nedsettelse av Nominasjonskomite: Marianne, Olav, Mary, Florence. Olav overtok ledervervet i slutten av november og Marinne gikk ut

Nedsettelse av programkomite: Ole-Gunnar, Carsten Mielke, Mary

Beslutning om miljøkampanje ble besluttet gjennomført i februar/mars

Høringsuttalelser og skriv til kommunen/andre har blitt diskutert på styremøter før utpekte medlemmer har utformet dette skriftlig;

 • Høringsuttalelse vedr. Kilemoen/vannverksaken
 • Høringsuttalelse til budsjett 2015-2018
 • Høringsuttalelse til plan for idrett og friluftsliv
 • Skriftlig henvendelse vedrørende manglende kulturminneplan i Ringerike kommune og manglende søknad om midler til oppstart i 2015.
 • Innspill til programkomiteen i Buskerud Venstre
 • Innspill til nominasjonskomiteen i Buskerud Venstre

Andre møter og samlinger

22.januar Årsmøte i Ringerike Venstre

7.februar Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre på Tyrifjord hotell

Deltagere: Helge, Olav, Marianne, Knut, Anne-Marit, Ole-Gunnar, Terje

22-23 mars Lokalpoltisk nettverk i Buskerud Venstre i Drammen

Deltagere: Marianne, Ole-Gunnar, Terje, Helge, Olav, Mary

24.februar Møte med Asplan Viak vedrørende grusuttak

Deltager: Mary, Helge, Olav

4-6 april Landsmøte Venstre

27.mai Byutviklingsmøte -Ringerike Venstres folkemøte med ca 150 fremmøtte. Hele styret tilstede.

25-26 aug Lokalpolitisk nettverk Buskerud Venstre i Larvik

Deltagere: Knut

6. sept Ringeriksdagen

24.sept Venstreskolen i regi av Buskerud Venstre

Deltagere: Anette, Carsten, Ole Gunnar, Leif, Marianne, Mattis, Florence ,Thomas, mm

11. okt Nominasjonsmøte Buskerud Venstre på Sundvollen

6 delegater, 2 observatører

November: Møte med Stjernegruppen

deltagere Olav og Helge

19.nov. Byforum i biblioteket i regi av Knut Ridderhus med ca 30 deltagere

Deltagere fra styret: Ole-Gunnar, Olav, Marianne

3.des Ask utvikling -Stranden skole – Montessori

Deltagere: Ole Richerd, Helge, Marianne, Olav

Media

Det har vært skrevet flere leserinnlegg som har kommet på trykk i Ringerikes Blad og «Publikums Røst» samt flere oppslag både i papiravis og digitalavis.

Det har vært bra aktivitet på Facebooksiden til Ringerike Venstre,

Det har vært manglende aktivitet på websiden til Ringerike Venstre

 

Følgende representanter har arbeidet politisk i Ringerike kommune i år

Folkevalgte:

Helge Stiksrud : Formannskap og kommunestyre.

Anne-Marit Lillestø: Kommunestyret

Ole- Gunnar Øhren: Kommunestyret

Vara til kommunestyret: Frode Haugseth, (Kaja Stiksrud,) Olav Relling, Ole R. Mælingen, Chen Nan-Chun

Utpekte til hovedkomiteer:

Helse og omsorg: Anne Marit Lillestø

Areal og miljø: Ole-Gunnar Øhren

Oppvekst og kultur: Ingen fast representant. 1ste vara Marianne Wethal

Andre styreverv og utvalg:

Kirkelig fellesråd: Helge Stiksrud

Valgstyret: Helge Stiksrud

Styret i Ringerike sparebanks kulturstiftelse: Helge Stiksrud

SU Eikli barnehage: Mary Gravdahl

SU Vang skole: Leif Jensen

SU Eikli skole: Ole Richard Mælingen

Kommunal klagenemnd: Marianne Wethal

Eldrerådet: Florence Kamara (vara)

17de mai komiteen: Ole-Gunnar Øhren

Sakkyndig i takstnemnd: Frode Haugseth

Representasjoner i Buskerud fylkeskommune

Ringerike Venstre er representert i fylkestinget ved Helge Stiksrud.

 • Registrerte medlemmer Ringerike Venstre:
 • 37 betalende medlemmer i 2010
 • 40 betalende medlemmer i 2011.
 • 41 betalende medlemmer i 2012
 • 29 betalende medlemmer i 2013
 • 29 betalende medlemmer i 2014

Hønefoss 26.01.15

Marianne Wethal

lokallagsleder 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**