Fylkesårsmøtet: Vestfold må kutte klimautslippene med 40 prosent

Høyhastighetsbaner er smart samferdsel.
Høyhastighetsbaner er smart samferdsel., Foto: Dreamstime.com

Årsmøtet i Vestfold Venstre vedtok enstemmig en uttalelse om at Vestfoldsamfunnet må redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Uttalelsen inneholder også en lang rekke konkrete tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Uttalelsen som fylkesårsmøtet vedtok 28. februar fikk følgende tekst:

Vestfold må kutte klimautslippene med 40 prosent

Grønn valg

Foto: Karin S. Frøyd

Vestfold Venstre mener alle offentlige og private virksomheter må sette ambisiøse og forpliktende mål for reduksjon av klimagassutslipp, slik at Vestfold tar sin andel av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser. Venstres mål er at Vestfold-samfunnet skal redusere sine klimagassutslipp fra dagens nivå med 40 prosent innen 2030. Dette er nødvendig for å unngå en temperaturøkning som vil ha sterke negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Vestfold Venstre vil invitere innbyggere, frivillige organisasjoner, kommuner, kunnskapsinstitusjoner og bedrifter til et bredt samarbeid om forpliktende innsats for å redde klimaet. Venstre vil være en pådriver for økt kunnskap om klimagassutslipp og miljøvennlige energiløsninger.

Vestfold Venstre vil arbeide for at Vestfold på lang sikt blir et nullutslippssamfunn. Denne ambisjonen må innarbeides i relevante plandokumenter. Alle offentlige og private virksomheter bør utarbeide forpliktende klimaplaner.

Vestfold Venstre vil i perioden 2015 – 2019 legge særlig vekt på at det tas beslutninger som kan redusere klimagassutslippene i transportsektoren og fylkeskommunens egne utslipp. Det krever også vilje og kreativitet til å utvikle nye og miljøvennlige energiløsninger.

Vestfold Venstre går inn for følgende konkrete tiltak i transportsektoren i perioden 2015 – 2019:

Biogassbuss

Biogassbuss
Foto: Kåre Pettersen

• Etablere et klimafond som støtter opp fylkeskommunens egen klimapolitikk og skape samarbeidsprosjekter med bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner.
• Stille strenge klima- og miljøkrav til alle fylkeskommunens innkjøp, blant annet ved at klima- og miljøhensyn tas inn som et viktig kriterium i alle
anskaffelser.
• Fase ut bruk av fossile drivstoff i kollektivtrafikken og gjøre kollektivtrafikken klimanøytral innen 2025.
• Stille krav om elektrifisering av fergesambandet Horten – Moss ved tildeling av neste konsesjon.
• Arbeide for at taxinæringen kun bruker nullutslippskjøretøy innen 2023.
• Stimulere til økt bruk av delingsordninger for nullutslippskjøretøy og opplegg for samkjøring.
• Sørge for at fylkeskommunen kun bruker nullutslippskjøretøy i sin virksomhet fra 2020.
• Utvikle framtidige transportløsninger i Vestfold-byene. Veiprising, rushtidsavgift og restriktiv parkeringspolitikk er aktuelle virkemidler.
• Arbeide for at Vestfoldbyene inngår i den statlige ordningen med bymiljøavtaler, slik at kollektivtilbudet i Vestfoldbyene kan styrkes.
• Satse systematisk på at biltrafikken i Vestfold i fremtiden baseres på fornybar energi. Venstres mål er at det kun brukes nullutslippskjøretøy innen 2025.
• Samarbeide med næringslivet for å utvikle energistasjoner som tilbyr fylling av hydrogen og biogass, hurtiglading og semihurtiglading for elbiler og andre nullutslippskjøretøy.
• Stimulere til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler på togstasjoner og busstopp. Det etableres utlånsordning for elsykler.
• Utvikle knutepunkter og holdeplasser langs hovedveiene og som en del av buss- og togtilbudet i Vestfold.
• Utnytte Vestfolds ressurser innenfor bioenergi/biogass, også med tanke på verdiskaping og arbeidsplasser i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**