Kommentar: Nærpolitireform setter folk først

Reformen skal gi politifolk mer tid til å være politifolk, og at vi skal ha et politi som er der når du trenger det, skriver Venstres Iselin Nybø i denne ukas kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Regjeringen og Venstre presenterte nylig avtalen som skal være grunnlaget for en lenge varslet politireform. For Venstre har det vært viktig at reformen skal gi politifolk mer tid til å være politifolk, og at vi skal ha et politi som er der når du trenger det.

Mest oppmerksomhet har det vært rundt organiseringen av politidistriktene. I politianalysen som ble lagt fram for halvannet år siden, ble det foreslått å redusere dagens 27 politidistrikter til 6. Regjeringen og Venstre har nå kommet fram til at det ville gitt for stor avstand mellom politiet og stedene der folk bor. Når vi nå er enige om å ha 12 politidistrikter, er det særlig to hensyn som har vært avgjørende for Venstre: At vi får en distriktsstruktur som ivaretar geografi og lokale forhold på en god måte, samtidig som de har nok ressurser og kompetanse til å kunne håndtere både ekstraordinære hendelser og den kriminaliteten folk opplever i hverdagen sin.

Vi har sett at mange av dagens politidistrikter er for små til å ivareta en del spesialiserte oppgaver, som etterforskning av særlig krevende saker. Løsningen har ofte vært å opprette spesialenheter, særlig i Oslo, som bistår de øvrige distriktene. Når vi nå får 12 politidistrikter av omtrent samme størrelse, vil det bli mindre behov for å sentralisere oppgaver, og mer av politijobben kan gjøres lokalt.

Avtalen innebærer også at politimestrene i større grad skal kunne organisere tjenestestedene som ligger under dem, herunder dagens lensmannskontorer. Det er viktig at hvert enkelt politidistrikt har frihet til å organisere seg på en måte som gir en så effektiv ressursutnyttelse som mulig. Samtidig spiller lensmannskontorene – eller rettere sagt folkene som jobber der – en viktig rolle i mange lokalsamfunn. Venstre har derfor sørget for at lokale interesser skal involveres i disse prosessene, og at det skal ligge klare kvalitetskrav til grunn for beslutningene. Vi slår blant annet fast at tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider og at minst 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste politistasjon.

Videre er det viktig å understreke at ingen lensmannskontor skal legges ned uten at det foreligger et politisk ansvar. Derfor gis kommunene adgang til å klage til Justisdepartementet på vedtak om sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer dersom kravene ikke blir fulgt.

Politiets organisering er svært viktig. Det har både Gjørv-kommisjonen og politianalysen av 2013 tydeliggjort. Det er avgjørende at hvert enkelt politidistrikt har kompetanse og ressurser til å gjøre den jobben de er satt til, særlig i beredskapssituasjoner. For folk rundt om i landet kan det likevel være vel så viktig hvordan politiet ivaretar deres behov i hverdagen. Derfor stiller vi en rekke tydelige krav til politiets arbeid. Responstiden skal være lav over hele landet, og vi stiller nå krav om at 95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder. Du skal slippe å vente i timevis på politiet når du trenger dem, uansett i hvilken landsdel du bor. Hverdagskriminaliteten skal etterforskes skikkelig. Du skal bli tatt på alvor også når det gjelder sykkeltyveri eller innbrudd i garasjen. Og politiet skal ikke lenger henlegge saker når de vet hvem gjerningspersonen er uten at der særlige gode grunner til det.

Politiet skal dessuten bruke mer tid på, og bli flinkere til å forebygge kriminalitet, og de skal samarbeide mer med kommunene for å få det til. Familievold og vold mot barn, både etterforskning og forebygging, skal prioriteres høyt. Samtidig skal politiet få slippe å utføre en del oppgaver som ikke krever politimyndighet, for eksempel transport av psykisk syke mennesker til helsevesenet.

Venstre mener det er viktigere at politiet er synlig til stede i nærmiljøene, ved skoler, møteplasser, og i bysentrene, enn at de har et kontor – som ofte er stengt – i nærheten. Politireformen vil sette politiet bedre i stand til å løse de oppgavene som vi forventer at et moderne politi skal løse. Venstre ønsker et nærpoliti som gir lik rettssikkerhet over hele landet, og tydelig politisk ansvar for det helhetlige tilbudet. Kort sagt vil vi ha et politi som setter folk først. Gjennom avtalen med regjeringen om politireformen leverer vi nettopp det.
Ingen lensmannskontor skal legges ned uten at det foreligger et politisk ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**