Sola Venstre prioriterer jordvern fremfor ny baseballbane på Sola

Sola Venstre

På møte i utvalg for arealsaker den 25.02 ble saken om å få en egen baseball bane til Sola baseballklubb behandlet. Sola baseballklubb søkte om å få disponere en tomt mellom flyplassen på Sola og Sola strand hotell til å få på plass en baseballbane. For Sola Venstre var dette en enkelt sak å behandle. Vern av den lille landbruksjorden vi har igjen er i vår kommune svært viktig å verne om. Det aktuelle området er matjord av nas jonal verdi og et areal av vesentlig omfang – vel 22 dekar understreker Fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vi får støtte i vårt syn fra både landbruksmyndigheten i Sola kommune og Fylkesmannen. Landbruksmyndigheten i Sola kommune understreker følgende:

Av hensyn til jordvern, at arealet er dyrket per i dag og at Avinor har meddelt en usikkerhet vedrørende behov i et 30 års perspektiv vil det ut i fra et landbruksmessig syn vurderes det til at jordbruksproduksjon er den bruk som vil være mest i tråd med kommunens strategi og nasjonale mål.

Landbruksmyndigheten anbefaler at dispensasjon fra planformålet avslås av jordvernhensyn, ingen tilknytning til overordnet infrastruktur, i strid med kommunens strategi og nasjonale mål om økt matproduksjon.

Fylkesmannen følger opp med at det aktuelle området er matjord av nasjonal verdi og et areal av vesentlig omfang – vel 22 dekar. Bruk av området til baseballbane er i strid med nasjonale mål om økt matproduksjon og gjeldende planformål for området. Banen vil fragmentere et viktig jordbruksområde som kan og skal produsere, inntil det eventuelt blir nyttet til lufthavnformål. Bruken av en baseballbane og trafikken til og fra vil kunne gi drifts- og miljømessige ulemper for landbruksdriften i området.

Ine Marit Torsvik Bertelsen pekte i møtet for Utvalg for arealsaker på at Venstre var positive til baseballbane, men at man burde se etter at lokasjoner andre steder i regionen der matjorda ikke stod i fare for å ble bygget ned. I tillegg fremhevet hun mangelen på kollektivtilbud i det foreslåtte området på Utsola, noe som fører til enda mer trafikk i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**