Uttalelse: En verdig rusomsorg

Uttalelse fra Troms Venstres årsmøte:
En verdig rusomsorg

Norge er et av verdens beste land å bo i for de aller fleste. Likevel er det enkelte grupper som har falt utenfor i velferdsstaten. De rusavhengige er blant disse.

Å holde folk unna rusmidler er en utfordring. Utfordringen vokser, siden nye narkotiske stoffer stadig utvikles. Derfor har myndighetene gjennom flere år anvendt straff og sanksjoner mot dem som har benyttet seg av ulovlige rusmidler, i tro om at det vil føre til mindre bruk. Dette har ført til at flere rusavhengige blir dømt til straff, uten å ha fått den hjelpen de egentlig trenger for å komme seg ut av avhengigheten. Troms Venstre mener at rusavhengighet er et helseproblem, ikke en kriminell handling. Sosiale utfordringer bør heller møtes med sosiale tiltak.

Troms Venstre mener at alle som sliter med rusavhengighet, enten det gjelder lovlige eller ulovlige substanser, skal få tilbud om hjelp fra en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som ser den enkelte pasienten. Det er derfor synd at debatten om hvordan man skal hjelpe rusavhengige har vært preget av fordommer og moralisme.

Vi erkjenner at rusmisbruk er noe som finner sted. I stedet for å straffe og skremme bør vi sikre at rusmisbrukere har tilgang på sterilt brukerutstyr og dermed unngå at injeksjonssprøyter blir gjenbrukt. Dette er også viktig i et folkehelseperspektiv, ettersom rent utstyr senker smittefaren av for eksempel hepatitt og HIV. Ved røyking av heroin minskes risikoen for overdoser og andre helseproblemer, som infeksjoner. Derfor er Troms Venstre positive til sprøyterom og røykerom for heroin.

I Portugal har man innført flere tiltak for å få bukt med det tunge misbruket. Istedenfor å straffe narkomane og rusmisbrukere, avkriminaliserte man besittelse av brukerdoser. Man gjorde substitutter for heroin, som metadon og buprenorfin, lettere tilgjengelig. Man innførte også disse i program for legemiddelassistert rusbehandling (LAR), og rettet ressursene heller mot hjelpetiltak enn staff. Det er god grunn til å vurdere Portugalmodellen i Norge.

Det mest effektive tiltaket for å få bukt med rusmisbruk er likevel forebygging. Foresatte må alltid være bevisst utfordringene, som ofte starter i ung alder. Kommunen gjennom skolene og skolehelsetjenesten har et spesielt ansvar for å forebygge at ungdom starter med bruk av rusmidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**