Dessverre nei til Oslofjordkryssing på miljøets premisser

Aina Dahl

Torsdag denne uka behandlet fylkestinget i Vestfold høringsuttalelsen knyttet til ny ytre Oslofjordforbindelse. Venstre fremmet sammen med AP, Sp og SV et forslag som sa nei til videre utredning av bru eller tunnel mellom Horten og Moss. Videre ba vi om at den nasjonale godsanalysen, utredningen om godsterminalstruktur ved Oslofjorden og en full InterCity-utbygging inngå i utredningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Men H og FrP valgte å støtte KrFs forslag om å støtte videre utredning av de framlagte alternativene Moss – Horten. De tre samme partiene underbygget dette trasevalget ved å støtte utbygging av fylkesvei 120 på Østfoldsiden fram til fergeterminalen i Moss. Dermed støtter ikke fylkestinget opp om lokaldemokratiet ved at vedtakene som både kommunestyrene i Moss og Horten har vedtatt ikke blir lyttet til.

Kåre Pettersen i fylkestinget
Kåre Pettersen i fylkestinget

Kåre Pettersen (V) som er hovedutvalgsleder for samferdsel, areal og miljø i fylkeskommunen la fram fellesforslaget på vegne av V, AP, Sp og SV. Han holdt også følgende innlegg i saken:

Gjennom NTP har vi i Norge har satt oss ambisiøse mål å redusere de nasjonale utslippene samt nullvekstmål i biltrafikken. I starten av dagens fylkesting fikk vi orientering om den regionale klima og energiplanen i Vestfold. Her ble det bl.a informert om at det i samfunnsplanleggingen alltid skal være fokus på det klimapolitiske aspektet.

Videre fikk vi høre at planen legger opp til at ett av målene e å redusere utslippet fra transport med 10 %. Vi fikk høre at vegtrafikk for person og gods utgjør 42 % av klimagassutslippene og videre at 30 % av energiforbruket skjer i vegtrafikksaker.

Hvordan henger dette sammen med innstillingen i denne saken eller KrFs nye forslag?

Utredningen viser at bro- og tunnelkonseptene mot Horten gir både økte utslipp og vesentlig økt biltrafikk gjennom by –og tettsteder på begge sider av fjorden.

Det er umulig å si at denne KVUen oppfyller det nasjonale ønsket om nullvekst i biltrafikken? Fra mandatet som ble gitt Vegdirektoratet fra Samferdselsdepartementet i oktober 2011 heter det bl.a.:

«Samferdselsdepartmentet ønsker å understreke at ulike scenarier for prosjektets miljøkonsekvenser må være tungtveiende.»

Bristende og eller manglende input er noe kvalitetssikrings-konsulentselskapene Oslo Economics og Terramar har pekt på i et brev til Samferdselsdepartementet 27. januar i år. De spør om hvorfor rapporten: a) Bruker bompenger på bru og ikke tunell b) Ikke vurderer gratis ferge sett opp mot bomfri fastforbindelse c) Ikke tar hensyn til full IC utbygging innen 2030 d) Ikke har tid til å vente på nasjonal godsanalyse e) Ikke har tid å vente på KVU for godsterminalstruktur

Mangel av informasjon er med på at dette ikke gir ikke en troverdig og helhetlig konklusjon som ser langt nok inn i framtiden. Derimot ser man mer på løsninger ut fra dagens ståsted og «landskap».

Sammen med AP, Sp og SV fremmer vi derfor et fellesforslag som også setter fokus på mangelfull utredningsarbeid. Her kan du lese forslaget.

Illustrasjon ny Oslofjordbru
Illustrasjon ny Oslofjordbru

Derfor mener vi i Venstre at det konseptet som er lagt fram ikke imøtekommer nasjonale mål om nullvekstmål i biltrafikken. Og selv om elbiler og hybridbiler blir det ikke mindre trafikk.

Et fullutviklet fergetilbud basert på ny miljøteknologi vil både på kort og lang sikt kunne være et fullgodt alternativ. Sett opp mot investering i størrelsesorden 60 milliarder vil et godt utbygd fergetilbud med hyppige fergeavganger bare utgjøre en brøkdel av kostnadene ved konseptene K3 og K4.

Vil minne om at næringsminister Monica Mæland i oktober i fjor døpte den helelektriske bilfergen «Ampere» ved Fjellstrand Verft. Norsk grønn teknologi i førersetet. Vi snakker mye om Norges nye framtid og om mulighetene knyttet til Grønn vekst. Nå har vi mulighetene. Da trenger vi ikke bygge videre på tradisjonelle løsninger for økt biltrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**