Uttalelse: Verden trenger et forbud mot atomvåpen

Atombombe
Atombombe, FOTO: National Nuclear Security Administration / Wikipedia

Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er underlagt et internasjonalt forbud. Mangelen på et slikt forbud representerer et alvorlig hull i folkeretten. Som den Internasjonale Røde Kors-komiteen har slått fast er det vanskelig å se for seg hvordan bruk av atomvåpen kan være i tråd med internasjonal humanitærrett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I 2015 er det 70 år siden atomvåpen ble brukt i Hiroshima og Nagasaki. Det er i dag alment akseptert at atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Likevel finnes det fortsatt mer enn 16 000 atomvåpen i verden. Flere tusen av disse atomvåpnene står i dag i høy beredskap. Hvert enkelt av disse atomvåpnene vil kunne skape en humanitær katastrofe av uante dimensjoner.

De siste tre siste årene har vist en konstruktiv utvikling i den internasjonale diskusjonen om atomvåpen. Norge startet i 2013 det humanitære initiativet vedrørende atomvåpen (HINW) ved å invitere til en stor konferanse om humanitære konsekvenser av atomvåpendetonasjoner. Initiativet har blitt fulgt opp med to konferanser i henholdsvis Mexico og Østerrike. Dette norskstartede initiativet har ført til oppdatert kunnskap om atomvåpnenes reelle konsekvenser og har skapt ny giv i internasjonale diskusjoner om nedrustning av atomvåpen.

Under den tredje konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen i desember 2014, la Østerrike fram et dokument, «Austrian Pledge», hvor de lover å jobbe for at atomvåpen stigmatiseres, forbys og avskaffes. Dette er en historisk erklæring og en mulighet til å endelig ta konkrete skritt i retning av en verden uten atomvåpen. Alle stater er velkomne til å slutte seg til løftet. Dersom mange nok stater slutter seg til initiativet, kan dette bidra til å skape politisk grunnlag for å starte nye forhandlinger om atomnedrustning og et forbud mot atomvåpen.

Venstre mener:

  • At Norge må være pådriver i arbeidet for å få på plass et nytt humanitærretslig instrument som forbyr atomvåpen. Dette må gjøres ved å støtte konkrete initiativer som kan skape politisk grunnlag for forhandlinger om et forbud, herunder «Austrian Pledge».
  • At Norge bør lede an for å danne en gruppe av stater som starter arbeidet med å forhandle frem et forbud mot atomvåpen.

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 15. mars 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**