Sandnes Venstres tanker til bystyremøtet 17.3.15

Sykkelvei til Dale
Selv om det er tverrpolitisk enighet om å bygge ny sykkelvei fra Gramstad til Dale, er dette god miljøpolitikk helt i Venstres ånd. Sykkelveien er et nødvendig tiltak for at en i det hele tatt skal få lov til å bygge boliger på Dale. Med en god sykkelvei kan en legge til rette for at persontrafikk mellom framtidig boligområde på Dale, skoler og Sandnes sentrum kan skje på sykkel. Utfordringen er å sørge for at omlegging av bilveien og selve utbyggingen av sykkelveien ikke gjør for store inngrep i edellauvskogen i området og truer rødlista arter som holder til der.
Støttetimer til barnehagebarn
Noe spenning er knyttet til om Høyre og KrFs anke fra hovedutvalget for kultur og oppvekst om at en sak skal tas opp i bystyret vil bli tatt til følge. På grunn av at mengden barnehagebarn med enkeltvedtak om at de av ulike grunner trenger særlig oppfølging har økt med 42 %, foreslo flertallet i hovedutvalget at støttetimer heretter skal begrenses til barn med spesifikke diagnoser. Venstres gruppeleder Tove Frantzen tror ikke det er grunnlag for å ta anken til følge, men håper at det kan bli åpnet for en helhetlig barnehagedebatt i bystyret. Hun henviser til en uttalelse fra Utdanningsforbundet i sakens anledning, som understreker hvor viktig det er at alle barn med særlige utfordringer fanges tidlig opp i barnehagen og får støttetimer, slik at problemene ikke overføres til skolen.
Foreldre med store utfordringer
Venstre ser også fram til svarene på to interpellasjoner, det vil si spørsmål til ordføreren hvor det også åpnes for debatt. Den ene er fra KrF og spør om Sandnes kommune i dag gir foreldre med barn med spesielle utfordringer (ulike funksjonsnedsettinger) en fast koordinator fra svangerskapet av, slik at de slipper å forholde seg til mange ulike kommunale ansatte og instanser.
Vikarbruk i kommunen
På nasjonalt plan står Venstre midt oppi forhandlinger om ny arbeidsmiljølov og dermed er SVs interpellasjon om begrensning av bruk av midlertidige ansatte (vikarer) i kommunen svært interessant. Det vil bli spennenende å høre om administrasjon og posisjon kan legge fram tilfredsstillende tall for dette og gi et innblikk i hvordan dette praktiseres i kommunen. I utgangspunktet skal alle midlertidig ansatte i kommunen være vikar for en konkret annen (som er ute i permisjon osv.), men er dette virkelig tilfelle?

Ellers noterer vi i forbindelse med den pågående debatten om kommunesammenslåing at Gjesdal kommune, som har landets yngste befolkning, vil inngå en interkommunalt samarbeidsavtale med Sandnes om barnevern.

Her kan du lese sakspapirene.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**