– Oppgavemeldingen er en god begynnelse

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene, som er et viktig ledd i den pågående kommunereformen. – For Venstre handler kommunereformen om å flytte makt fra staten og fylkene ned til kommunene, og oppgavemeldingen tar viktige skritt i riktig retning, sier André N. Skjelstad, Venstres representant i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Venstre er fornøyd med at viktige oppgaver på velferdsområdet foreslås overført til kommunene, og at kommunene får mer myndighet innenfor planarbeid, miljøtiltak og næringsutvikling. Venstre er også positiv til overføring av sivile politioppgaver og borgerlig vigselsrett, sier Skjelstad.

– Venstre mener kommunene må få et større ansvar på klimaområdet, slik at man lokalt kan bidra til å nå utslippsmålene. Videre kan det vurderes om kommunene skal få et mer helhetlig ansvar for integrering av innvandrere, større deler av NAV, og et større ansvar for tilskuddsordninger innenfor kultur og frivilligheten, sier Skjelstad.

Helhetlig kommune- og regionreform

– Venstre er glad for at fylkeskommunene nå inviteres med i reformen, og at det blir en helhetlig kommune- og regionreform. Større regioner gir mulighet for å flytte ned større statlige oppgaver, og sikre en bedre maktbalanse mellom ulike deler av landet. I tillegg vil det gi regioner en bedre mulighet til å dyrke regionale fortrinn og særpreg. Innen næringsutvikling og reiseliv vil dette gi nye muligheter, fortsetter Skjelstad, og understreker at det er behov for å se arbeidsmarkedene og bosettingsmønstrene i en større sammenheng.

Venstre ser frem til å bidra til at kommunereformen blir en stor lokaldemokratireform, med større makt og flere oppgaver til kommunene

André N. Skjelstad
Stokke rådhus
Stokke rådhus

– Ansvaret for kollektivtransport og videregående opplæring vil med regjeringens forslag fremdeles ligge på regionalt nivå. Det betyr at det er behov for revitalisering av det som i dag er fylkeskommunene. Det er flere oppgaver innenfor næringsutvikling, samfunnsplanlegging og samferdsel forøvrig som kan legges til et regionalt nivå. Venstre mener også at regionene i samarbeid med kommunene må spille en viktig rolle innenfor klimatilpasning og beredskap, sier Skjelstad.

– Oppgavemeldingen gir et godt grunnlag for det videre arbeidet i Stortinget, og Venstre vil jobbe for å flytte mer makt ned til kommunene, og samtidig peke på hvilke oppgaver som kan legges til et nytt regionalt folkevalgt nivå. Det er et stort arbeid vi skal i gang med, hvor det blant annet må ryddes opp i at statlig forvaltning holder seg med nesten 50 ulike inndelinger av landet. Venstre ser frem til å bidra til at kommunereformen blir en stor lokaldemokratireform, med større makt og flere oppgaver til kommunene, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**