Interpellasjon om tilgang til Akersvannet

Kåre Pettersen, Foto: Karin S. Frøyd

I kommunestyremøtet 13. april hadde Venstres Kåre Pettersen en interpellasjon om tilrettelegging for friluftsliv ved Akersvannet naturreservat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hele interpellasjonen kan du lese nedenfor:
I september 2010 ble det av Fylkesmannen i Vestfold vedtatt en forvaltningsplan for Akersvannet naturreservat (i Tønsberg og Stokke kommuner).

Da planen i sin tid var på høring påpekte Stokke kommune behovet for tilrettelegging for undervisning, forskning og friluftsliv langs vannet. Kommunen etterlyste også flere konkrete detaljer knyttet til tiltakslista, som blant annet tidsperspektiv og ansvar.

I forvaltningsplanens kapittel 4 omtales forvaltningsoppgaver og tiltak. Her kommer Fylkesmannen bl.a. inn på etablering av en turvei langs Akersvannet for å motivere til økt tilgjengelighet og økt bruk. Totalt er det skissert og tegnet inn en turvei på ca. 3.500 meter. Det kommenteres at traseen må utarbeides i samarbeid med grunneierne, Stokke kommune og Fylkesmannen.

I tiltakslista i kapittel 4.7 er det listet opp ni enkelttiltak som er målsatt med en gjennomføring i løpet av periodene fra 2011-2015 og 2011-2020. For flere av disse tiltakene er også foretatt kostnadsberegning i planen.

På henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold viser det seg at få av de foreslåtte tiltakene er startet opp. I planen heter det seg at tiltakene vil måtte skje i samarbeid med Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Statens Naturoppsyn, berørte grunneiere samt kommunene Stokke og Tønsberg.

Akersvannet naturreservat er unik med sitt rike fugleliv og verdifulle fiskeforekomster i tillegg til den særegne naturen langs vannet.

Stokke kommune har vært flinke til å tilrettelegge for kyststier og tilgjengelighet for bruk av de mange skogs- og turområdene vi er heldige å ha i vår kommune. En bedret tilgjengelighet til Akersvannet vil være ytterligere positivt for Stokke som attraktiv kommune og for innbyggerne, også sett i lys av folkehelseperspektivet.

Mitt spørsmål til ordføreren blir:

Med henvisning til at vi også er inne i Friluftsåret 2015, vil ordfører ta initiativ overfor Fylkesmannen for å avklare status i gjennomføringen av den vedtatte forvaltningsplanen for Akersvannet og hvis nødvendig arbeide for at intensjonen i planen blir gjennomført?

Kåre Pettersen
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**