Almåsvold: Derfor Trolldalen

Ikveld avgjør kommunestyret hvor det skal bygges ny skole til erstatning for Vilberg barneskole. En lang prosess med mange krumspring fra ulike partier ender opp med noe som kan bli en ny utsettelse. Venstre har vært tydelige hele veien, og begrunner her hvorfor Trolldalen får vår stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

En skole plassert i huttaheiti – eller et godt politisk vedtak?

Tirsdag 14.4 skal politikerne i Eidsvoll gjøre et viktig politisk vedtak. Noen vedtak er viktigere enn andre, fordi det får betydning for langt mer enn det saken tilsynelatende gjelder.

«Vi må la folk få bo der de ønsker», sa ordførerkandidat for Frp Finn Terje Tønnessen i et tidligere kommunestyremøte. Det han ikke sa, og muligens glemmer, er at politikerne påvirker folks lyst gjennom politiske vedtak. Veger, tettstedsutvikling, togstasjoner, offentlige kontorer og ikke minst plassering av skoler, er avgjørende når boligutbyggere bestemmer seg for hvilke tomteområder de ønsker å bygge ut. Nærhet til skole og skolens beskaffenhet, er en av de viktigste vurderingskriteriene for småbarnsforeldre, når de følger sine lyster i jakten på ny bolig. Ullensaker har fikset opp skolen på Mogreina. Der bygges boliger som aldri før og de selges som varme hvetebrød. Det er lite annet på Mogreina enn en bussholdeplass og skole, så hva er det som gjør at folk har lyst til å bosette seg der?

Eidsvoll sentrum har ikke den veksten eller den oppmerksomheten det fortjener; butikker, 34 minutter til Oslo, 9 min til Gardermoen, elva med forbindelse til alle Mjøsbyene, flotte turområder, variert natur og store tomteområder med flott utsikt, myke åser og landbruksområder innimellom boligområdene som har gang- og sykkelavstand til det meste.

Barna og lærerne trenger en ny skole. Dette er de fleste enige om, og den bør bygges ny på en plass med gode uteområder, som gir fleksibilitet tilpasset fremtiden. Disse prinsippene la skolestrukturutvalget til grunn, da rapporten om skolene ble utarbeidet. I tillegg la vi vekt på at færrest mulig skulle trenge skyss, alle skulle ha trygge skoleveier og vi mente det hastet.

Trolldalen på Styri var absolutt ikke et selvfølgelig valg. De fleste brukte mye tid på den beslutningen. For oss i Venstre er bevaring av matjord for kommende ressurser en svært viktig sak, men vi er ikke fanatiske. Noen ganger er det nødvendig, men da skal alternativene være svært dårlig. Etter flere befaringer, oppmålinger av avstander og diskusjoner, kom også vi fram til at Trolldalen ikke er et dårlig alternativ, det er et svært godt alternativ, fordi: Hva ønsker vi for sentrumsområdet? Vi ønsker mer vekst, mer boligbygging og flere familier. Hva gir boligbyggere lyst til å bygge og hva gir familier eller unge med familieplaner lyst til å flytte nærmere Eidsvoll sentrum? Vi ønsker flere gang- og sykkelveier. De viktigste veiene i sentrumsområdet eies av fylket. Hva kan vi gjøre for å få fylket til å bygge flere gang -og sykkelveier fra boligområdene våre til skolene og sentrum?

Plasserer vi en skole i Trolldalen, er det stor sannsynlighet for fylkesmannens støtte til utbedring av veien siden alternativet er dyrkbar mark. Elevene og lærerne får fantastiske uteområder til bruk i alle friminutt og til undervisningsformål. Skolen vil påvirke boligutbygging i området som vil tiltrekke seg barnefamilier, som igjen vil være interessert i aktiviteter i nærområdet og dermed bidra til et mer levende sentrum. Nåværende skoletomt på Vilberg, med ivaretagelse av den gamle skolen til boligformål, vil være lettsolgt, med kort gangavstand til togstasjonen og butikker. Leiligheter er mest attraktive for enslige, voksne og eldre. Barnefamilier vil gjerne ha litt større plass, både ute og inne og prisnivået i Eidsvoll gjør det mulig for mange å realisere den drømmen. Som bonus får folk fin utsikt, nærhet til turområder, ny skole, sentrum 3-4 km gang og sykkelvei eller en kort busstur unna.

Hva får kommunen og sentrum med en skole på Tynsåk? Nærhet til u-skole og videregående er ikke viktig for barneskolen, ei heller nærheten til Eidsvollhallen. Skolen får lenger vei til svømmehallen, men hvor mye transport vil det medføre, og er den stor nok til å forsvare fjerning av matjord og alle de andre fordelene med Trolldalen? Vil en skole på Tynsåk stimulere til økt boligbygging? Får flere eller færre barn gangavstand til skolen?

Trolldalen er ikke uti huttaheiti. Se på kartet, mål avstander og sjekk hvor barnefamilier bor i dag. Se også på naturlige gangveier. Vegen til Trolldalen må utbedres. Ja, men ønsker vi ikke det? Ønsker vi å stimulere folks lyst til å bosette seg i Midtbygda? Synes vi det er viktig å ta vare på matjord for kommende generasjoner? Vil vi gi barna våre en skole med flotte uteområder, trygg skole og naturen som en del av undervisningsrommet?

Vi håper politikerne i kommunestyret gjør som politikerne i skolestrukturutvalget, vurderer hvilke prinsipper som er viktig for skolen og barna, hva er best for utvikling av sentrum, hva er de reelle avstandene og hva skaper vekst, basert på erfaringer fra andre kommuner? Se på Kongsberg, ref ordførerkandidat John Erik Vika, og se på Mogreina.

Det er tidligere synset om at skolen bør ligge der den gjør, for å ta vare på den gamle skolebygningen. Et dårlig argument for skolen og bygget kan bedre tas vare på som leiligheter, ref Mork. Skolen bør ligge nært sentrum fordi det er bra for sentrum. Tvert imot, erfaringer fra andre kommuner viser at det beste for sentrum er å plassere skolen litt unna. Det stimulerer boligutbygging på områder som sokner til sundet. Rundt Sundet, Eidsvoll Sentrum vil det bli bygd flere leiligheter, uavhengig av om skolen blir plassert på Tynsåk eller i Trolldalen. Her er det helt andre virkemidler som er viktige enn plassering av en barneskole. Barneskolen skal i tillegg til å være en god skole, få barnefamilier til å få lyst til å flytte til Midtbygda. Og sist, men ikke minst, hva vektlegger fylkesmannen når de skal prioritere penger til utbedring av veger, gang- og sykkelveier?

Tirsdag 14.april vil politikerne i Eidsvoll fatte et vedtak om plassering av skolen. Det vedtaket kan bli et Kinderegg-vedtak for barna, lærere og hele sentrumsområdet, eller det kan bli et vedtak der synsing og psykologiske oppfatninger av avstander, veger og fylkesmannens prioriteringer blir avgjørende. Vi håper partiene er tydelige på hvilke prinsipper de legger til grunn og at valget gjøres med henvisning til fakta. Dette er et vedtak som vil kunne påvirke farten på utviklingen i sentrumsområdet.

 

Kjersti Almåsvold, utvalg for oppvekst og levekår, medlem av skolestrukturutvalget

Knut Bakkehaug, kommunestyrerep og førstekandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**