Grønn vekst i Sula

Venstre vil alltid søke seg mot de løsningene som vil skåne naturen og miljøet mest når en må velge. Sula Venstre vil jobbe for grønn vekst og grønne løsninger, dette er viktig både for nærmiljøet, og for regionen. De valg vi gjør for Sula har konsekvenser for fremtiden. Det viktigste spørsmålet blir: Ser vi på fremtiden med fortidens løsninger?

De neste 15 årene vil være avgjørende for om verden når målet om å begrense temperaturstigningen på jorda til to grader. Klimagassutslippene må reduseres betraktelig. Det betyr at mesteparten av de kjente fossile energireservene på jorda (kull, olje, gass) må forbli uutnyttet.

Dette er en kolossal utfordring. Men det gir oss også fantastiske muligheter for ny vekst, ny verdiskaping og en bedre hverdag for folk flest. Vi trenger et skifte fra en «fossil økonomi» til en «grønn økonomi» der veksten er basert på fornybar energi, klok forvaltning av knappe ressurser og kretsløpstankegang.

Norsk Maritimt Kompetansenter i Ålesund hadde besøk av Venstreleder Trine Skei Grande for kort tid siden. Hovedbudskapet deres til venstrelederen var at de var klare til å ta en lederrolle i å gjøre norskekysten til en inkubator for ny miljøvennlig teknologi og til å ta en ledende posisjon i det nye voksende grønne markedet.
Nasjonalt og globalt. Kort sagt: De er på lag med framtida. For å få til dette lanserte de fire konkrete tiltak:

• Alle ferjer, kystfraktfartøy og hurtigbåter skal innen 2030 ha nullutslipp.
• Steinhardt anbudsregime knyttet til nullutslippsteknologi for nye fergeanbud fra 2016.
• Landstrøm i alle større havner fra 2020.
• Forbud mot bruk og transport av tungolje nord for Stad fra 2016.

Dette vil bidra til at framtidens løsninger for skip og båter realiseres, og Venstre har allerede vedtatt å gjøre det til sin politikk.

Hva har så dette med Sula å gjøre? Sula har ett hurtigbåtsamband og to ferjesamband, vi har flere verft og andre bedrifter knyttet til den maritime næringen. Tenk om øya Sula kunne være en pilotkommune der nye og miljøvennlige ferjer og båter testes ut. Tenk om vi var med på å stille krav om miljøvennlig teknologi når båtene skal ut på anbud..

Spørsmålet om hva Norge skal leve av etter oljen er blitt stilt i tiår. Det opplagte svaret ut fra globale utfordringer og globale trender er grønne, kunnskapsbaserte næringer, slik som den maritime næringen ønsker å bli.

Utslippsfrie ferjer og båter, det er framtidens løsninger. Kan det hende at tunneler hører fortiden til?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**