Program 2015 – Helse og sosial

Å gi alle et godt helse- og sosialtilbud er en av de viktigste oppgavene Bergen kommune har. Alle som får hjelp eller støtte fra det offentlige må behandles som selvstendige enkeltmennesker med en like selvfølgelig rett til å ta egne valg som alle andre.

Forebygging og primærhelsetjenesten

Venstre vil legge forebygging til grunn for alt helsearbeidet i kommunen. Det er til fordel for den enkelte innbygger og for kommuneøkonomien. Derfor vil Venstre at kommunen utarbeider en folkehelsestrategi etter en kartlegging av demografiske data der målet er å engasjere byens innbyggere til å komme med innspill.
Helsestasjonene er en av de viktigste forebyggende helseinstitusjonene vi har. Venstre vil styrke helsestasjonene som kompetansemiljø.

Venstre vil:

 • la forebygging gjennomsyre helsearbeidet i Bergen
 • utarbeide en folkehelsestrategi
 • styrke helsestasjonene som kompetansemiljøer

Rusomsorg

Situasjonen for byens rusavhengige er uverdig og uakseptabel. Bergen er blant de byene i Europa med flest overdosedødsfall, og åpne russcener preger bybildet. Hver enkelt rusavhengig må sees som det mennesket han eller hun er – og bli møtt med tiltak som passer for situasjonen vedkommende er i. Venstre vil prioritere tiltak som gir rusavhengige verdighet og som redder liv. De som ønsker et tilbud om rusfri behandling, bør få dette senest 24 timer etter avrusing. Samtidig må vi unngå at det beste blir det godes fiende. Venstre vil melde Bergen ut av organisasjonen ECAD (European Cities Against Drugs) og få slutt på en politikk som hindrer leger i å bruke virkemidler som beviselig virker.

Venstre mener den urealistiske visjonen om det narkotikafrie samfunnet har stått i veien for skadereduserende tiltak som erfaring fra andre land og byer viser at redder liv og øker livskvaliteten for de rusavhengige.

Derfor vil vi innføre ett eller flere brukerrom i Bergen etter modell og erfaringer fra andre europeiske byer. Her vil rusavhengige som vi ikke klarer å nå med andre tiltak, kunne innta stoffene de er avhengige av på en forsvarlig måte. Brukerrom, i sammenheng med andre tiltak, redder liv og er avgjørende for å bli kvitt åpne russcener i Bergen.

Rusavhengige som røyker heroin istedenfor å sette sprøyter, utsetter seg selv for færre farer enn sprøyte-narkomane. Venstre vil derfor at Bergen skal søke staten om å få tillate røyking av heroin i brukerrommene. Helsevesenet må også kunne ta i bruk de virkemidlene vi har sett virke i andre land. Vi vil derfor jobbe for at det blir tillatt med heroinassistert behandling av rusavhengige som ikke har nytte av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

For at behandlingen av rusavhengige skal fungere, er folk avhengige av et trygt sted å bo. Vi ønsker å fase ut bruken av hospits der det ikke er anbefalt av helsepersonell, og erstatte det med egnede boliger for rusavhengige. De rusavhengige skal så langt som mulig selv få velge hvilket område de vil bo i. Kommunen må følge opp med tiltak som øker bo-evnen og minimerer eventuelle konflikter i nærmiljøet.

Venstre vil også jobbe for at kommunen skal legge til rette for at bostedsløse ruspasienter får en rusfri og egnet bolig i forbindelse med utskrivelse fra rusbehandling i døgninstitusjon, forutsatt at utskrivelse skjer som planlagt – og er varslet minst 6 uker på forhånd.

Arbeid er også en viktig vei til rusfrihet, og Venstre vil ha flere og bedre lavterskel arbeidstiltak i regi av ALF (Senter for arbeidslivsforberedelse).

I årene fremover vil vi få flere eldre rusavhengige. Venstre vil sørge for at disse får egnede tilbud i eldreomsorgen.

For å hindre smittefare, overdosefare og andre helseutfordringer for rusavhengige er det avgjørende at det deles ut nok og riktig brukerutstyr. Derfor må Straxhuset og andre med ansvar for utdeling av rent brukerutstyr gis økonomisk handlingsrom til å prioritere dette.

Venstre vil:

 • opprette brukerrom for rusavhengige
 • tillate røyking av heroin i brukerrommene
 • tillate at leger behandler rusavhengige med heroin
 • fase ut bruken av hospits og erstatte med egnede boliger
 • at alle skal få tilbud om rusfri behandling 24 etter avrusing
 • sørge for gode omsorgstilbud for eldre rusavhengige
 • melde Bergen ut av European Cities Against Drugs
 • styrke lavterskel arbeidstiltak i regi av Senter for arbeidslivsforberedelse
 • sørge for nok utdeling av rent brukerutstyr til rusavhengige
 • at Bergen kommune skal legge til rette for å skaffe rusfri bolig ved planlagt utskrivelse fra døgnbehandling

Eldreomsorg

Retten til å bestemme i egen hverdag gjelder uavhengig av alder, og eldre som ønsker og kan bo hjemme med noen tilpasninger i boligen skal ha muligheten til det.

Alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det, og for de som har behov for sykehjem skal de være trygg på at de får god hjelp og verdig omsorg. Sykehjem i Bergen skal ha nok akuttplasser slik at mennesker som snarlig trenger sykehjemsplass slipper å stå i kø. Den medisinske kompetansen ved sykehjemmene bør oppgraderes slik at alle steder har en forsvarlig legedekning.

I fremtiden vil det være et større mangfold av pasienter med ulike livssyn ved sykehjemmene. Venstre mener at alle trossamfunn må få samme adgang til sykehjemmene som Den norske kirke.

Venstre vil:

 • at eldre som trenger hjelp i hverdagen kan bli boende hjemme
 • sikre nok akuttplasser i eldreomsorgen
 • øke legedekningen ved sykehjemmene
 • gi alle trossamfunn samme adgang ved sykehjem i Bergen

Bostedsløse, helsehjelp for papirløse og tiggere

Bergen skal være en varm og inkluderende by. Alle mennesker skal ha rett på et forsvarlig bo- og helsetilbud uansett bakgrunn. Derfor bør det være et tilfredsstillende sanitær- og overnattingstilbud for bostedsløse og tiggere i Bergen, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunen skal også være en samarbeidspartner med frivillige for å sørge for at papirløse innvandrere har grunnleggende og nødvendig helsehjelp.

Venstre vil:

 • ha sanitær- og overnattingstilbud for bostedsløse og tiggere
 • sikre helsehjelp til papirløse innvandrere

Bolig til alle

Alt for mange som har krav på kommunal bolig venter i kø. Boligmangel er en av de største utfordringene innen så ulike og mangfoldige områder som rusomsorgen, sosialtjenesten, barnevernet, tilbudet til utviklingshemmede, psykisk helse og mange flere. Det er også en av årsakene til at Bergen ikke alltid tar vår del av ansvaret for å bosette flyktninger.

Venstre vil ha en storstilt satsing på anskaffelse og bygging av kommunale boliger til alle disse gruppene, og øke ambisjonsnivået i det såkalte Boligprogrammet.

Kommunale boliger må ikke konsentreres på samme sted, men spres jevnt ut i hele byen. Steder som i dag har en altfor stor konsentrasjon av kommunale boliger, som for eksempel Løvstakksiden, må avlastes.

Venstre vil:

 • ha en storstilt satsing på etablering av kommunale boliger
 • sikre at kommunale boliger er jevnt fordelt i hele byen
 • innføre en ordning hvor de som bor i en kommunal bolig kan få mulighet til å kjøpe denne

Barnevern

Alle barn har rett til en trygg oppvekst og god omsorg. Når dette ikke kan sikres av foreldrene og deres nettverk må samfunnet trå til. Barnets beste, barnets deltagelse og barnets perspektiv skal ha hovedfokus i alle barnevernssaker.

For å sikre et mer helhetlig barnevernstilbud vil Venstre at Bergen kommune skal ta hele det offentlige ansvaret for barns oppvekstsvilkår og overtar ansvaret for de oppgavene det statlige barnevernet har i dag. Bergen har et barnevernfaglig miljø som er stort nok til å ivareta hele feltet og unngå at barn lider under dårlig samarbeidsforhold mellom stat og kommune.

For å komme tidligere inn i sakene må barnevernet gis økte ressurser. Dette vil igjen virke forebyggende på mange plasseringer i fosterhjem eller institusjoner. Det vil fortsatt være behov for å rekruttere flere gode fosterhjem, samt ha et variert tilbud av kompetente institusjoner. Barnevernet må bygge ut et fullgodt etterverntilbud og gjøre samarbeidet med psykiatrien, rushelsetjenesten og politiet mer forpliktende.

For å sørge for at barnekonvensjonens forpliktelser blir godt ivaretatt vil Venstre gå inn for obligatorisk kursing til alle som jobber med barn og unge

Venstre vil:

 • legge barnets beste, deltagelse og perspektiv til grunn i alle barnevernssaker
 • overføre alt barnevern i Bergen til Bergen kommune
 • at familieråd alltid skal brukes eller ha vært vurdert
 • prioritere økte ressurser til flere fagstillinger
 • gi barnevernsbarn i Bergen et fullgodt etterverntilbud
 • gi obligatorisk kursing i barnekonvensjonens forpliktelser til alle som jobber med barn og unge

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Retten til å leve et godt liv der man selv har mulighet til å påvirke sin hverdag er avgjørende for Venstre. Derfor trenger vi gode tjenester for mennesker med psykiske eller fysiske funksjonshemninger, og brukerstyrt personlig assistanse må styrkes.

Venstre vil:

 • styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Psykisk helse

Psykiske lidelser berører mange. Venstre vil styrke samarbeidet mellom de ulike nivåene i behandlingsapparatet. Det er behov for å styrke innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatri. Staten har et hovedansvar for dette, men det er et behov for en bedre samordning mellom de statlige og de kommunale tilbudene og for å se disse i en helhetlig sammenheng.

Et døgnåpent krisesenter for unge, gjerne i samarbeid med private aktører, kan være et viktig tiltak for å bedre den psykiske helsetjenesten for ungdom. I tillegg er det viktig å raskt etablere aktive samarbeidsgrupper rundt ungdommer som sliter, f. eks når det oppdages skoleskulk, rusproblemer eller lignende.

For å sørge for tidlig og riktig hjelp for pasienter med psykiske lidelser bør det settes frister for hvor lang til det kan gå fra en bekymringsmelding kommer inn til kommunale hjelpetiltak iverksettes.

Det bør opprettes flere lavterskeltilbud i kommunen som kan ta hånd om lettere psykiske lidelser.

Venstre vil:

 • styrke samarbeidet mellom alle nivå i behandlingsapparatet
 • styrke innsatsen innen barne- og ungdoms-psykiatri
 • etablere et døgnåpent krisesenter for unge
 • sette frister for når hjelpetiltak iverksettes
 • opprette flere lavterskeltilbud om psykolog

Sosialhjelp

Venstre vil aktivt bekjempe fattigdom, og vi vil styrke forholdene for dem som trenger sosialhjelp. Satsene må heves, ikke minst for familier med barn. Dette må gjøres ved at staten hever sosialhjelpen til de såkalte SIFO-satsene for minsteinntekt, slik Venstre har foreslått i Stortinget, med tilsvarende økt statlig finansiering.

Sosialhjelp skal være en midlertidig situasjon og at flest mulig mottakere får en jobb de kan leve av. Venstre støtter kommunens praksis med aktivitetsplikt for friske sosialhjelpsmottakere

For å gjøre det mulig å opprettholde gode relasjoner og godt samarbeid rundt en bruker ved for eksempel skifte av bolig til en annen bydel vil Venstre innføre fritt brukervalg av NAV-kontor, slik at man selv kan velge hvilket kontor man skal tilhøre – uavhengig av hvilken bydel man bor i.

Venstre vil:

 • innføre fritt brukervalg av NAV-kontor
 • videreføre aktivitetsplikt for friske sosialhjelpsmottakere

Fritt brukervalg

Alle som har behov for det skal sikres praktisk og medisinsk hjelp i hjemmet, men det må fortsatt skilles mellom helsetjenester og praktisk bistand. Slik sikres alle et forsvarlig tilbud. Venstre støtter fritt brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, fordi det innebærer at folk kan velge mellom den kommunale leverandøren og ulike private leverandører. Det er viktig at det finnes et privat alternativ til kommunens hjemmetjenester, slik at den enkelte kan velge det tilbudet som vedkommende mener passer best. Mennesker må imidlertid også ha rett til ikke å velge, og alle som ikke vil eller kan velge mellom kommunale eller private hjemmetjenester skal automatisk tildeles hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten. Pleietrengende må få bo i sitt eget hjem så lenge de ønsker det og så lenge det er medisinsk forsvarlig.

Venstre vil:

 • sikre fritt brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**