Program 2015 – Næring

Verdier må skapes før de kan fordeles. Næringspolitikken må stimulere til et konkurransekraftig og bærekraftig næringsliv. Venstre vil legge noen prinsipper til grunn for hvordan kommunen skal opptre. For oss er det viktig at Bergen kommune:

 • opptrer forutsigbart, effektivt og vennlig
 • stimulerer til innovasjon, nyskaping og samarbeid
 • i all kommunal virksomhet fremmer forståelse for næringslivets betydning
 • er bevisst på hvordan byen kan bidra til å løse utfordringer utenfor kommunens grenser, også globalt
 • er seg bevisst sitt samfunnsansvar som arbeidsplass og arbeidsgiver

En attraktiv by for bedrifter og arbeidstakere

Det er stor konkurranse mellom byer og regioner om å tiltrekke seg virksomheter og kompetent arbeidskraft. Bergen skal være en attraktiv kommune å være i både for eksisterende og nye bedrifter og en ettertraktet kommune for mennesker å slå seg ned i. Viktige tiltak er økt tilgang på næringsarealer og mer smidig og effektiv saksbehandling i reguleringssaker. Boligbygging, god kommunikasjon, gode kulturtilbud og et høyt nivå på barnehager og skoler er også viktig for å gjøre kommunen attraktiv.

Venstre ønsker at Bergen skal oppheve forbudet mot søndagsåpne butikker dersom kommunene gis myndighet til dette.

Venstre vil:

 • bidra til at det finnes nok næringsareal i sentrale områder av byen
 • sikre at Bergen er en attraktiv by å etablere seg i, både for bedrifter og arbeidstakere
 • si ja til søndagsåpne butikker

Marine og maritime næringer

Sjømat og skipsfart er viktige næringer med mye verdiskaping og mange arbeidsplasser. Kommunen må bidra til at marine og maritime næringer får tilgang på nok kompetent arbeidskraft. Politikerne har en viktig rolle i å tilrettelegge og synliggjøre næringene i samarbeid med andre offentlige aktører og med næringslivet selv. Bergen kan også bli ledende på miljøvennlig, maritim teknologi. Det stiller høye krav både til næringen selv – og til det offentlige. En av byrådene i Bergen bør ha et tydelig ansvar for å følge opp maritim næringspolitikk.

Venstre vil:

 • sikre tilgang på kompetent arbeidskraft til marine og maritime næringer
 • gjøre Bergen til en ledende by for miljøvennlig, maritim næring

Urban matproduksjon

Jordbruk og matproduksjon angår ikke bare distriktene. Venstre ønsker å bruke mer av det eksisterende og fremtidige urbane arealet til matproduksjon. Nærproduksjon av mat er med på å gjøre det fysiske og sosiale bymiljøet bedre. Parsellhager, plener, rivningstomter og tak er eksempler på områder som kan brukes til små lokale dyrkingsarealer i kortere eller lengre perioder, og grå og grønne byrom får nytt liv med matvekster.

Venstre vil ha en strategi for urban matproduksjon, etter inspirasjon fra lignende prosjekter andre steder i verden.

Klimaendringer og andre faktorer kan gi dramatiske endringer i forutsetningene for jordbruk. Venstre mener derfor det er et selvstendig poeng å sikre vern av god matjord, selv om den ikke er i bruk.

Venstre vil:

 • legge bedre til rette for urbant jordbruk og parsellhager
 • sikre vern av god matjord, også den som ikke er i bruk

Senter for utenlandsk arbeidskraft

Venstre vil ha et senter for utenlandsk arbeidskraft slik det blant annet er i Stavanger. Arbeidsinnvandrere har et stort behov for ulike rådgivingstjenester, for eksempel om hvilke tilbud om norskkurs de kan benytte seg av. For næringslivet er slike tjenester et stort konkurransefortrinn, som gjør det enklere å trekke til seg kompetent arbeidskraft, og bidrar til å lette overgangen til det norske arbeidsmarkedet.

Venstre vil:

 • etablere et senter for utenlandsk arbeidskraft

Kunnskap

Kunnskap kan kompensere for et høyt norsk kostnadsnivå. Innovasjon og nyskaping i kunnskapsbedrifter skjer i samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv.

Kommunen kan opptre som brobygger og facilitator mellom virksomheter, organisasjoner, forskning- og utdanningsinstitusjoner. Konkret kan det skje ved å legge til rette for fysiske møteplasser, som i det planlagte teknologibygget (EnTekbygget) ved Nygårdsparken.

Kommunen kan også bidra som døråpner for næringslivet overfor regjering og andre nasjonale beslutningstakere samt overfor internasjonale beslutningstakere.

Det skal holdes jevnlig kontaktmøter mellom kommunen og relevante utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner for å avdekke behov og muligheter.

Et nyskapende næringsliv

Kommunen skal stimulere til innovasjon og nyskaping i lokalt næringsliv. Business Region Bergen (BRB) skal være kommunens viktigste aktør overfor enkeltpersoner som vil dra i gang egen virksomhet. For å få det til, må BRB omorganiseres, eventuelt legges ned i dagens form. Venstre vil ha det strategiske ansvaret for næringspolitikken tilbake til kommunen, i tett samarbeid med fylkeskommunen. Samarbeid på tvers av kommunegrensene er også viktig. En omorganisert næringsavdeling må bruke ressursene sine på direkte, praktisk hjelp til gründere og nyetablerere i mye større grad enn BRB gjør i dag.

Venstre vil vurdere å etablere gründerstipender eller andre støtteordninger som kan gi direkte hjelp til oppstartsbedrifter.

Venstre vil:

 • gjøre om Business Region Bergen mer praktisk rettet mot nyetablerere
 • at kommunen selv skal ta et større strategisk ansvar for næringsutvikling
 • innføre støtteordninger for oppstartsbedrifter

Grenseløst samarbeid

Kommunegrenser er uviktige for næringslivet. Bergen skal tenke utover kommunen og bidra til grenseløst samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner i hele regionen.

Bergensregionen har internasjonalt ledende bedrifter innen energi, sjømat og skipsfart. Vi har ledende forskningsmiljøer innen energi, klima og helse. Byen huser også sentrale miljøer innen menneskerettigheter.

Kommunen skal stimulere til at Bergensregionens bidrar til å løse globale utfordringer innen klima, menneskerettigheter og helse.

Den internasjonale merkeordningen Fairtrade bidrar til bærekraftig utvikling og livsviktig handel i fattige deler av verden. Venstre vil gjøre Bergen til en Fairtrade-by igjen, og vil også bruke andre gode og relevante sertifiseringsordninger.

Reiseliv

Reiseliv er mye mer en turisme. Konferansevirksomhet og næringsrettet transport utgjør store andeler av besøkende til Bergensregionen. Det ligger et stort potensial i tematisert reiseliv, med natur- og kultur som pilarer.

Bergensregionen må profilere seg på klimavennlig reiseliv. Derfor vil Venstre at det offentlige ikke skal være medeiere i organ som markedsfører svært forurensende reisemåter, som reiseutviklingsfondet “FLY BGO”. Venstre sier også nei å utvide med en ny rullebane på Bergen lufthavn.

Bergen har som turistby mye turbiltrafikk. I Bergen må alle aktører oppfylle strenge utslippskrav. Utfordringen med å finne egnede parkeringsareal for besøkende turistbusser, må løses så fort som mulig.

Venstre vil:

 • gjøre Bergen ledende på miljøvennlig reiseliv
 • si nei til utvidelse av Bergen lufthavn
 • finne mer egnede parkeringsplasser for turistbusser

Kommunen som bedrift

Kommunen er en stor arbeidsplass og arbeidsgiver. Bergen må være en foregangsvirksomhet blant annet når det gjelder innkjøp. Så langt det lar seg gjøre må kommunen velge løsninger som fremmer innovasjon, nyskaping og bærekraft. Som en stor arbeidsgiver må kommunen også prioritere å ansette lærlinger og være åpen for kvalifiserte arbeidssøkere som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet.

Venstre vil:

 • fremme innovasjon og bærekraft gjennom kommunale innkjøp
 • prioritere å ansette lærlinger i kommunale virksomheter
 • være åpen for arbeidssøkere som har falt ut av arbeidslivet

Kommunalt eierskap

Kommunalt eierskap i konkurranseutsatte næringer kan skape konflikter mellom politikernes rolle som eiere og politikerne som representanter for byens borgere. Det kan lett oppstå tvil om det er avkastning eller velferd som er målet. Derfor vil Venstre selge kommunens eierandeler i Tide og BIR, samt redusere eierskapet i BKK noe (se kapittel 1).

Grønn og rettferdig eiendomsskatt

For å nå ambisjonene våre, er Bergen avhengig av å styre sine egne inntekter og konsentrere seg om kjerneoppgavene sine.

Vi jobber for å flytte mer makt fra staten til kommunene. Slik det er i dag, er det derimot bare eiendomsskatten vi kan styre lokalt. Venstre mener eiendomsskatt er nødvendig for å gi bergenserne det velferdstilbudet de har krav på. Vi vil innføre en eiendomsskatt på 3 promille av denne taksten på alle boliger i byen. For at ikke skatten skal slå usosialt ut, vil vi ha et høyt bunnfradrag på én million kroner. Det betyr at de med de med rimelige boliger betaler forholdsmessig mindre enn de med dyre eneboliger. Bergen Venstre ønsker en gjennomgang av eiendomsskatteloven for å begrense eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt. Vi vil også jobbe for at det blir lov å gi skatteletter til de som bygger passivhus eller gjør boligen sin mer energieffektiv.

I dag ligger hele eiendomsskatten på næringslivet. Vi mener dette er en urettferdig fordeling av skatten, som skader arbeidsplasser i Bergen.

Venstre vil:

 • innføre en lav, grønn eiendomsskatt for alle boliger i Bergen
 • ha bunnfradrag på eiendomsskatten slik at rimelige boliger skattes mindre

Skjenkepolitikk

Venstre ønsker en skjenkepolitikk som oppleves som forutsigbar og rettferdig for næringen. Dagens prikksystem fungerer godt, og bør videreføres. Vi støtter prinsippet om at skjenkebevilling skal være lett og få og lett å miste. Det motsatte vil favorisere de store, veletablerte aktørene og gjøre det vanskeligere å starte noe nytt. Samtidig bør kontrollrutinene være utformet på en måte som lett luker ut useriøse aktører.

Venstre vil utvide maksimal skjenketid til den statlige maksgrensen kl. 03, og er samtidig tilhengere av at kommunene selv bør kunne sette grensen for skjenkestop. Det er ønskelig å stimulere til at byens skjenkesteder har ulike skjenketider for å unngå store opphopninger i sentrum nattestid. Skjenkestopp for uteservering bør være kl. 01, slik det er i dag.

Systemet med kulturskjenking der noen kultursteder kan servere alkohol en halvtime lenger er i stor grad basert på synsing og personlig smak for hva som er et godt nok kulturtilbud, og bør avskaffes.

Vi ønsker en skjenkepolitikk som fungerer som et virkemiddel i byutviklingen, og som oppleves som forutsigbar og rettferdig for næringen. Venstre ønsker at veksten i skjenkesteder i fremtiden først og fremst skal skje i bydelene. Dette vil vi sikre gjennom god byutvikling som gir oss urbane bystrukturer i bydelene, med restauranter, utesteder, kafeer osv.

Venstre vil:

 • videreføre dagens prikksystem og prinsippet om at skjenkebevilling skal være lett å få og lett å miste
 • utvide skjenketiden til kl. 03
 • avskaffe systemet med kulturskjenking
 • at skjenkesteder spres jevnere ut i hele byen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**