Program 2015 – Skole og barnehage

Barn og unge er vår felles fremtid. For Venstre er det å sikre barn et godt utdanningstilbud av høy kvalitet avgjørende. Skole og barnehage er først og fremst til for barnets skyld. Både barnehagetilbudet og skolen må bli mer tilpasset den enkeltes behov. Likebehandling av alle barn kan slå uheldig ut. Det samme kan overdreven kontroll, rapportering og politisk styring. Venstre vil ha en skole for læring og kreativitet.

Frihet og tillit i barnehage og skole

Venstre vil ha et system med mer tillit til kompetansen til de ansatte i barnehagene og skolene. Vi vil redusere sentralstyring, rapportering og skjemavelde. Mye av kartleggingen, både i barnehagen og skolen, er innført med gode hensikter, men resulterer ofte i kartlegging for kartleggingens egen skyld.

Vi vil ikke at kartlegging i barnehagen, som for eksempel TRAS, skal gå på bekostning av pedagogisk nærvær. Pedagogressursene, enten det er i skole eller barnehage, er den mest avgjørende faktor for kvaliteten. Skolen skal gi barn optimale muligheter uavhengig av kjønn, bakgrunn eller morsmål.

Venstre vil:

 • gi mer ansvar og ha mer tillit til ansatte i barnehager og skoler
 • redusere sentralstyring, kartlegging og rapportering

Et bedre barnehagetilbud

Barnehagene i Bergen er av god kvalitet, men Venstre vil gjøre dem enda bedre. Vi vil prioritere flere pedagoger i barnehagene, og sier ja til en kommunal bemanningsnorm. Det er viktig å stimulere barnehagene til mer samarbeid med andre, og også trekke de private barnehagene inn i arbeidet med å heve kvaliteten.

For mange foreldre er det et stort problem at retten til barnehageplass er knyttet til om barnet er født før eller etter 1. september i et gitt år. Venstre vil innføre en ordning med rett til barnehageplass ved fylte ett år, slik at alle ettåringer i Bergen kan få et tilbud om plass, forutsatt at foreldrene søker minst fire måneder før plassen skal tas i bruk. Vi vil ha en tilskuddsordning som gir barnehagene økonomiske incentiv for kontinuerlig opptak.

Det er viktig å verne om barnas frie lek. Høy pedagogisk kvalitet på barnehager og skolefritidsordningen (SFO) står ikke i motsetning til dette, så lenge de ansvarlige er bevisst på at barn må få være barn, uten at hele hverdagen behøver være gjennomorganisert.

Barnehagene må få større spillerom til å bidra positivt til integrering. Om en barnehage mener et område har særskilte utfordringer som gjør det nødvendig for eksempel med utradisjonelle opptak eller gruppeinndelinger, vil Venstre at de skal kunne søke kommunen om lov til dette.

Behovet for stabilitet og overordnede strategier er like stor i barnehagesektoren som i skolen. Vi vil derfor at kommunen skal ha en egen barnehageplan, slik vi har en skolebruksplan for grunnskolen.

Venstre vil:

 • ha en kommunal bemanningsnorm for barnehager
 • gi alle ettåringer rett til barnehageplass
 • sikre den frie, kreative leken i barnehagene og SFO
 • at barnehager kan bidra mer til integrering
 • ha en egen barnehagebruksplan
 • Venstre vil jobbe for at alle skal få tilbud om barnehage i nærheten av der de bor.

En skole for kunnskap og like muligheter

Venstre vil ha en fri og fleksibel skole tilpasset den enkelte elev. Politikernes oppgave er å prioritere nok ressurser til skolen, og la lærere og skoleledelse styre undervisningen mest mulig selv. Skolen skal styres av lærere, foreldre og elever, og minst mulig av politikere og byråkrater.

Skolene og lærerne må få større spillerom. Nye problemstillinger utfordrer dagens pedagogiske modell. Dette kan for eksempel være en uforholdsmessig høy andel av elever som ikke behersker norsk, eller at gutter blir overrepresentert blant de elevene som ikke henger med i undervisningen. Venstre vil at skolene skal kunne søke kommunen om å få bli forsøksskoler for alternative måter å håndtere dette på, dersom skolene ønsker det.

Estetiske og kreative fag bør få høyere status. Satsing på skriving, lesing, og regning er positivt, men må ikke gjøre skolen snever. Alle har noe de kan bli flinke til, men for å få frem dette, må det være mange ulike fag tilgjengelig til å bli flink i. Elever som opplever mestring i ett fag, gjør det også bedre i alle de andre.

Venstre vil også prøve ut en ordning med varm skolemat ved enkelte skoler, for å se om dette har en positiv effekt på læringsmiljøet. Skoler i områder med levekårsutfordringer egner seg særlig godt som forsøksskoler.

Venstre vil:

 • gi skolene større pedagogisk spillerom
 • heve statusen for estetiske og kreative fag, og styrke den kommunale kulturskolen
 • innføre en prøveordning med varm skolemat
 • Starte med å integrere begge målformer i undervisninger fra 3. klasse
 • Bergen skal være initiativtaker til et prøveprosjekt med undervisning i 2. fremmedspråk fra 5. klasse.

Skolebygg og struktur

Gode skolebygg er en forutsetning for en god skole. Vi er mindre opptatt av hvem som bygger eller eier skolebyggene, enn av innholdet i skolen. Videre bør ikke skolebyggene legge begrensninger på pedagogisk utvikling. Venstre vil at alle nye skolebygg skal være fleksible med hensyn til nåværende og fremtidige undervisningsformer.

Friskoler er et viktig korrektiv til den offentlige skolen, og gjør den bedre gjennom mangfold og konkurranse. For at alle elever skal ha en reell mulighet til å velge å gå på en friskole, må det være tilstrekkelig mange friskoler i kommunen. Venstre vil legge til rette for flere friskoler i Bergen.

Etterslep på vedlikehold av skoler er stort. Det er viktig å trekke med foreldreutvalgene på hver skole i prioriteringene av vedhold holdes oppe. De nye reglene for vedlikehold som ble innført etter at etterslepet kom frem er gode, men det er viktig å unngå at vedlikehold igjen blir en innsparingspost.

Venstre mener vi bør innføre tidsbegrenset inneklimagodkjenninger på 4 år, slik at endringer i regelverk, behov for oppgraderinger eller manglende vedlikehold kan avdekkes så tidlig som mulig.

Skolebruksplanen er kommunens overordnede plan for skolestruktur i Bergen. Elever, foreldre og lærere har krav på forutsigbarhet. Endringer i skolestrukturen, for eksempel nedleggelse av skoler eller avdelinger, bør gjøres i overordnede skolebruksplaner.

Venstre vil:

 • la private bygge og leie ut skolebygg der det er hensiktsmessig
 • prioritere vedlikehold av skolebyggene
 • at skolebygg skal være pedagogisk fleksible
 • ha flere friskoler i Bergen
 • innføre tidsbegrenset inneklimagodkjenning

En trygg skolehverdag

Alle barn har krav på en trygg skolehverdag. Skolen skal være et sted for læring og utvikling, og mobbing skal aldri aksepteres. Vi vil ha flere forebyggende tiltak mot mobbing, og gjøre skolen ansvarlig for elevenes trivsel. Alle skoler skal ha en plan mot mobbing. Ansvaret for mobbing ligger hos den enkelte skole, som må settes i stand til å håndtere slike problemer på en bedre måte og sikre rettighetene til både mobber og mobbeoffer. Om systemet svikter og noen må bytte skole som følge av vedvarende og grov mobbing, mener Venstre at det er mobberen som bør flyttes.

PPT-ressurser (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) må i større grad inn i skolehverdagen,

ikke bare som uteredningsinstans, men som kvalifisert personell som jobber med oppgaver som mobbing, angst, inkludering, selvmordsforebygging og lignende. Lokale selvhjelpsgrupper basert på frivillig deltakelse bør opprettes. I tillegg må helsesøstertjenesten styrkes gjennom statlige midler til flere helsesøsterstillinger, slik Venstre har foreslått på Stortinget.

En trygg skolehverdag krever en trygg skolevei. I tillegg til å jobbe for trygge gangveier generelt, vil Venstre vurdere å gi frivillige organisasjoner eller skolenes FAU støtte til å administrere «gå-grupper» eller lignende der dette må til for å gjøre det trygt å gå til skolen.

Venstre vil:

 • at alle skoler skal ha en plan mot mobbing
 • at PPT i større grad må inn i skolehverdagen
 • ha flere helsesøstre
 • legge til rette for trygge skoleveier

Bedre morsmålsundervisning

Å beherske sitt eget morsmål er viktig for den enkelte elevs identitet. At bergensere behersker flere språk er også en stor styrke for byen, og et stort konkurransefortrinn for næringslivet. Skolen må i større grad gi opplæring i elevens morsmål for at de skal bli flinkere i dette, istedenfor bare å gi opplæring på morsmål til de som har svake ferdigheter i norsk. Vi vil utvide tilbudet om morsmålsopplæring innen de største minoritetsspråkene, gjerne som et tilbud på ettermiddagstid for elever fra 5. til 10. klasse.

Venstre vil:

 • utvide tilbudet om morsmålsundervisning

Talentprogram

Noen elever har spesielle talent. Elever med særlige ferdigheter i et eller flere fag bør få tilbud om et eget talentprogram. Dette tilbudet kan gjerne legges i SFO-tiden, men elever kan få fritak fra ordinær undervisning i samme fag dersom fagansvarlig lærer synes dette er forsvarlig.

Venstre vil:

 • opprette et talentprogram i barneskolen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**