Storsatsing på sykkelveier

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

Venstres Abid Q. Raja fremmet i Stortinget i dag forslag om storstilt satsing på utbygging av sykkelfelt og sykkelveier. –Venstre vil gjøre det lettere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Økt utbygging av sykkelfelt og sykkelveier vil nettopp gjøre det lettere for flere å velge sykkel foran bil. Derfor vil Venstre legge til rette for at flere kan bruke sykkel til og fra jobb, skole og studiested. Det er både bra for miljøet og det bra for folkehelsene, sier Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Et samlet storting er enig om at trafikkveksten i byområdene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Skal vi lykkes med dette må vi legge bedre til rette for de syklende og gående. Andelen syklende de siste 20 årene er redusert fra 6,5 til 4,5 prosent. – Derfor er det nødvendig med en storstilt satsing på utbygging av sykkelfelt og sykkelveier for å gjøre sykkel mer attraktivt som transportmiddel, mener Raja.

Enklere og billigere

Venstre er opptatt av å gjøre utbygging av sykkelinfrastruktur enklere og billigere. Mange steder hindrer kravene som bl.a. Statens Vegvesen stiller en effektiv, smart og attraktiv utbygging av sykkelfelt og sykkelveier. Mange av kravene er også unødvendig kostnadsdrivende uten at kvalitet og attraktivitet følger som en logisk konsekvens. – Her har vi et ansvar for å rydde opp og for å gjøre det enklere og billigere å bygge sykkelveier, sier Raja.

Vi har et ansvar for å rydde opp og for å gjøre det enklere og billigere å bygge sykkelveier.

Abid Q. Raja

Økte bevilgninger til sykkel

Etter initiativ fra Venstre vedtok Stortinget høsten 2013 å etablere en belønningsordning for sykkel. Denne ble etter påtrykk fra Venstre økt med 75 mill. kroner i statsbudsjettet for i år. – Det er en bra start, men langt fra nok. Venstre vil prioritere å øke ordningen i de kommende budsjettrundene og vi vil sikre at utbygging av sykkelveier også skal være en sentral del av de bymiljøavtalene som nå inngås mellom staten og de 9 største byområdene. Det er spesielt i og rundt de største byene potensialet er størst for å få flere til å sykle, påpeker Raja.

Store helsegevinster

Det ligger store gevinster i å bygge et samfunn der det er letter å bevege seg, enten der er til fots eller på sykkel. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2011 viser at økningen i sykkelbruk i Sandefjord og Larvik fra 2006 til 2010 har gitt en helsegevinst beregnet til over 100 millioner kroner for hver av byene. I mindre byer som Notodden og Mandal er helsegevinsten av økt sykkelbruk i samme periode beregnet til mellom 30 og 40 millioner kroner. – Lykkes vi med en tilsvarende økning i de største byområdene vil dette kunne gi helsegevinster i milliard-klassen. I tillegg får vi ned klimautslippene og sikrer en bedre luftkvalitet. Det vil være en vinn, vinn, vinn-situasjon, sier Abid Q. Raja.

Sykkel og livskvalitet

Venstres forslag

Konkret fremmet Venstre følgende forslag i Stortinget i dag.

  1. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å gi økt fleksibilitet i hvordan sykkelveger, felt og traseer kan utformes.
  2. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med fylkeskommunene, utrede og fremme forslag som sørger for at utbygging av infrastruktur for sykkel blir høyere prioritert.
  3. Stortinget ber regjeringen videreføre tilskuddsordningen for gang- og sykkelveger, med sikte på å utvide den til å gjelde flere kommuner og tettstedsområder.
  4. Tiltak for økt elsykkelbruk utredes nærmere, og en slik utredning må også omfatte kunnskap om helseeffekter av elsykling.

Les hele Venstres forslag her.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**