Enighet om jernbanereform

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

Venstre og KrF har blitt enige med regjeringspartiene om hovedtrekkene i jernbanereformen, som skal sikre et bedre kollektivtilbud til reisende. – Jernbanen skal være den viktigste og mest attraktive transportmåten til og fra byene våre. Reformen vil bidra til å gi flere et bedre togtilbud, og redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning, sier Abid Q. Raja, nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre ønsker at jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ og spille en langt viktigere rolle – særlig for pendlertrafikken rundt de største byene og for godstransporten mellom landsdelene. Dette er fulgt opp gjennom en historisk satsing på jernbanebudsjettet, og gjennom arbeidet med jernbanereformen. Bevilgningene til jernbanen er økt med rundt 50 prosent i de to budsjettavtalene som er inngått på borgerlig side. For første gang på tiår reduseres nå vedlikeholdsetterslepet på jernbanen, i tillegg til at det går flere avganger og kjøpes inn flere nye vognsett enn planlagt.

Transport og kommunikasjon

Jernbane-jubel

– Vi bevilger rekordsummer til både drift og vedlikehold av jernbanen, og 2015 omtales av flere som et jubelår for norsk jernbane. Jubelen bør ikke bli noe mindre når vi nå tar viktige grep for å utvikle fremtidens togtilbud, slik at vi kan kutte klimautslipp og gi passasjerene en pålitelig, effektiv og ikke minst hyggelig måte å komme seg på jobb, sier Abid Q. Raja. Han mener det nye Jernbanedirektoratet må drive mer strategisk og helhetlig planlegging av togtilbudet enn tidligere.

2015 omtales av flere som et jubelår for norsk jernbane. Jubelen bør ikke bli noe mindre når vi nå tar viktige grep for å utvikle fremtidens togtilbud.

Abid Q. Raja

– Med det nye Jernbanedirektoratet vil vi få en langt mer strategisk tilnærming til utviklingen av samferdselssektoren. Bedre koordinering med lokalt kollektivtilbud, langsiktig planlegging av nye linjer og en helhetlig tenkning som sikrer at avgangene matcher behovet er noen av fordelene jernbanereformen vil gi for togpassasjerene, sier Raja. Han understreker at reformen innebærer at den politiske styringen av jernbanesektoren styrkes.

Abid Raja

– Jernbanen skal være et offentlig ansvar, og staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle. Det vil være politikernes ansvar å beslutte hvor det skal gå tog, hvor ofte det skal gå, sier Raja.

Åpner for konkurranse

– Vi åpner for å la ulike togselskaper konkurrere om å få kjøre på ulike togstrekninger etter avtale med staten, fordi de reisende vil få et bedre togtilbud når ulike selskaper konkurrerer om å gi dem et best mulig tilbud, sier Raja. Etter planen vil første konkurranse om jernbanetjenester kunne utlyses i 2016/2017. Videre konkurranseutsetting vil skje gradvis, i tråd med forutsetninger i markedet. Raja understreker at selv om det blir flere aktører på norsk jernbane, vil passasjerene oppleve at reisehverdagen blir mindre komplisert.

De reisende vil få et bedre togtilbud når ulike selskaper konkurrerer om å gi dem et best mulig tilbud

Abid Q. Raja

Venstre har fått gjennomslag for en nasjonal reiseplanlegger og et felles elektronisk billettsystem for all kollektivtransport. Nye og flere togselskaper må inngå i disse løsningene. Dermed vil passasjerene kunne skaffe seg billetter og oversikt over rutetider og lignende på en enklere og mer oversiktlig måte enn i dag, avslutter Raja.

Fakta om jernbanereformen:

Jernbaneverket deles i et jernbanedirektorat og et infrastrukturforetak. Det opprettes et jernbanedirektorat med styrende og koordinerende oppgaver som har et helhetlig ansvar for sektoren, men som ikke driver med operative produksjonsoppgaver og leveranser til togselskapene, slik Jernbaneverket gjør i dag. Det opprettes også et infrastrukturforetak, eid av staten ved Samferdselsdepartementet, som skal ha ansvar for jernbaneinfrastrukturen – drift, vedlikehold, utbygging, eiendom, trafikk og marked.

Venstre om: Jernbane


NSB videreføres som et samlet transportselskap heleid av staten – bestående av NSB Persontog, CargoNet, Tågkompaniet, Nettbuss og NSB Gjøvikbanen AS.

Rom Eiendom overføres i sin helhet til infrastrukturforetaket, som får ansvar for alle typer jernbaneeiendommer. I dag eies disse i hovedsak av Jernbaneverket og Rom Eiendom. Eiendom som ikke har betydning verken for operasjonell drift av jernbanen eller langsiktig utvikling av kollektivtrafikken selges.

Det åpnes for mer konkurranse om å drive persontogtransport, for å sikre at det utvikles et best mulig togtilbud for passasjerene. Flytoget kan delta i fremtidige anbudskonkurranser. Ved utlysning av konkurranse om trafikkpakker, vil Samferdselsdepartementet kunne stile rullende materiell til rådighet for selskapene som vinner konkurransene. Det vil også bli mulig for togselskapene å stille med eget materiell.

Eierskapet til togvedlikeholdsselskapet Mantena overføres fra NSB til Samferdselsdepartementet, mens eierskapet til verkstedeiendommer overføres fra NSB til infrastrukturforetaket for konkurranseutsetting.

Samferdselsdepartementet vil legge frem Stortingsmeldingen «På rett spor» tirsdag 12. mai. Først etter at Stortinget har behandlet en meldingen om jernbanereformen, vil arbeidet med gjennomføring starte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**