Sola Venstres helse- og omsorgspolitikk 2015 – 2019

2.1 Folkehelse og fysisk aktivitet

Sikre skoleveier – slik at alle elever kan bruke skoleveien får økt fysisk fostring.

Sette i gang kampanjer og sykkeltiltak rettet mot befolkningsgrupper som i dag sykler lite.

Tilrettelegge for ”motorvei” for sykkel til Forus.

Effektivisere og intensivere gjennomføringen av Turvei Hafrsfjord.

Opprette trimparker / nærmiljøanlegg i Hålandsmarka og Tananger sentrum.

Bygge ut flere ruter med ”Hverdagsturer

Legge godt til rette for lag og organisasjoner som gjør en innsats innenfor alle deler av helse- og omsorgssektoren.

Bidra med støtte til idretten for å opprettholde lavterskeltilbud.

Etablere et felles lager for fritidsutstyr, gjerne i samarbeid med Frivillighetssentralen eller Røde kors, som både idrettslag og skoleklasser kan benytte seg av.

Benytte velferdsteknologi i størst mulig grad til alle som trenger det.

 

2.2 Psykisk helse

Ha gode rutiner for forebygging av mobbing både i Sola kommune som arbeidsplass, og de kommunale tjenestene som innbyggerne møter og er brukere av.

Opprettelse av akutt-telefon for psykiatriske henvendelser, også for pårørende.

 

hender-omsorg

 

2.3 Rusomsorg

Sikre forebyggende arbeid.

Sikre at innbyggere som sliter med rusproblemer oppdages tidligere og får nødvendig oppfølging.

Inngå forpliktende samarbeid med nabokommunene for å gi et helhetlig tilbud til både rusavhengige og rehabiliterte, for eksempel bolig, jobb og utdanning.

Styrke tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

 

2.4 Fattigdom og boligsosiale tiltak.

Etablere studentboliger i Sola.

Innføre aktivitetskort for barn og unge i lavinntekstfamilier, slik at disse også skal få ta del i de aktiviteter som tilbys i området.

Kommunen må ha gode rammer for startlån, slik at de som har problemer med å få vanlige banklån kan få lån til egen bolig.

Styrke botilbudet for ungdom, ved å stimulere til bygging av små, rimelige leiligheter.

Legge godt til rette for lag og organisasjoner som gjør en innsats innenfor alle deler av helse- og omsorgssektoren.

Gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig.

Gi leieboere mulighet til å overta leiebolig ved at leien fungerer som nedbetaling.

Velferd

 

2.5 Borgere med funksjonsnedsettelse.

Sikre universell utforming og tilgjengelighet for bevegelseshemmede til strendene og friluftsområdene i kommunen.

Sikre at barn med spesielle behov får et fullgodt tilbud i både private og kommunale barnehager.

Rekruttere flere funksjonshemmede inn i kommunale stillinger når det er mulig.

 

2.6 Barn og barnevern

Ha barnevernskontakt på alle skoler.

Leie av gymsaler på skoler til barne- og ungdomsidrett skal være gratis.

Sikre tilfredsstillende kvalitet på tjenestene i barne- og avlastningsboliger.

Styrke barnevernet ved å øke kapasiteten og sikre kompetanseutvikling.

Sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører.

Arbeide for økt samarbeid i barnevernet på tvers av kommunegrensene.

Sikre hyppig tilstedeværelse av helsesøster på skolen.

Gi barn og ungdom bedre informasjon om muligheter til assistanse.

 

2.7 Ungdom og unge voksne.

Tilrettelegge for rusfrie fritidstilbud i Sola kommune.

Utrede mulighet for aktivitetspark for ungdom.

Økt støtte til surfeaktiviteter langs strendene.

 

2.8 Eldreomsorg

Sette igang rekrutteringstiltak som øker andelen pleiepersonell med fagkompetanse.

Ved behov, starte planleggingen av nytt sykehjem på Jåsund.

Innføre en garanti for at de som har fått vedtak om langtidsopphold på sykehjemmene i kommunen, maks skal vente i tre uker på å få plass.

Øke bruken av velferdsteknologi slik at de som ønsker kan bo lengst mulig hjemme i egne hjem.

Gi økt støtte til forskning rettet mot velferdsteknologi.

Lage en demensplan for å styrke tilbudet til de mange som rammes av demens gjennom flere dagaktivitetsplasser, tilpassede botilbud og økt kunnskap og kompetanse.

Sikre at helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved hjemmetjenester og institusjoner.

Arbeide for at eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som hjemmebesøk ved fylte åtti år og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre.

Ha tilgjengelig møtearenaer i helger og høytider.

Sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre.

Støtte opp om arbeidet til “Livsglede for eldre” og lignende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**