Sats på kompetansearbeidsplasser

Leif Eggen og Ragna Straume sammen med Trine, Foto: Anne Solsvik

Stjørdal Venstre: Sats på kompetansearbeidsplasser

Befolkning og næringsutvikling i Stjørdal er i god og sunn vekst. Det skyldes vår sentrale beliggenhet, men også godt politisk og administrativt håndverk nedlagt gjennom flere tiår. At folk og bedrifter ønsker seg til Stjørdal er en tillitserklæring til de som bor og virker i byen vår.

Vekst skaper også utfordringer knyttet til skoler, trafikk, boliger og næringsareal. Venstre ønsker derfor at vi i større grad styrer veksten i retning av kompetansearbeidsplasser. Arbeidsplasser innenfor forskning og utdanning, teknologi, rådgivning og statlig administrasjon gir betydelige skatteinntekter og er svært arealeffektive sammenliknet med tradisjonell industrivirksomhet. Betydningene av virksomhetene på Tangen med godt over 1.000 kompetente og høytlønnede medarbeidere kan ikke undervurderes. Det vil Venstre ha mer av!

Norge har en høyt utdannet befolkning. Det gir oss et konkurransefortrinn i kunnskapsintensive næringer. Det innebærer også at det ønskelig fra et ressursperspektiv at veksten i næringslivet hovedsakelig skjer innenfor næringer som nyttiggjør seg av arbeidskraft med høyere utdanning. Et viktig kjennetegn ved utviklingen de siste tiårene er imidlertid at veksten i kompetansearbeidsplasser er ujevnt fordelt. Stjørdal burde, etter Venstres mening, ha gode forutsetninger for å få mer av veksten som i dag skjer i Trondheim i kompetansebaserte næringer.

Erfaring viser at nye bedrifter blir lettere etablert der det allerede er annen virksomhet. At Stjørdal skulle bli en oljeby var det få som trodde for noen tiår siden. Etableringen av Statoil på Tangen har gitt ringvirkninger i form av annen oljerelatert virksomhet. Det er ikke likegyldig hvilke virksomheter som får etablere seg på de næringsarealene som kommunen regulerer. Vi må tilstrebe virksomheter som gir god utnyttelse av arealene og som kan gi synergier opp mot eksisterende næringer.

Etablering av statlige arbeidsplasser kan også ha en direkte positiv effekt på arbeidsmarkedet for kompetansearbeidsplasser der de blir plassert. I tillegg kan de også ha en indirekte positiv effekt ved at de øker attraktiviteten til dette arbeidsmarkedet for private aktører. Stjørdal er et knutepunkt i Midt-Norge og er lett tilgjengelig fra resten av landet. Et fremtidig administrasjonssenter for storfylket Trøndelag bør ligge på Stjørdal.

Tilgang på areal er avgjørende for næringsutvikling. Men areal er en knapp faktur og må brukes riktig. Venstre vil avsette sentrumsnære og dårlig eller uutnyttede områder rundt stasjonen; mellom E6 og Innherredsvegen; mellom E14 og Værnes samt arealene rundt flyplassen til kompetansearbeidsplasser og ikke til lager, transportvirksomhet og annen ikke-arealeffektiv virksomhet. I sentrum satser vi på kultur og handel. Kombinasjonen av et levende handelssentrum og attraktive arbeidsplasser like rundt sentrum kan gjøre oss til den mest attraktive byen for nyetableringer i Trøndelag.

Dessverre er det ingen automatikk i at personer med høyere utdanning bosetter seg i denkommunen der de har sin arbeidsplass. Stjørdal må derfor arbeide for en attraktiv sentrumsutvikling med vekt på kulturtilbud, uteliv og en aktiv handel i sentrum. Fortetting i sentrum må skje på en slik måte at det ikke blir overvekt av boliger for personer i én livsfase.

En attraktiv kommune for aktive mennesker har også sammenheng med hvilken miljøpolitikk som føres. Venstre vil opprettholde, vedlikeholde og etablere friluftsområder i nærheten av der folk bor. Vi må ta vare på de gjenværende frilufts- og naturområdene i nærheten av sentrum og boligområder.

Stjørdal har store muligheter i tiårene fremover. Uansett hva vi gjør, vil kommunen vokse. Venstre vil satse på kompetanse. Slik bygger vi fremtidens by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**