Til innhold
Foto: Håvard Vik
Tydelig Troverdig og Tøff

Stjørdal

Stjørdal Venstre er Stjørdals eneste liberale parti. Vi arbeider for en politikk som setter mennesket i sentrum. Kampen for gode bomiljø og levende by- og bygde-sentra er viktige oppgaver for oss.

Debattinnlegg og kronikker fra Stjørdal Venstre:

Vindkraft i Trøndelag er dårlig distriktspolitikk


Følg oss på Facebook!

Våre hovedsaker

 • Skole

  ✔ Vi vil sikre at lærere har tid til å være lærer og ikke bruker unødig tid på administrativt arbeid.
  ✔ Vi vil ha folk med annen relevant utdanning i skolen slik at særskilte tiltak blir gjennomført og utfordringer løst så tidlig som mulig.
  ✔ Vi vil styrke helsesykepleierressursene ved skolene.
  ✔ Vi vil ha mer miljøfokus inn i skolen og i den sammenheng gi «hver skole sin bekk» som felles oppgave.

 • Barnehage

  ✔ Vi vil ha mer fokus på fysisk fostring i barnehagene.
  ✔ Vi vil ha tidlig innsats der alle barn med blir møtt med god vurdering og veiledning. Tiltak som trengs skal bli utført av de rette folkene.
  ✔ Vi vil sikre at barnehagenormen blir styrket slik at barn får den nærhet og oppfølging som trengs.

 • Omsorg og velferd

  ✔ Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering skal brukes slik at de som har behov for det kan beholde og gjenvinne verdighet og trygghet.
  ✔ Vi vil satse på kultur - og aktivitetstilbud til eldre slik at eldre og de som har behov for omsorg blir sikret en meningsfull hverdag integrert med resten av tilbudet i kommunen.
  ✔ Vi vil bygge et helsehus for fremtidens helseutfordringer slik at vi får et helsetilbud nært der stjørdalinger bor. Videre ønsker Venstre å utvide tilbudet innen Ortopedi, Urologi og Onkologi. Vi vil også ha sykepleiedrevne poliklinikker innen Hjertesykdommer.

 • Kultur og idrett

  ✔ Venstre vil ha en nedtrapping av kommunal halleie og gratis halleie for alle idrettslag i Stjørdal kommune innen 2023.
  ✔ Vi vil også senke prisene på kulturskolen og sørge for fornuftige leiepriser i Kimen slik at alle har muligheter til å delta.
  ✔ Venstre vil legge til rette for at E-sport og gaming i Stjørdal får gode vilkår og at utøvere får den respekt de fortjener.

 • Næring

  ✔ Venstre sier nei til eiendomsskatt på private boliger, verker og bruk.
  ✔ Vi vil bidra til etablering av et selskap hvor samarbeid næring/huseiere/kommune i fellesskap jobber for gode vilkår både for eksisterende og nyetablerte næringsdrivende. Spesielt vil Venstre legge til rette for grundere.
  ✔ Vi vil særlig utvikle kommunen til et attraktivt sted å etablere kompetansearbeidsplasser. Næringsarealer rundt sentrum skal prioriteres til virksomheter med høyt antall arbeidsplasser i forhold til arealet.

 • Nærmiljø og friluftsliv

  ✔ Venstre vil arbeide aktivt for å gjøre Stjørdal til en attraktiv by for syklister.
  ✔ Venstre skal sørge for at det kommunale tjenestetilbudet utføres med el-bil og at kommunen og næringsdrivende legger til rette for lading av elbiler.
  ✔ Vi vil etablere et godt kollektivtilbud mellom Stjørdal sentrum og bygdesentrene i Lånke, Hegra og Skatval.

Våre folk