Vi må se helheten!

Lene Melbye
Foto: Lars Erik Gimle Degvold

Gikk du glipp av debatten på Østre Toten bibliotek 3. juni? Her er Lene Melbye, Venstre sin 1. kandidat i Østre Toten, sitt åpningsinnlegg.

Venstre vil i kommende periode ha stort fokus på tiltak for å gjøre Østre Toten mer bærekraftig.

I mange år har kommunen kjempet mot budsjettkutt og reduksjoner i tjenestene våre. Vi har innført eiendomsskatt og økt de kommunale avgiftene. Dette er ikke forhold som gjør kommunen til et attraktivt sted å flytte til.

Venstre vil jobbe for en bærekraftig næringsutvikling og øke antall arbeidsplasser som vil gi oss en økt skatteinngang. Dette vil gi kommunen et større handlingsrom. Venstre er særlig opptatt av gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Det må være enkelt å henvende seg til kommunen for å få den hjelpen de trenger for å komme videre: om det gjelder kontakt med virkemiddelapparatet, eksisterende næringsliv eller næringshagen. Venstre vil jobbe for at det etableres en egen næringsutvikler i kommunen.

Jordbruket er et eksempel på næring som har stor betydning for Østre Toten. Kommunen er størst i Norge når det gjelder å dyrke grønnsaker på friland. Venstre mener det er spesielt viktig for vår kommune å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk, og å ha ekstra fokus på denne siden av næringsutviklingen.

Venstre vil jobbe for at alle nærmiljøene i kommunen skal oppleves som attraktive og tiltrekke seg nye innbyggere som ønsker å bosette seg her. Østre Toten har et rikt kulturliv, dette vil vi jobbe for å utvikle videre. Venstre vil styrke samarbeidet med frivilligheten og amatørskapet.

Venstre ønsker å bygge nytt helse og omsorgssenter i kommunen, under forutsetning at det er økonomisk forsvarlig å gjøre dette. For å møte framtidige, faglige utfordringer må kommunen ha et bygg med fasiliteter som gjør det mulig å levere de tjenestene som det vil kreves av kommunen. Østre Toten har et økende antall personer som har en demenssykdom. Venstre vil ha en demensomsorg som gir trygghet og forutsigbarhet når du trenger hjelp. Venstre krever at det prioriteres å lage en demensplan i kommunen som beskriver: kompetansehevende tiltak, organisering av demensomsorgen, etablering av et kompetansesenter og en bedre tilrettelegging av nærmiljøet for personer med demens.

Vi må satse på barna – de er det viktigste vi har! Venstre mener kommunen bør samle tjenester som ytes til barn i en egen oppvekstenhet: barnehage, skole, PPT, helsestasjon, barnevern, fysio – ergoterapitjenester til barn. Venstre mener det vil være enklere for innbyggerne våre å motta tjenester fra en enhet med helhetlig perspektiv på barnas utvikling. Venstre ønsker en sterk og god offentlig skole, supplert av private alternative undervisningstilbud som utfyller det offentlige skoletilbudet på en god måte. Venstre vil jobbe for en god grunnbemanning i skolen. Det er viktig å beholde de ansatte med sosialfaglig utdanning i grunnskolen: som vernepleiere og barnevernspedagoger. La læreren være lærer! I dag bruker lærere mye tid på rapportering og administrative oppgaver som ikke har noe med pedagogisk arbeid å gjøre.

For å skape ro til å videreutvikle kvaliteten på barnehager og skoler i kommunen, ønsker Venstre å beholde dagens barnehage – og skolestruktur.

Venstre tror på en framtidsrettet miljøpolitikk som legger til rette for at alle skal kunne være med å sikre miljøet for framtida! Miljøvennlige tiltak må gjører tilgjengelige for alle, og de må ligge til grunn for alle beslutninger som kommune tar. Vi må sette større fokus på jordvern i kommunen. Venstre mener at Østre Toten må sette miljø og klima på dagsorden. Venstre vil legge stort trykk på at en miljørådgiver skal etableres så raskt som mulig i kommunen.

Venstre stiller seg positive til å utrede en kommunesammenslåing i regionen vår. Forutsetningen må være at en sammenslåing fører til vekst på mange områder for regionen vår samtidig som vi sikrer utvikling av alle ytterkanter i en eventuell ny storkommune.

Det foregår mye bra i kommunen vår og vi må ta vare på den gode identiteten som vi har på Toten! En ting er sikkert: vi kan ikke fortsette å basere oss på en økning i eiendomsskatten for å kunne drifte kommunen vår. Alternative løsninger og økt næringsutvikling vil være avgjørende for framtida vår. Venstre vil ha en langsiktig strategisk planlegging som vil gi oss større handlingsrom. Venstre vil ha en tydelig politisk styring! Østre Toten må ha endre kurs, uavhengig av en kommunereform eller ikke.

Venstre vil jobbe med politikk, ha visjoner, planer og mål for kommunen vår: næringspolitikk, miljøpolitikk, integreringspolitikk og fremfor alt jobbe til det beste for innbyggerne i kommunen.

Dette vil Venstre jobbe aktivt for å få til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**