Flytter makt og myndighet nedover

Stortinget behandlet i dag Oppgavemeldingen, som beskriver hvilke oppgaver som skal ligge i fremtidens kommuner og folkevalgte regioner. – Med dette flytter vi makt og myndighet nedover, nærmere folk, sier kommunalpolitisk talsmann for Venstre, André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Flertallet på Stortinget understreker viktigheten av at brukernes individuelle rettigheter skal ligge fast. Videre forutsettes det ved oppgaveoverføringen at ressursene følger oppgaver som flyttes til kommunene.

Andre Skjelstad
André N. Skjelstad er fornøy med at mer makt og oppgaver skal flyttes ned til kommunene og nærmere folk.

– Målet med kommunereformen er å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og å styrke lokaldemokratiet. Kommunene skal styrkes som tjenesteprodusenter, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og som demokratiske arenaer, sa Skjelstad i debatten i Stortinget.

Større kommuner – bedre demokrati

Stortingsflertallet viser til at samfunnet har utviklet seg betydelig siden forrige kommunereform på 60-tallet, og kommunene har fått stadig flere og mer krevende oppgaver. Mange kommuner er i dag for små til å ivareta store og krevende oppgaver som har avgjørende betydning for innbyggernes velferd.

– Det stadig økende omfanget av interkommunale samarbeid skaper utfordringer for lokaldemokratisk styring og kontroll med tjenestetilbudet. Det er en utfordring at kommunegrensene ikke samsvarer med dagens naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette forhindrer en helhetlig samfunnsplanlegging og utvikling, noe som er avgjørende for å dekke fremtidens behov for boliger, miljøvennlige transportløsninger og næringsutvikling, sier Skjelstad.

Kommunene skal styrkes som tjenesteprodusenter, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og som demokratiske arenaer

André N. Skjelstad

Han understreker at for Venstre har det vært viktig å sørge for at det skal være tre folkevalgte nivåer i Norge, noe et flertall på Stortinget har sluttet seg til. Utgangspunktet er at oppgaver og ansvar som legges til regionnivået i hovedsak er relatert til rollen som regional aktør for samfunnsutvikling. Dette vil også omfatte innbyggerrettet tjenesteproduksjon.

– Nye oppgaver til regionalt nivå forutsetter at prosessen fører til færre fylkeskommuner/regioner av en viss størrelse. Inntektssystemet til fylkene må også vurderes i lys av en ny regionstruktur. Oppgavene til et nytt regionalt folkevalgt nivå skal gjennomgås, og forslag legges frem for Stortinget i en stortingsmelding våren 2016. Da blir det Venstres oppgave å sørge for at de nye regionene får kraft og styrke til å drive utviklingen i en bærekraftig og miljøvennlig retning, sier Skjelstad.

De viktigste vedtakene:

  • Ansvaret for videregående opplæring fortsatt skal ligge på regionalt folkevalgt nivå
  • Ansvaret for kollektivtrafikken fortsatt som hovedregel skal ligge på det regionale folkevalgte nivå
  • Ansvaret for kollektivtrafikken kan overføres til større kommuner, forutsatt at det inngår et samarbeid/partnerskap med det øvrige fylket/regionen om å sikre et helhetlig kollektivtilbud i regionen
  • Ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene
  • Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan den kommunale og den statlige delen av NAV kan samordnes bedre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**