Vi må sette folk i sentrum, ikke biler

Foto: Francisco Munoz

Vi må slutte å planlegge på bilens premisser, sier bystyrekandidat fra Åsane Per-Arne Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Det som alltid har skjedd i Åsane fortsetter å skje, sier Larsen med henvisning både til trafikksituasjonen rundt Horisont og planleggingen av nytt næringsområde ved Ulsetstemma.

I steder for det lenge lovede lokket over motorveien har Åsane fått en firefelts vei ved siden av den allerede eksisterende motorveien, skilt med en smal gangvei. Lederen av Åsane Venstre mener det nå er på tide å sette foten ned.

Feil rekkefølge
– Det er bare nok et eksempel på hvordan man planlegger på bilens premisser, og ikke innbyggernes, sier han.

– Vi burde heller tenke hvordan vi kan utvikle Åsane til beste for de som bor her, hvordan de skal gå og bevege seg, og ikke på hvordan bilene skal komme frem. Nye utbyggingsprosjekter må planlegges slik at de genererer lite trafikk, i stedet for å tillate at de skaper trafikkproblemer som må løses i etterkant.

Store varehus som Ikea, Plantasjen og Elkjøp skaper mye biltrafikk slik de ligger i dag. For å komme fra det ene varehuset til det andre, kreves bil. Larsen mener at planen for Åsanes sentrale deler har gode løsninger for å redusere trafikken. Parkering skal her være under bakken, slik at fotgjengere kan bevege seg fritt oppå, og med handel, bolig og arbeidsplasser om hverandre.

Bybanens betydning
– Men det er umulig å snakke om god sentrumsutvikling i Åsane uten å snakke om hva Bybanen vil gjøre, sier Venstre-politikeren.

– Det handler ikke bare om å frakte folk, men om å utvikle Åsane. Derfor har vi vært opptatt av at vi har et enstemmig vedtak i bystyret på hvor den skal gå. Den usikkerheten byrådet har skapt må tas vekk, slik at utbyggerne kan forutse hvor det kommer bybanestopp. Då slipper de å tenke bilbaserte løsninger frem til bybanespørsmålet er avklart.

– Er det ikke enighet om hvor bybanestoppene i Åsane skal være?
– Ja, som sagt, men det skaper usikkerhet når byrådsleder Martin Smith-Sivertsen lanserer ideen om å utrede nye konsepter.
– Har han ikke gått bort fra det?
– Ja, men det er på tide å være tydelig på at det kommer en bybane til Åsane, og at knutepunktene blir slik som vedtatt i bystyret.

Plass til gående
– Hva skal man gjøre med trafikken i dag, frem til Bybanen kommer til Åsane?
– Jeg mener at stamrutene er et skritt på veien ved at det går busser ofte. Men vi må legge bedre til rette for syklende og gående. Da er det håpløst å bygge åttefelts vei mellom Horisont og Gullgruven. Mitt mål er å gjøre den om til en langt mer fotgjengervennlig og sykkelvennlig trase, og at den på sikt får en miljøgate for gående, syklende og kollektivtrafikk.
– Hva med lokket? Når kommer det?
– Der synes jeg vi er kommet et stykke på vei, selv om vi fortsatt bygger barrierer mellom bydelens sentrale deler. Her må vi se grepene på lang sikt. Innslag for Nyborgtunnelen ved Vågsbotn er en god løsning, som vil bidra til å flytte en del av trafikken ut fra sentrumsområdet.

Bilene bort fra bakkenivå
– Du vil ha bilene bort fra bybildet i Åsane sentrum?
– Ja. Slik det er i dag, må vi gå i dype lange underganger og opp på høye broer for å komme oss rundt. Det er ikke slik vi skaper et trivelig Åsane.

Venstrepolitikereren har ikke bil selv, og går ofte rundt i Åsane med ryggsekk og barnevogn.
– Min opplevelse er at folk kjører mellom sentrene, sier han.
– Dersom vi lager det bedre og mer trivelig for gående, vil flere velge å la bilen stå.

Politikerne står handlingslammet
Sentrumsplanene for Åsane snakker om gatestruktur, alleer og grønne parkområder. Larsen mener at dette vil være den ultimate måten å bygge ut sentrum på. Han er frustrert over hvor lite som skjer med denne planen, og viser til at reguleringsplanen for Åsane sentrum ble vedtatt samtidig som reguleringsplanen for Horisont.

– Som politikere står vi litt handlingslammet. Vi må bli tydeligere på at vi ikke er interessert i å ha våre offentlige tjenester på et sted som ikke bidrar til å utvikle Åsane på en kollektivbasert og grønn måte.

Tyngdepunktet flyttes
En del av dette bildet er at tyngdepunktet i Åsane nå er i ferd med å flytte seg nord for Åsane storsenter, med boliger både på Horisont, Lonaparken og Ulset Vest.
– Når tyngdepunktet flyttes, er det ikke lenger hensiktsmessig å beholde de offentlige tjenestene i bakevjen, mener Larsen.

– Tror du Åsane storsenter kan ta tilbake posisjonen?
– Ja, det tror jeg er mulig, dersom de oppfyller de planene de hadde. Alt vil henge bedre sammen dersom de utvikler Åsane sentrum slik som planlagt, og slik det ble vedtatt.

Artikkelen stod på trykk i Åsane Tidende, fredag 11. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**