Uttalelse: Arven etter Castberg

Uttalelse fra Venstres landsstyre: Arven etter Castberg
Uttalelse fra Venstres landsstyre: Arven etter Castberg, Foto: margitwinkler

I dag, 100 år etter at de Castbergske barnelover ble vedtatt, vokser de fleste barn opp i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Men mange barn og unge opplever fremdeles en vanskelig oppvekst og mangler rettsikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Uttalelse: Venstres Landsstyre 14. juni 2015

De Castbergske barnelover representerte både et sosialpolitisk og rettslig nybrottsarbeid. De gjorde Norge til et foregangsland i kampen for barns livssituasjon og oppvekstvilkår.

Politisk ansvar for trygg oppvekst

Enkelte blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Andre mobbes og krenkes på skole og fritid eller opplever en grunnleggende usikkerhet for å bli sendt ut av landet. Barn som utsettes for store påkjenninger, vold eller er vitne til vold i hjemmet eller på hjemsted, risikerer å få store psykiske vansker og redusert livskvalitet som voksne.

Venstre mener det er et politisk ansvar å sørge for at flere barn får en trygg oppvekst.

Venstres landsstyre

Venstre mener det er et politisk ansvar å sørge for at flere barn får en trygg oppvekst. Venstre vil derfor gi høy politisk prioritet til å bekjempe overgrep og vold i hjemmet. Få slutt på den omfattende mobbingen i norsk skole, og gi trygghet og erstatning til de som er sviktet av det offentlige. I tråd med Castbergs ånd.

Regjeringens handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner er et viktig skritt for å bekjempe angrep på barns liv og helse. Det krever at vi prioriterer som Castberg og løfter temaet politisk. Det må innføres tiltak på flere plan, i flere sektorer og i flere år fremover.

Mobbing

Elevundersøkelsen 2014 viser at 17.000 elever i norsk skole opplever å bli mobbet en eller flere ganger i uken. For mange setter mobbing langvarige spor, flere faller ut av skolen, og noen får hele sin tilværelse ødelagt som følge av psykiske skader. Mobbing kan være av ulike alvorlighetsgrader og foregå både på skole, fritid og nett.

Venstre mener arbeidet mot mobbing må forankres bedre ved at barns rettsikkerhet styrkes. Barnekonvensjonen må ligge til grunn i arbeidet mot mobbing. Venstre mener kommuner og fylkeskommuners arbeid med å etterleve konvensjonen må kunne etterprøves.

En annen gruppe barn som i dag vokser opp med en usikker fremtid i møte er de med foreldre som ikke har respektert avslag på sine asylsøknader. Venstre mener at Norge må ta ansvar for å ha praktisert en politikk som har gjort barn som bor i Norge er rettsløse. For Castberg var det viktig at barn ikke skulle lastes for foreldrenes feiltrinn.

Enslige asylbarn

Venstre mener videre at diskrimineringen av enslige asylbarn i alderen 15 til 18 år snarest må opphøre. Barnevernet har siden 2008 hatt omsorgsansvaret for enslige asylbarn opp til 15 år, og må ha tilsvarende ansvar også for de mellom 15 og 18 år. Barnevernloven gjelder for andre barn i Norge frem til de er 18 år, og dette må også gjelde for gruppen enslige asylbarn.

Barnevernet skal sikre at barn ikke lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling., og om nødvendig skal de gi nødvendig hjelp og omsorg. Likevel har vi flere eksempler på at barn som har vært under barnevernets omsorg har blitt utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep. Venstre mener disse må få lik mulighet til oppreisning, uavhengig av hvilken kommune som plasserte dem, hvor de ble plassert eller når dette skjedde.

Venstre vil:

  • Innføre en forpliktende opptrappingsplan for å bekjempe forekomsten av vold og overgrep i mot barn
  • Ansette flere helsesøstre på skoler og andre aktuelle profesjoner
  • Fortsette satsningen på helsestasjoner for ungdom og lavterskeltilbud for ungdom
  • Pålegge skolene informasjonsplikt til foresatte og elever slik at de vet hvilke rettigheter de har til å rapportere tilfeller av mobbing, klage, og rett til å få saken løst.
  • Innføre en mulighet for å ilegge økonomiske sanksjoner mot skoler som ikke har fulgt opp mobbesaker, enten ved å innføre en ny uavhengig klageinstans eller ved å utvide Fylkesmannens mandat.
  • At Norge signerer og ratifiserer FNs klageordning for brudd på barnekonvensjonen.
  • At det etableres en varig og nasjonal oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn.
  • At barnevernet overtar omsorgsansvaret også for enslige asylbarn i alderen 15 til 18 år.
  • Gi barn som får innvilget opphold i Norge, varig opphold.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**