Uttalelse: Offensiv satsing på tidlig innsats

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Derfor mener Venstre at gratis kjernetid må utvides for å sikre at alle barn skal kunne ha muligheten til å gå i barnehage , Barnehagen må inkluderes i det helhetlige utdanningsløpet, samtidig som man hever kvaliteten og samordner tjenester rettet mot barn. Tidlig innsats krever en helhetlig satsing på barn med hovedvekt på de første leveår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Uttalelse: Venstres Landsstyre 14. juni 2015

Barnehagen er det stedet utenfor familien som har mest å si for å bygge god helse og skape gode forutsetninger hos barn. Barn er svært mottagelig for kunnskap og nyere forskning underbygger barns behov for et stimulerende miljø i trygge omgivelser. Det er gode fagfolk som skaper den gode barnehagen der barn stimuleres til utvikling av sosiale ferdigheter, læring og glede. Den gode barnehage skaper trygge barn som er nysgjerrige og som tenker kritisk. Barnehagen skal være en trygg base der hvert enkelt barn kan utvikle trygge relasjoner til omsorgsfulle voksne som har tid til å følge opp det enkelte barn. Norge er det eneste av 25 undersøkte OECD-land som verken har 50 prosent pedagoger eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse. Derfor må det systematisk arbeides for å øke antallet ansatte med relevant utdanning.

Tiltak i barns første leveår

Tidlig innsats krever en helhetlig satsing på permanente tiltak i barns første leveår. Støttefunksjoner til barnefamilier er grunnleggende viktig. Mye av tjenestetilbudet til barn og unge oppleves som fragmentert og lite oversiktlig. Mange barnefamilier må forholde seg til alt for mange ulike tjenester og fagfolk. Det er derfor ønskelig å koordinere tjenesten til barn langt bedre enn i dag. Det er gjort i en rekke kommuner gjennom Familiens Hus el. som innebærer bedre samordning og samlokalisering av sentrale tjenester som arbeider både direkte og indirekte med barn og unges psykiske helse.

Helsestasjonene

Helsestasjonene er den offentlige tjenesten som kommer tettest og tidligst i kontakt med barn og deres foreldre og kan oppdage og eventuelle støttebehov tidlig. Venstre mener derfor det er viktig å styrke helsestasjonene. Det er i svangerskapet og de første barneårene at grunnlaget legges for barns og senere voksnes psykiske helse. En god barselomsorg er derfor en viktig del av tidlig innsats.

Venstre mener også det kan være nyttig å legge noen av helsestasjonskontrollene til barnehagene, men hvor de utføres av helsestasjonen og hvor foreldrene er med. Både helsestasjonene og barnehagene har mye å lære av hverandre og det vil være nyttig med en bedre samhandling mellom de to tjenestene og barnas foreldre for å koordinere den tidlige innsatsen bedre.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten og PP-tjenesten er i dag for lite koordinert i sin oppfølging av barn. Venstre mener derfor det kan være hensiktsmessig at tjenestene slår seg sammen. En sammenslåing vil føre til at barna får en mer helhetlig oppfølging på skolen. En av grunnene til at dette ikke er vurdert slått sammen tidligere er at de to tjenestene historisk har vært liggende under ulike departementer, selv om de tematisk henger tett sammen. Venstre mener det er viktig at vi har tjenester som ser hele barnet. Tekning og følelser henger sammen.

Psykisk helse

Venstre mener det er behov for økt kompetanse om psykisk helse i skolehelsetjenesten og ved helsestasjonene. Under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) etablerte man et tilbud med ettårig videreutdanning i psykisk helse for «tre-fire-årsutdanningene» for sykepleiere, helsesøstre, sosionomer, barnevernspedagoger m.fl. Dette gav et kraftig kompetanseløft på psykisk helse, ikke minst på tidlige tiltak. Et liknende tiltak bør kunne videreføres i dag for å satse på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging og tidlig innsats.

Venstre vil:

 1. Gjennomføre forsøk med å flytte 4- årskontroller til barnehagene.
 2. Ha en kontinuerlig opptrapping helsestasjonene.
 3. Slå sammen skolehelsetjenesten og PP-tjenesten.
 4. Utrede en bindende minimumsnorm for skolehelsetjenesten.
 5. At minst 80% av alle ansatte i barnehagene har barnefaglig kompetanse.
 6. Samordne tjenester rettet mot barn i Familiens Hus.
 7. Øke andelen av helsesøstre som har videreutdanning innen psykisk helse.
 8. Utvide gratis kjernetid for å sikre at alle barn skal kunne gå i barnehagen.
 9. Sikre et kvalitetsløft i barnehagene gjennom å innføre en bemanningsnorm i barnehagene.
 10. Differensierte satser på SFO og utvidelse av forsøk med gratis SFO.
 11. At det skal være psykolog i de kommunale helseteam.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**