Venstres tiltakspakke for å skape 50.000 nye grønne jobber

Foto: Venstre

Sist onsdag rapporterte DNB-markeds om at godt over 20.000 jobber relatert til oljenæringen har forsvunnet i Norge siden januar i fjor. Flere ledende økonomer spår at ytterligere 15-30.000 jobber kan forsvinne. Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en oljeavhengig norsk økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Fallende oljepris og et sterkt økende kostnadsnivå som følge av kraftig investeringsvekst siden 2010, har medført at oljeselskapene nå kutter i sine investeringsbudsjetter, noe som igjen rammer bedriftene som leverer tjenester til oljeselskapene. Dette har trolig bidratt til at et varslet fall i oljeinvesteringene ble enda kraftigere – den viktigste vekstimpulsen for norsk økonomi etter finanskrisen. I år ventes det at investeringene faller rundt 15 prosent sammenlignet med i fjor.

– Det er ingen tvil om at Norge står overfor utfordringer knyttet til økende ledighet, spesielt knyttet til olje- og gassindustrien. Løsningen er imidlertid ikke å erstatte tapte arbeidsplasser med nye arbeidsplasser innenfor petroleumssektoren. Løsningen er å bruke den høykompetente arbeidskraften som nå mister jobben i et grønt skifte, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Løsningen på den arbeidsledigheten vi ser i dag er å bruke den høykompetente arbeidskraften som nå mister jobben i et grønt skifte

Trine Skei Grande

For Venstre er den viktigste utfordringen nå å gjøre den omstillingen vi skal i gjennom så grønn, så myk og så effektiv som mulig. Derfor var våre hovedprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett (RNB) tiltak som stimulerer det grønne skiftet og som kan bidra til grønn vekst.

Vi legger nå frem en tiltakspakke som vi kan gi minst 50.000 nye grønne arbeidsplasser i Norge. Disse tiltakene vil stå sentralt i Venstres budsjettforslag for 2016 og dermed i Venstres forhandlinger med regjeringspartiene om budsjettet.

– 2016 vil være et avgjørende år for å få til det grønne skiftet. Venstre er en garantist for at det vil skje, sier Grande.

Venstres 15 forslag

 1. Storstilt utbygging (Enova) av infrastruktur for elbil og hydrogen. Etablere et distribusjonsnett og ta i bruk biogass og bærekraftig biodiesel i tungtransport. (Kostnad i 2016-budsjettet: 100 mill. kroner)
 2. Etablere egne nye såkornfond med miljøprofil i statsbudsjettet for 2016. Vi har allerede fått på plass to nye ordinære såkornfond og et pre-såkornfond i hhv NB2015 og RNB2015. (Kostnad i 2016-budsjettet: 180 mill. gitt 2 såkornfond á 200 mill.)
 3. Skattefradraget for ENØK-tiltak i egen bolig må på plass fra 1.1.2016. (Kostnad i 2016-budsjettet: 0. Inngår i et provenynøytralt grønt skatteskifte. Isolert kostnad = 400 mill.)
 4. Fritak for arbeidsgiveravgift for i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. (Kostnad i 2016-budsjettet: 0. Inngår i et provenynøytralt grønt skatteskifte. Isolert kostnad = 140 mill. )
 5. Opprette en miljøkompensasjonsordning som kompenserer for merutgifter fylkeskommuner og kommuner har ved grønne(re) offentlige innkjøp, etter modell av rentekompensasjonsordningen. (Kostnad i 2016-budsjettet: 100 mill.)
 6. Endre mandat og oppgaver for Innovasjon Norge, Siva og Argentum slik at grønne vekstkraftige bedrifter, gründere og klyngeprogram prioriteres foran andre satsninger. (Kostnad i 2016-budsjettet: 0)
 7. Gjøre om Investinor til et statlig risikokapitalfond for norske selskaper som investerer i ny fornybar energi som havvind, solkraft, geotermisk energi, bølgekraft, tidevannskraft og avfall. (Kostnad i 2016-budsjettet: 0)
 8. Et krafttak for å energiøkonomisere sokkelen gjennom et grønt skatteskifte for petroleumsindustrien, se eget representantforslag. (Kostnad i 2016-budsjettet: 0.)
 9. Sette krav om nullutslipp fra ferjer, kystfraktfartøy og hurtigbåter innen 2030, innføre et nytt anbudsregime med nullutslippsteknologi for nye fergeanbud fra 2016 og parallelt bygge ut infrastruktur for landstrøm og LNG. (Kostnad i 2016-budsjettet: 150 mill.)
 10. Sette krav om at fra 2016 skal all rehabilitering og nybygging i regi av statlige byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg skje gjennom at de til en hver tid mest miljøvennlige løsninger tas i bruk. (Kostnad i 2016-budsjettet: 75 mill.)
 11. Styrke forskningsbevilgningene betydelig allerede fra 2016, spesielt forskning og FoU knyttet til bedre og mer effektiv ressursutnyttelse, bl.a. ved å bedre SkatteFunn-ordningen og øke rammene for FoU-prosjekter som har betydelig miljø- og klimaeffekt, som ENERGIX og Miljø2015. (Kostnad i 2016-budsjettet: 500 mill.)
 12. Framskynde (ferdig planlagt) utbygging av kollektivtransportløsninger og gang- og sykkelveier i og rundt de største byene. (Kostnad i 2016-budsjettet: 1.000 mill.)
 13. Oppgradering og økt vedlikehold for å øke andelen godstransport på sjø og bane. (Kostnad i 2016-budsjettet: 200 mill.)
 14. En tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser som gir offentlige virksomheter anledning til å søke om ekstraordinære midler for å foreta grønne innovative innkjøp. (Kostnad i 2016-budsjettet: 75 mill.)
 15. Styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. (Kostnad i 2016-budsjettet: 200 mill.)

Venstres tiltak vil i sum (basert på anslag fra bl.a. spørsmål til statsbudsjettet for 2015) koste 2,5 mrd. kroner.

Som en illustrasjon ville det koste 17,5 mrd. kroner over statsbudsjettet dersom arbeidsledigheten økes med 50.000 og disse skal motta dagpenger i et helt år.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**