Politisk regnskap for Skedsmo Venstre 2011-2015

Nedenfor finner du 40 punkter med tiltak som Venstre har gjennomført i perioden 2011-2015.

Med Venstre i posisjon, har Skedsmo fått verdens mest moderne løsninger innenfor fjernvarme og avfallshåndtering, Lillestrøm er blitt kåret til Norges beste sykkelby fire ganger på rad, og satsingen på kompetanse og nyskaping i Skedsmoskolen har fått et kjempeløft.

Vi har gjennomført store investeringer for fremtiden innen helse og omsorg, styrket innsatsen i barnevernet, etablert kunnskapssenter ved Kjeller skole, bygd hall på Slora og økt støtten til frivillige lag og foreninger. Og mye mer:

Klima og miljø.

 1. Innført kildesortering av matavfall og sentralsortering av plastavfall
 2. Etablert verdens mest moderne avfallshåndteringsanlegg i ROAF Miljøpark på Bøler
 3. Etablert solfangeranlegg ved verdens mest moderne fjernvarmeanlegg på Åråsen
 4. Innført strenge krav til energieffektivitet i alle nybygg
 5. Igangsatt en energieffektiviseringspakke som sikrer en betydelig reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg
 6. Startet innfasing av nullutslippsbiler i den kommunale bilparken gjennom anskaffelser av hydrogenbil og el-biler
 7. Etablert kommunal hurtigladestasjon på Stortorvet
 8. Økt utskiftningstakten på vann- og avløpsnettet, blant annet utbytting av alle grå støpejernsrør i løpet av 15 år
 9. Igangsatt 10-års utskiftningsplan for alle veilys, slik at dagens lys byttes ut med miljøvennlige LED-lys
 10. Økt antallet innsamlingsstasjoner for glass og metall
 11. Etablert bysykkelordning i Lillestrøm
 12. Bygd flere veier og sykkelfelt i hele kommunen

  Skole og oppvekst.

 13. Bygd ny ungdomsskole på Bråtejordet og utvidet barneskolen på Sagdalen
 14. Etablert Kjeller Kunnskapssenter for å styrke innsatsen innen realfag i Skedsmoskolen
 15. Etablert Kjeller skole som en profilskole for realfagssatsing
 16. Styrket skolehelsetjenesten med flere helsesøstre
 17. Økt antallet lærlingplasser i kommunal virksomhet til én per tusen innbyggere
 18. Utvidet ordningen der faglig sterke 10.-klassinger får mulighet til å ta fag på videregående skole
 19. Styrket etter- og videreutdanningstilbudet for lærere og for barnehagepersonell uten pedagogisk utdannelse
 20. Økt inntekstgrensa for lav betalingssats i barnehage og SFO, slik at flere får tilbud om plass til redusert pris
 21. Innført nye, målrettede tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet, for å sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i kultur-, idretts- og opplevelsestilbud
 22. Etablert skateanlegg på Skjetten
 23. Oppgradert uteområder i skoler og barnehager

  Helse og omsorg.

 24. Bygd nye omsorgsboliger og institusjonsplasser på Husebyjordet på Skedsmokorset og i Kjerulfsgate i Lillestrøm
 25. Lagt til rette for etablering av private seniorboliger og bokollektiv for eldre i nær tilknytning til kommunale sykehjem og omsorgsboliger
 26. Bygd ut hjemmetjenesten og styrket fokuset på tidlig innsats
 27. Utvidet kapasiteten i barnevernet
 28. Styrket lavterskeltiltak innen rus og psykiatri
 29. Etablert ATV (alternativ til vold) som behandlingstilbud til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner
 30. Sagt ja til å ta imot de flyktningene som Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Skedsmo om å bosette

  Kultur og idrett.

 31. Etablert Slorahallen med to baneflater på Strømmen, og totalt økt antallet baneflater i kommunen fra fem i 2010 til ti i 2015
 32. Økt administrasjonsstøtten til lag og foreninger, og innført et særskilt tilskudd til skolekorps
 33. Oppgradert stallene på Sørum fritidsgård og avviklet bruken av spiltau
 34. Økt tilgjengeligheten til friluftsområder ved rehabilitering og etablering av flere turstier, blant annet i Skedsmomarka, langs Pilegrimsleden og på begge sider av Sagelva gjennom Strømmen
 35. Etablert helårsanlegg i Tæruddalen
 36. Opprettholdt driften av Skedsmokorset bibliotekfilial, og innført søndagsåpent på Hovedbiblioteket på Strømmen.

  Annet.

 37. Etablert støyskjerm langs E6 på Holt/Vestvollen
 38. Etablert ny Bråtevei fra Strømmen stasjon til Skjetten
 39. Styrket bemanningen i brannvesenet, slik at hvert vaktlag består av fem mann
 40. Styrket Skedsmos deltakelse i EU-prosjekter som utløser økonomiske tilskudd og gir mulighet for å dra nytte av erfaringer og kompetanse fra andre land i utviklingen av Skedsmos fremtidige tjenestetilbud