Smart og bærekraftig

Solfangeranlegget på Åråsen
Solfangeranlegget på Åråsen, Foto: Mats Olsen

Venstre vil forsterke satsingen på sykkel og kollektivtrafikk, ta vare på Skedsmos grønt-urbane særpreg, og gjennom klare politiske prioriteringer gjøre Skedsmo til en klimanøytral foregangskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Klima.

 • Stimulere til etablering av flere ladeplasser og hurtigladere for el-biler, og jobbe for at det etableres flere hydrogenstasjoner
 • Innføre en egen støtteordning for borettslag som vil etablere ladeplasser for el-bil
 • Legge om den kommunale bilparken til nullutslippsteknologi
 • Stille strengere krav til energieffektivitet og stimulere til bygging av passivhus og plusshus
 • Fremme økt bruk av tre som bygningsmateriale

 

Grønn by.

 • Bevare turområdet rundt Nitelva, videreføre Sagstien helt ned til Skjærva, forlenge turveien langs Nitelva opp til Hvam, og etablere gang- og sykkelbro over Skjærvagapet
 • Etablere belysning langs Flomvollen
 • Etablere tursti fra Lillestrøm til Asakmarka med bro over Leira
 • Etablere flere hundegårder hvor hunder kan løpe fritt
 • Skjerme boområder mot gjennomgangstrafikk

 

Kollektivtrafikk.

 • Arbeide for å etablere Romeriksbanen til Kjeller via Ahus og Lillestrøm
 • Etablere separat kollektivtrasé mellom Lillestrøm og Kjeller
 • Etablere egne snarveier for buss fra Kjeller til Holt/Vestvollen og fra Tæruddalen til Åsenhagen
 • Arbeide for å etablere en busspendel mellom Skedsmokorset, Leirsund stasjon og Asak, med avgangstider som korresponderer med toget
 • Arbeide for bedre og raskere fremkommelighet for buss gjennom Skjetten

 

Sykkel.

 • Utvide bysykkelordningen til Kjeller og Strømmen
 • Etablere egen sykkelhighway gjennom Lillestrøm
 • Etablere flere, bedre og tryggere sykkelparkeringsplasser, og egne sykkelhotell med lademuligheter for el-sykkel
 • Sikre god og trygg fremkommelighet for gående og syklende også om vinteren
 • Etablere sammenhengende sykkelvei mellom Ask og Skedsmokorset

 

Natur.

 • Intensivere opprensningen av Nitelva, Sagelva og Leira
 • Jobbe for å etablere naturreservat i Stilla og Brauterstilla
 • Vedta egen verneplan for raviner
 • Sikre ekstra vern av de store sammenhengende åkrene som kjennetegner romerikslandskapet
 • Ruste opp det kommunale avløpsnettet og øke utskiftningstakten
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**