Sørum som en miljøkommune

Sørum Venstre

Følgende innlegg stod på trykk i Indre Akershus blad 15.07.2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Klimaendringene er en av menneskehetens største utfordring. Alle har et ansvar for å kutte utslippene og for å velge miljøvennlige energiløsninger. Å ta vare på klimaet og miljøet er summen av en rekke valg og handlinger fra enkeltmennesker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sørum Venstre har som ambisjon at Sørum skal være en av de mest miljøvennlige kommunene i Norge. En del er blitt gjort, men potensialet for å gjøre mer er stort. I denne artikkelen peker jeg på noen av de tiltakene som Venstre vil arbeide for i kommende kommunevalgperiode.

Sørum som kraftkommune

Med sine to kraftstasjoner (Rånåsfoss og Bingsfoss) samt fjernvarmeanlegg på Sørumsand er kommunen en kraftkommune som kan levere mellom 700 og 750 GWh på årsbasis. På kommunens hjemmeside før etableringen av fjernvarmestasjon står det at å bruke strøm eller olje er lite miljøvennlig. For olje er det riktig, men neppe for strøm. Samtidig opplyses det der at anlegget i hovedsak skal drives med skogsflis. Argumentet er at skogen er fornybar ressurs og binder like mye energi ved gjenvekst som frigis ved brenning. Men i motsetning til strøm som i Norge stort sett produseres ved vannkraft, slipper skogsflis ut CO2. Sørum har en stor energikilde i Glomma som også kunne vært anvendt til produksjon av fjernvarme. Det ville vært mer miljøvennlig enn brenning av skogsflis.

Det har i lang tid vært planer om energirådgivningskontor i Sørum. Venstre vil arbeide for realisering av et slikt kontor.

Øket utbygging av sykkelstier og sykkelplasser.

Staten har ansvar for etablering og vedlikehold av disse langs riks- og fylkesveier, mens kommunens ansvar er begrenset til kommunale veier. Frogner og Sørumsand har underdekning på trygge sykkelveier. Det samme gjelder mellom flere av kommunens tettsteder, og ikke minst mellom Sørumsand og Fetsund der trygg sykkelvei vil være et godt helse- og miljøtiltak for flere av kommunens innbyggere som arbeider i Lillestrøm. Venstre vil arbeide for øket etablering av sykkelstier også gjennom initiativ overfor statlige myndigheter.

Styrking av kollektivtransport og grunnlaget for lavutslippsbiler

Det må etableres flere ladestasjoner for el-biler i tilknytning til innfartsparkering. Slike må også være tilgjengelig for ladbare hybridbiler. Venstre vil arbeide for matebusser fra boligområder til kommunens togstasjoner, og som er tilpasset togruter. Dersom Ruter ikke vil etablere slike tilbud, må vi i likhet med Nes vurdere bruk av andre busselskaper. Venstre vil også arbeide inn mot statlige myndigheter for å styrke tilbudet på Kongsvingerbanen og Hovedbanen. Uten bedret kollektivtilbud kan det ikke tillates vesentlig ny boligbygging uten at det forverre miljøsituasjonen i kommunen. Kommunen må utfase bensin og dieseldrevne kjøretøy til fordel for lavutslippsbiler.

Miljøtilpasning av offentlige og private bygg

Venstre ønsker å gjøre alle kommunale bygg klimanøytrale og etablere plussbygg der det er teknisk mulig. Miljøhensyn må veie tungt i alle offentlige anbudsinnbydelser.

Venstre ønsker å utrede mulighet for differensiert byggegebyr som fremmer gode miljøvalg ved nybygging. Plan- og bygningsloven setter ikke hindringer for det, forutsatt at man holder seg innenfor lovens krav om at gebyrer ikke skal overstige selvkost.

God miljøpolitikk går ikke bare ut på å endre, men også bevare naturen og det biologiske mangfoldet. Venstre ønsker å bevare helhetlige grøntområder, og overgangssonene mellom vann og grøntområder bl.a langs Glomma.

Det behøver ikke å være vanskelig å leve miljøvennlig

Jim Smestad

2.kandidat for Sørum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**