Valgprogram for Venstre på Leka for perioden 2015-19

Leka kommune har en rekke utfordringer som en liten kystkommune, som har et næringsliv som i hovedsak består av primærnæringene landbruk og fiske/oppdrett. Dette har bidratt til at kommunen har kommet i en sårbar posisjon etter hvert som rasjonaliseringen i primærnæringene, også her på Leka har bidratt til en betydelig reduksjon i innbyggertallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

For at det skal la seg gjøre å snu den negative folketallsutviklingen, er det nødvendig at det skapes nye arbeidsplasser utenfor de tradisjonelle primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. For at vi skal kunne bidra til en slik nyetablering, må vi skape et lokalsamfunn på Leka og i Gutvik som det er attraktivt å etablere seg i. I dagens samfunn gir kommunikasjonsløsninger muligheter for å flytte høykompetansearbeidsplasser over lange avstander, og det vil derfor være de enkelte lokalsamfunnenes kvaliteter som i stor grad avgjør hvor folk vil bosette seg.

Det er derfor av avgjørende betydning at det skapes åpne og attraktive lokalsamfunn i Leka kommune, som er egnet til å tiltrekke seg nye innbyggere og ny aktivitet. Leka kommune må klare å etablere en ja holdning, hvor nye ideer og tiltak bli møtt med positiv respons, og hvor kommune og lokalsamfunn forsøker å bidra positivt hvor alle muligheter undersøkes for å kunne være fødselshjelper for nye tiltak.

 

Det bør satses på følgende:

  • Kommunen må arbeide aktivt for å utnytte våre naturressurser og arealer
  • Utnytte Leka kommune sine fortrinn, med å bruke kommunens lange kystlinje aktivt i arbeidet med å utvikle turisme og reiseliv som næring. Både som enkeltstående etableringer, og som tilleggsnæring til landbrukseiendommer. I den forbindelse må det arbeides systematisk opp mot sektormyndigheter for å sikre oss mulighetene for tiltak innenfor 100 meters beltet mot sjøen, uten at hvert enkelt tiltak påføres flere års forsinkelse i påvente av offentlig saksbehandling.
  • Kommunen må legge til rette for nyetablerere innen næring og utvikling
  • Systematisk arbeid i regi av Leka kommune for å stimulere til etablering av nye virksomheter i kommunen.

 

  • Møte nye innbyggere med en positiv ja holdning og inkludere dem i lokalsamfunnet.
  • Arbeide for boligbygging for ungdom som vil etablere seg på Leka.
  • Tilrettelegge for bygging av eldre- og omsorgsboliger.
  • Sørge for mobildekning over hele kommunen.
  • Arbeide for å bedre veistandarden på Leka, og utbedring av FV Gutvik-Bogen-Foldereid.

 

 

Kommunestruktur

 

Vi må møte kommunereformen med en offensiv holdning. Det er spesielt påkrevd at kommunene klarer å samarbeide godt i forkant av en kommunesammenslutning. Det må utarbeides en plan for tjenestetilbudet i en ny kommune, som sikrer en desentralisert struktur, som gir alle innbyggere tilgang på fullverdige tjenester der de bor. De administrative funksjoner til en ny kommune, må gis en lokalisering som bidrar til å motvirke sentraliseringseffekter i forbindelse med gjennomføringen av en slik reform.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**