Skoppum vest er best

Ill.: Jernbaneverket

Jernbaneverkets pågående utredning av dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker viser at linjen via Skoppum vest er et stadig bedre alternativ. De negative konsekvensene ved å velge jernbanelinjen via Bakkenteigen synliggjøres i stadig større grad, for eksempel monsterbroer over Borre-skåla, riving av deler av høgskolens bygningsmasse og tilnærmet ødeleggelse av naturreservatet Adalsmyra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tre hovedargumenter taler for at fremtidig dobbeltspor Nykirke – Barkåker bør bygges via linjen Skoppum.

Korteste og raskeste
For det første er alternativet Skoppum vest den klart korteste og raskeste linjen, noe fremtidens passasjerer vil ha glede av. Den medfører ikke utfordringer m.h.t. kurvatur, usikre grunnforhold og påfølgende kostnader og risiko m.m. Linjen er 2,0- 2,5 km kortere enn Bakkenteigen-alternativet. Man unngår monsterbroer på 2,5 km; med høyder på over 50 meter og med formidla ekstrakostnader. Kostnadsrammen for Skoppum vest vil ventelig ligge vesentlig lavere enn for de to andre alternativene.

Jordvern og kulturlandskap
For det andre kommer alternativet Skoppum vest ikke i konflikt med hensynet til jordvern og de særlig verdifulle landbruks- og kulturområdene som Borre-skåla, Raet og Adal. Linjen føres i stor grad i tunnel og kommer dermed i begrenset utstrekning i konflikt med skog- og friluftsområder og andre interesser. Det unike verneområdet Adalstjernet – med tilhørende bøkeskog berøres ikke. Linjen vil også i liten grad være i konflikt med nåværende og fremtidige boligområder, herunder støyproblematikk. Den skaper i liten grad en barriere gjennom berørte kommuner.

Robust knutepunkt
For det tredje er Skoppum vest det alternativet som gir best mulighet for utvikling av et robust knutepunkt med tilgjengelighet for flest mulig brukere av Vestfoldbanen. Samtidig kan det utvikles en fremtidsrettet miljøbydel på Skoppum – med kort reisetid til Drammen- og Osloregionen. Skoppum vest er det området som har det klart største utbyggingspotensialet for nye boliger i Horten kommune; i motsetning til området ved Bakkenteigen.

 

Knutepunkt Skoppum vest gjør det mulig å koble tog, ekspressbuss, lokalbuss, bil, sykkel og gangsti; nettopp i samsvar med den faglige tilnærming som ligger til grunn for utvikling av knutepunkt.

Det er ikke tilgjengelig arealer til utvikling av et robust knutepunkt på Bakkenteigen. Man mangler nærheten til E18 og ekspressbussruter m.m.

God tilgjengelighet
Stasjon plassert Skoppum vest vil ha meget god tilgjengelighet for reisende fra et større regionalt område som også omfatter Tønsberg, spesielt Sem, Barkåker, Slagen og Re kommune. Både tilgjengelighet og ikke minst trafikkavvikling vil være vesentlig bedre for dette alternativet enn Bakkenteigen. Hortensveien er i dag sterk trafikkbelastet, med svak fremkommelighet om morgenen, særlig på strekningen Tønsberg – Bakkenteigen.

Foruten meget god tilgjengelighet vil en moderne stasjon Skoppum vest utvikles med et velfungerende kollektivtilbud og god parkeringskapasitet. Det må særlig legges til rette for en effektiv og god forbindelse til høgskolen på Bakkenteigen.

Det er grunn til å minne om at alle avstander i Vestfold er svært små sett i en nasjonal sammenheng. Alle tettsteder som sogner til knutepunktet Skoppum vest ligger slik sett i relativt begrenset avstand fra stasjonspunktet. Dette gjelder både i kjørte km, i tidsbruk og klimagassutslipp.

Samlet er det min oppfatning at et moderne knutepunkt Skoppum vest har et langt større utviklings- og trafikkpotensiale enn Bakkenteigen, spesielt med tanke på befolkningen i Re og aktuelle områder i Tønsberg. Skoppum vest er det robuste alternativet som hele vår region vil være best tjent med, både med tanke på Vestfoldbanens trafikkpotensial og samfunnsutvikling for øvrig. Alt tyder i dag på at det vil være det rimeligste, minst konfliktpregede og ikke minst det jernbanefaglige beste alternativet. Vestfold Venstre vil derfor konsekvent være en pådriver for linjen Skoppum vest.

Dag Nordbotten Kristoffersen

Dag N. Kristoffersen
fylkestingskandidat for
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**