Program for Andebu Venstre 2015 – 2019

Skole og barnehage

Sats på trivsel og kunnskap!

Det viktigste for en god skole er gode lærere med nok tid til å være lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. For å gi læreren plass til å undervise vil Venstre styrke skolen med andre yrkersgrupper som har andre fagområder.

Venstre vil:

 • Opprettholde skolen i Høyjord.
 • Ansette en miljøarbeider på hver skole og styrke helsesøstertjenesten.
 • Videreføre leirskoletilbudet.
 • Gi hver elev i ungdomsskolen nettbrett.
 • Redusere bruken av rapportering til et nødvendig faglig minimum, slik at tiden prioriteres til direkte elevkontakt og meningsfullt samarbeid med foreldrene.
 • Sikre at midlene til etter- og videreutdanning videreføres. Etter- og videreutdanningsprogrammer må også omfatter assistenter og personalet i SFO.
 • Holde antall elever pr. kontaktlærer på et forsvarlig pedagogisk nivå.
 • Ha et variert barnehagetilbud med både kommuale og private barnehager.

Kultur – livskvalitet i hverdagen!

Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

Venstre vil:

 • Kommunen skal være en aktiv, men ikke styrende, partner for frivillige lag og foreninger.
 • Opprettholde lag og foreningers mulighet til å låne skolenes lokaler gratis på kveldstid.
 • Styrke kommunens satsing på frilufsliv gjennom gode turområder og skiterreng.
 • Bruke middelalderkirkene aktivt til å framme Andebu som kulturbygd.
 • Utvide bibliotekets åpningstid for at det skal være en naturlig møteplass.

Velferd – Vis Varme!

De fleste har det godt i Andebu. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt kommunalt helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet. Venstre vil at Andebu skal bidra i den internasjonale flyktningekrisen ved å tilby boliger til FN-flyktingene.

Venstre vil:

 • Bygge omsorgsboliger på Granli for et større fagmiljø og nærhet til tilbudene på sykehjemmet.
 • Bekjempe fattigdom i barnefamilier ved å gi muligheter for å få dekket utgifter til fritidsaktiviteter og idrettsutstyr.
 • Bygge boliger for å kunne ta imot vår del av flyktningestrømmen.
 • Ha et godt lavterskeltilbud i psykisk helsetjeneste for ungdom.
 • Styrke helsesøstertjenesten i skolen ytterligere i tillegg til den 50% stillingen vi fikk gjennom i forrige periode.
 • Ha gode, og godt kjente, varslingstjenester for eldre og barn som opplever overgrep og omsorgssvikt.
 • Ha en rusomsorg som erkjenner rusproblemer som en behandlingsbar sykdom.

Verdiskapning – Et samfunn for framtida!

Når vi går inn i en ny, stor kommune i 2017 må vi ha lagt grunnlaget for hvordan Andebu skal fovaltes. Vi skal fortsatt ha et levende sentrum og lokale utvilkingsmuligheter, både for enkeltindividet og forretningslivet i Andebu. Venstre vil ha en kommune som stiller seg positive til næringslivets initiativ og som spiller på lag med frivilligheten uten å forlange kompliserte byråkratiske prosesser.

Venstre vil:

 • Sette av jordet foran Herredshuset til framtidige generasjoner.
 • Ha parkeringsmuligheter i utkanten av sentrum.
 • Ha gratis Wi-Fi tilgjenglig i Andebu sentrum og forøvrig bygge ut fiberkabel bredbåndsforbindelse for å legge tilrette for ny næringsetablering mm.
 • Jobbe for bedre infrastruktur mot Stokke, Sandefjord og Tønsberg. For eksempel jobbe for å få bygget veiskuldrer på Andebuveien (RV 312) mot Tønsberg mellom Andebu og E-18.
 • Jobbe for et bedre kollektivtransport tilbud.
 • Jobbe for å etablere flere ladestasjoner for el-biler i Andebu.
 • Jobbe for at kommunen skal undersøke kostnader og nytteverdi med ulike enøk-tiltak og bruk av solcellepanel til egen kraftproduksjon/ salg i forbindelse med prosjektering av nybygg.

 

Linker :

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**