Fremmer personvernskrav til regjeringen

Trine Skei Grande på Venstres landsmøte 2015.
Foto: Jo Straube

Venstre regner personvern som en grunnleggende frihet. I takt med samfunnsutviklingen endrer også trusselen mot våre friheter. Det er statens oppgave å verne om disse verdiene. Derfor fremmer Venstre i dag fire personvernkrav til regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Barns digitale rettigheter

Venstre mener de digitale rettighetene til barn er for dårlige og mener regjeringen bør opprette en egen «Barnas personvernskommisjon».

– Vi har sett en utvikling hvor foreldre i stadig større grad overvåker egne barn enn før. Foreldre skal ha mulighet til å sørge for barnas sikkerhet, men jeg tror det er viktig at barn kan ha hemmeligheter fra sine foreldre under oppveksten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Barn har også rett til et privatliv.

Trine Skei Grande

Hun mener regjeringen bør sette ned en egen personvernkommisjon for barn, som har som mål å sikre barnas digitale rettigheter.

– Dagens lovgiving gjenspeiler ikke utviklingen i samfunnet. Det er på tide at vi tar den viktige debatten om hvilken overvåking som er bra og hvilken som er dårlig når det gjelder barn, sier Grande.

Mer makt til kommunene

– Venstre etterstreber å flytte makt så nær borgerne som mulig. Det er også en forutsetning for kommunereformen vi nå er inne i. Et område hvor kommunene i større grad bør bestemme selv er utplassering av overvåkningskamera. I tillegg bør vi ha en evaluering av om de oppsatte politikameraene har funket etter intensjonen og faktisk bidratt til bedre sikkerhet i det offentlige rom, sier Grande.

Hun får støtte fra Byråd for kultur og næring i Oslo, Halstein Bjerke (V).

– I Oslos gater finnes tusenvis av overvåkningskameraer, og mange av disse er satt opp uten at det rapporteres. Det er en svært lite holdbar situasjon som gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt mye av overvåkningen er lovlig. Nylig fikk et utested i Oslo en bot av Datatilsynet for å ha overvåket gjestene sine ulovlig med flere kamera. Slik kan vi ikke ha det. All overvåking skal varsles tydelig. Varslingssklit skal brukes, slik at det aldri er noen tvil om man faktisk blir overvåket, og av hvem, forteller Bjerke

Alle bør kunne få vite hvem som har tilgang på informasjon om en selv, og hvorfor.

Hallstein Bjerke

– Alle som bruker kameraovervåking må melde ifra til Datatilsynet før oppstart. En melding må fornyes etter tre år og alle opptak skal slettes når det ikke lenger er en saklig grunn for å oppbevare dem, og senest sju dager etter opptak. Det må heller ikke være tillat med kameraovervåkning i skoletiden, meddeler Bjercke.

Venstre om Personvern

Må hevde vår plass internasjonalt

 

EU er i ferd med å vedta en ny personvernforordning, til erstatning for det gjeldende personverndirektivet, som trolig vil vedtas høsten 2015 eller tidlig i 2016. Denne forordningen vil innføre flere nye prinsipper for behandling av personopplysninger, og vil bli gjennomført som norsk lov. Forordningen er bedre tilpasset dagens virkelighet, og vil på flere punkter vil innebære en styrking av personvernet.

Samtidig foreslås det å opprette et europeisk organ hvor alle de nasjonale tilsynsmyndighetene er representert, European Data Protection Board (EDPB). Etter forslaget ligger ikke Norge inne i dette organet.

– Som EØS medlem vil vi bli påvirket av dette arbeidet. Derfor er det på sin plass at Norge, gjennom Datatilsynet, får et fullverdig medlemskap i EDPB slik at norske hensyn ivaretas. Vi må også ta hensyn til hvordan regelverket implementeres i EU med hensyn til prinsippene om samtykke, sammenstilling og sletting, meddeler Grande.

Bør sette ned en Personvernets sårbarhetskommisjon

Regjeringen har satt ned en kommisjon for å undersøke den digitale sikkerheten til staten Norge. Det er vel og bra, men de overser en minst like viktig gruppe, nemlig borgerne.

Trine Skei Grande

 

Venstre mener derfor det også bør settes ned personvernets sårbarbarhetskommisjon som undersøker hvor sårbare vanlige nordmenn er på internett.

– Gjennom de siste tiårene har vi innført omfattende terrorlovgivning innen justissektoren, politi og i forsvaret. Det er på tide å vurdere helheten i lovgivningen ettersom helheten kan bli for mye av det gode. Uten sikkerhet har vi ingen frihet, men uten frihet til privatliv er sikkerheten verdiløs. Vi må ikke gjøre oss selv den bjørnetjenesten å fjerne den personlige friheten lovene har som intensjon å ivareta. Venstre mener også at Personvernet må inn i sikkerhetslovsarbeidet, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**